Verwijdering

Deze rapporten verschaffen informatie over de terugdrijvingen aan de buitengrenzen van de Schengenruimte, de arrestaties van illegaal verblijvende vreemdelingen, de terugkeerbeslissingen, de vrijwillige en gedwongen terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst, naar de staat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van hun verzoek om internationale bescherming of een andere staat en de overdracht tussen staten van vreemdelingen die in België worden vastgehouden.

De Dienst Vreemdelingenzaken produceert twee soorten statistieken over deze thematiek:

  • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities  en
  • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het statistische Bureau van de Europese Unie). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor deze thematiek zijn de definities gebaseerd op de artikelen 5 en 7 van de verordening (EG)  nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn).

Momenteel kan het verschil tussen de twee soorten definities hoofdzakelijk door de volgende elementen verklaard worden:

  • De burgers van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland worden niet opgenomen in de Europese statistieken;
  • De transfers in het kader van de verordening (EU) 604/2013 (« Dublin III ») worden niet opgenomen in de Europese statistieken over de verwijdering. Ze worden opgenomen in een aparte statistiek die beschikbaar via "Dublin"-statistieken;
  • Meerdere gebeurtenissen tijdens eenzelfde referentieperiode worden niet opgenomen in de Europese statistieken. Eenzelfde persoon moet slechts één keer geregistreerd worden per referentieperiode;
  • Omwille van de beperkte effectieven in bepaalde landen en categorieën worden de Europese statistieken met betrekking tot deze thematiek afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5.