Afghanistan

De Belgische overheid heeft sinds de inname van Kaboel door de Taliban verschillende evacuatievluchten uitgevoerd. Daarbij werden Belgen en hun familieleden en personen die gewerkt hebben voor de Belgische militaire diensten, internationale organisaties of mensenrechtenorganisaties naar België overgebracht.

Deze evacuaties zijn beëindigd en er zijn er geen nieuwe gepland.

Voor personen die naar België wensen te komen gelden de normale verblijfsprocedures volgens de vandaag geldende regels.

Asiel

Volgens de huidige asielwetgeving kunnen asielaanvragen niet in het buitenland worden ingediend.

Humanitair visum

Aanvragen die elektronisch worden ingediend, zullen niet worden behandeld.
Aanvragen die volgens de hier beschreven procedure worden ingediend worden onderzocht door de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be)

Het krijgen van een humanitair visum is geen recht.

Uw aanvraag zal worden beoordeeld op basis van de specifieke omstandigheden (zoals uw band met België en het feit of u in onmiddellijk en persoonlijk gevaar verkeert).

We kunnen geen gevolg geven aan aanvragen waarin de specifieke reden voor de aanvraag niet voldoende is uiteengezet.

Als u zich momenteel buiten Afghanistan bevindt, raden wij u aan contact op te nemen met de UNHCR of de bevoegde autoriteiten in het land waar u verblijft.

Gezinshereniging

Houders van een Belgische verblijfsvergunning hebben het recht om gezinshereniging aan te vragen voor hun naaste familieleden (echtgeno(o)t(e) en kinderen jonger dan 18 jaar + vader/moeder van een minderjarige aan wie België internationale bescherming heeft verleend) overeenkomstig de gewone bepalingen voor vreemdelingen of de asielwetgeving.