Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van de Dienst Vreemdelingenzaken. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden. Je wordt vriendelijk verzocht deze aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van deze website. Door een bezoek aan deze website of het gebruik ervan, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij je om deze website niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website

Op deze website geeft de Dienst Vreemdelingenzaken informatie over zijn organisatie, zijn actieterrein en de aangelegenheden waarvoor de dienst bevoegd is. Met deze website wil de Dienst Vreemdelingenzaken je een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie over de Dienst Vreemdelingenzaken en zijn dienstverlening.

2. Contactgegevens

Indien je verdere inlichtingen hebt of opmerkingen wilt maken, kan je de Dienst Vreemdelingenzaken contacteren op het volgende adres infodesk [at] ibz.fgov.be ().
Indien je een klacht wenst in te dienen, kan je het volgende formulier invullen: Klachten | IBZ - FOD Binnenlandse Zaken

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, dien je daartoe steeds de bevoegde personen binnen de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen. 

Enkel de Europese wetgeving gepubliceerd in het "Publicatieblad van de Europese Unie" en de Belgische wetgeving gepubliceerd in het "Belgisch Staatsblad" zijn rechtsgeldig.

De op deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Enkel de officiële teksten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, worden als authentiek beschouwd. In geval van verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, heeft de officiële tekst die gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad (voor de Belgische wetgeving) of in het Publicatieblad van de Europese Unie (voor de Europese wetgeving) altijd voorrang.

4. Aansprakelijkheid

Je erkent dat je de op deze website beschikbare informatie en instrumenten uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Je erkent eveneens dat je over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken, en dat je hebt gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen enkel virus bevat en perfect werkt.

De Dienst Vreemdelingenzaken levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan je steeds de Dienst Vreemdelingenzaken contacteren infodesk [at] ibz.fgov.be ().

De Dienst Vreemdelingenzaken spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. De Dienst Vreemdelingenzaken kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

De Dienst Vreemdelingenzaken kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaandelijke waarschuwing of mededeling.

5. Intellectuele eigendom

Tenzij anders wordt aangegeven, behoren de intellectuele eigendomsrechten van de teksten en gegevens op deze website toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Tenzij anders vermeld is, kan de informatie op deze website onvoorwaardelijk hergebruikt worden voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden.

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden. Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld.

6. Wijzigingen

De Dienst Vreemdelingenzaken behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 1/11/2022.

7. Bescherming van je persoonsgegevens

De Dienst Vreemdelingenzaken eerbiedigt jouw persoonlijke levenssfeer. De gegevens die je op de website invult, worden vertrouwelijk behandeld.

De Dienst Vreemdelingenzaken, verwerkingsverantwoordelijke, deelt je, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, mee dat hij persoonsgegevens verwerkt die op jou betrekking hebben.

Je beschikt over recht van inzage, bevraging, wijziging en rectificatie van de jou betreffende informatie. Je beschikt tevens over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om gerechtvaardigde redenen.

Om je rechten uit te oefenen, dien je een e-mail, met een scan van een identiteitsbewijs dat je handtekening bevat, naar de functionaris voor gegevensbescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken te sturen op het volgende e-mailadres: dpo.dvzo [at] ibz.fgov.be ()

Gelieve voor meer informatie onze algemene gegevensbeschermingsverklaring te raadplegen.

8. Professionele e-mails

De e-mailadressen van de Dienst Vreemdelingenzaken en van zijn leden zijn voorbehouden voor professioneel gebruik. De professionele documenten die bestemd zijn voor de Dienst Vreemdelingenzaken, moeten naar deze professionele e-mailadressen worden verstuurd.

9. Verwijzingen en links naar andere sites

Deze website kan links bevatten naar websites en/of pagina's gepubliceerd door derden. De Dienst Vreemdelingenzaken kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op de websites en/of pagina's van derden. De Dienst Vreemdelingenzaken is in geen enkel geval aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die voortvloeien uit het bezoek, de raadpleging en/of het gebruik van die websites, noch voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar via de website van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gelinkt. Bovendien zijn er geen rechten verbonden aan de informatie van derden.

De hyperlinks naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van de links op die websites, betekenen geenszins dat er sprake zou zijn van enige vorm van betrokkenheid, partnerschap, lidmaatschap of goedkeuring ten aanzien van de instellingen die deze websites aanbieden.

Zodra de Dienst Vreemdelingenzaken er kennis van heeft dat er eventueel illegale inhoud of inhoud die niet overeenstemt met het nagestreefde doel, op een website staat waarnaar een link op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken verwijst, zal de hyperlink van de website worden verwijderd, zonder dat de Dienst Vreemdelingenzaken daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld voor de periode waarin de hyperlink werd aangeboden op de website.

10. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.