Visum met het oog op huwelijk of samenwoning in België

Het is niet altijd mogelijk om een huwelijk of een wettelijk partnerschap af te sluiten in het land van herkomst of verblijf van een partner die niet over een verblijfsvergunning in België beschikt.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk voor een kort verblijf naar België te komen om het huwelijk of het wettelijke partnerschap af te sluiten, en vervolgens een verblijfsaanvraag in het kader van de gezinshereniging in te dienen.

Bij het overschrijden van de buitengrenzen van het Schengengebied moet de onderdaan van een derde land die voor een kort verblijf is vrijgesteld van de visumplicht, aan de hand van documenten aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot de Schengenzone.

De onderdaan van een derde land die niet vrijgesteld is van de visumplicht voor een kort verblijf, moet een zogenaamd "visum met het oog op huwelijk" of "visum met het oog op wettelijke samenwoning" aanvragen bij de Belgische ambassade of het consulaat dat bevoegd is voor zijn woonplaats.

De visumaanvraag moet worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar de aanvrager verblijft.

In de meeste landen moet het aanvraagformulier elektronisch worden ingevuld (Visa on Web), geprint en ingediend samen met de documenten waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor afgifte van het visum is voldaan. Het wordt sterk aanbevolen om bij het begin van de procedure een volledig dossier in te dienen.

In de meeste landen werkt de diplomatieke of consulaire post met een externe dienstverlener (VFS Global of TLS Contact). Deze dienstverlener onderzoekt de visumaanvraag niet en neemt geen beslissing. Het verstrekt algemene informatie over de voor te leggen documenten, beheert de afspraken, ontvangt de visumaanvragen, int de visumleges en verzamelt de biometrische gegevens. Het deelt de genomen beslissing mee en bezorgt de reisdocumenten terug.

De lijst van Belgische ambassades en consulaten wordt gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.fed.be). Het wordt ten zeerste aanbevolen de praktische informatie op de website van de post en de externe dienstverlener te lezen alvorens de procedure op te starten. 

Het "visum met het oog op" is een binnenkomstvisum in het Schengengebied (type C-visum).

De aanvrager zal dus aan de hand van documenten moeten aantonen dat zijn of haar voornemen om in België te huwen of wettelijk samen te leven ernstig is en dat hij of zij voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot het Schengengebied.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een huwelijksproject of een project voor wettelijke samenwoning tussen onderdanen van derde landen of tussen een onderdaan van een derde land en een Belg enerzijds en anderzijds tussen een huwelijksproject of een project voor wettelijke samenwoning tussen een onderdaan van een derde land en een burger van de Europese Unie (met uitzondering van een sedentaire Belg).

  • Huwelijksproject of project voor wettelijke samenleving tussen onderdanen van derde landen

Voor een huwelijksproject moet de aanvrager de volgende bewijsstukken overleggen :

Voor een project met het oog op wettelijke samenwoning moet de aanvrager de volgende bewijsstukken overleggen:

Anderzijds mogen de partners geen duurzame en stabiele relatie hebben met een andere persoon, noch mogen zij vallen onder de artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek (verboden familiebanden in het kader van een huwelijk), noch het voorwerp uitmaken van een beslissing op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek (weigering van een voorgenomen huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand).

Het kan gebeuren dat de Dienst Vreemdelingenzaken twijfels heeft over de werkelijke intentie van één of beide partners om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen. In dat geval kan de verzoeker worden uitgenodigd voor een gesprek op de post en kan het advies van het parket worden ingewonnen door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een voorgenomen huwelijk of wettelijke samenwoning met het oogmerk een verblijfsvoordeel (bijvoorbeeld een verblijfsvergunning) te verkrijgen, is de kans reëel dat de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag zal afwijzen. Deze controles zullen ook een invloed hebben op de behandelingstermijn van de visumaanvraag.
 

  • Huwelijksproject of project voor wettelijke samenwoning tussen een onderdaan van een derde land en een  sedentaire Belg

Voor een huwelijksproject moet de aanvrager de volgende bewijsstukken overleggen:

Voor een project met het oog op wettelijke samenwoning moet de aanvrager de volgende bewijsstukken overleggen:

Anderzijds mogen de partners geen duurzame en stabiele relatie hebben met een andere persoon, noch mogen zij vallen onder de artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek (verboden familiebanden in het kader van een huwelijk), noch het voorwerp uitmaken van een beslissing op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek (weigering van een voorgenomen huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand).

Het kan gebeuren dat de Dienst Vreemdelingenzaken twijfels heeft over de werkelijke intentie van één of beide partners om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen. In dat geval kan de verzoeker worden uitgenodigd voor een gesprek op de post en kan het advies van het parket worden ingewonnen door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een voorgenomen huwelijk of wettelijke samenwoning met het oogmerk een verblijfsvoordeel (bijvoorbeeld een verblijfsvergunning) te verkrijgen, is de kans reëel dat de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag zal afwijzen. Deze controles zullen ook een invloed hebben op de behandelingstermijn van de visumaanvraag.
 

  • Huwelijksproject of project voor wettelijke samenwoning tussen een onderdaan van een derde land en een burger van de Europese Unie

Een onderdaan van een derde land die naar België reist om te huwen of wettelijk samen te leven met een burger van de Europese Unie, moet een visum aanvragen op grond van Richtlijn 2004/38/EG.

EU-burgers worden gedefinieerd als onderdanen van EU-lidstaten en met de EU geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

De aanvrager moet aantonen dat hij de feitelijke partner is van de EU-burger die hij begeleidt of in België vervoegt. 

Alle aanvragen voor een visum om in België te huwen of wettelijk samen te leven worden door de Dienst Vreemdelingenzaken behandeld binnen een termijn van gemiddeld 6 weken vanaf de datum van ontvangst van het dossier dat per diplomatieke koffer wordt verzonden. De verzendtijd varieert tussen 2 en 3 weken.

U kunt de status van een aanvraag die overgemaakt werd aan de Dienst Vreemdelingenzaken opvolgen via de toepassing Een visumaanvraag opvolgen

Het wordt ten zeerste aanbevolen deze toepassing te gebruiken in plaats van te bellen of een e-mail te sturen. De tijd die de Dienst Vreemdelingenzaken besteedt aan het beantwoorden van vragen over de status van een aanvraag, is tijd die verloren gaat voor de behandeling van aanvragen.

Als het onderzoek van de aanvraag positief is, geeft de Dienst Vreemdelingenzaken de diplomatieke of consulaire post toestemming om een visum type C (kort verblijf) af te geven.

De partners moeten het huwelijk of de wettelijke samenwoning afsluiten voordat het visum verloopt. In de regel wordt geen verlenging van het verblijf toegestaan na deze termijn.

De procedure voor het aanvragen van verblijf als echtgeno(o)t(e) of wettelijk partner wordt hier uitgelegd. 

De beslissing om het visum te weigeren wordt altijd door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen. De kennisgeving gebeurt door de diplomatieke of consulaire post door middel van het standaardformulier in bijlage VI van de Gemeenschappelijke Visumcode.

De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen waarin rekening wordt gehouden met de redenen waarom de oorspronkelijke aanvraag werd afgewezen. Hij kan ook tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.