Over DVZ

Voorwoord

FreddyRoosemont

Elk jaar zetten politieke, economische, familiale of demografische redenen een groot aantal mensen ertoe aan om hun land van herkomst te verlaten en naar andere landen te gaan.

De Dienst Vreemdelingenzaken is de grootste algemene directie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD Binnenlandse Zaken).  Deze FOD moet het beleid van de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing uitvoeren. De DVZ, die onder het gezag van de FOD Binnenlandse Zaken valt, zorgt meer bepaald voor de toepassing van het Belgisch regeringsbeleid met betrekking tot het beheer van de migratiestromen.

De DVZ wordt geleid door Freddy Roosemont, directeur-generaal. De DVZ heeft ongeveer 2000 medewerkers, verdeeld over de centrale diensten in Brussel, 6 centra voor administratieve vasthouding (gesloten centra) en 27 woonunits (alternatief voor vasthouding families).

Freddy ROOSEMONT: "Nadenken over de migraties van nu en morgen is één van de grote uitdagingen voor heel Europa. Ook België wil deze uitdaging aangaan."

Missie en visie

De DVZ, een federale openbare organisatie, is belast met de toepassing van de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

In het kader van zijn opdrachten waakt hij ook over het respect voor verschillende andere Europese of internationale reglementeringen.

De DVZ geeft onder meer visa af, voor een verblijf van korte of lange duur. Hij is verantwoordelijk voor de registratie van de verzoeken om internationale bescherming die in België of aan de grens worden ingediend. De DVZ bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel.  Hij strijdt tegen illegale immigratie en verzekert de terugkeer of de gedwongen verwijdering van vreemdelingen in onwettig verblijf.

Om dat te doen werkt de DVZ samen met andere instanties en partners, met name het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Fedasil,  gemeentebesturen,  diplomatieke posten, politiediensten, de Federale Overheidsdienst Justitie en de Internationale Organisatie voor Migratie.

Voor elke buitenlandse onderdaan wordt door de DVZ een beslissing genomen die:

  • Transparent is : gebaseerd op duidelijke en precieze reglementeringen
  • Correct is: in overeenstemming met de wet, in rechte en feite gemotiveerd
  • Objectief is : met een beoordeling die vrij is van vooroordelen
  • Individueel is: elke aanvraag wordt geval per geval behandeld

De DVZ draagt ook bij tot de ontwikkeling van een humaan en ordelijk beheer van de migraties naar België. Hij wil, ongeacht de culturele verschillen, een streng maar humaan migratieprogramma, dat de internationale wetten en waarden respecteert, ondersteunen.

Lees meer: Organisatie van de Dienst vreemdelingenzaken