Wetgeving

Bij de uitvoering van zijn opdrachten past de Dienst Vreemdelingenzaken verschillende Belgische en Europese teksten toe.

Op Belgisch niveau zijn de referentieteksten de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Sinds hun inwerkingtreding werden deze teksten herhaaldelijk gewijzigd.

Een geconsolideerde versie van de wet en van het koninklijk besluit, evenals de verschillende teksten die deze gewijzigd hebben, werden gepubliceerd op de website van de FOD Justitie: https://justitie.belgium.be/nl/belgische_wetgeving

Een specimen van de bijlagen bij de wet en bij het koninklijk besluit is beschikbaar op deze pagina: Lijst van de bijlagen bij de wet van 15 december 1980 en bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981

Een specimen van de verschillende documenten waarvan het model werd opgesteld overeenkomstig een bepaling van de wet is beschikbaar op deze pagina:  Lijst van documenten opgesteld overeenkomstig de wet van 15 december 1980