Internationale reizen

Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan hebben de federale regering en de regeringen van de deelstaten beslist om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor niet-essentiële doeleinden (recreatief, toeristisch,…) van en naar België.

Artikel 16 §1 van het Koninklijk Besluit van 28.10.2021 houdende de nodige maatregelen van de bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken bepaalt dat niet-essentiële reizen naar België verboden zijn voor:

 • Personen die niet beschikken over de nationaliteit van en hun hoofdverblijfplaats niet hebben in een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, met inbegrip van Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad;
 • Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30.06.2020 (lijst van veilige landen), d.w.z.:  BAHREIN, CHILI, COLOMBIA, INDONESIË, KOEWEIT, NIEUW-ZEELAND, PERU, QATAR, RWANDA, SAOEDI-ARABIË, ZUID-KOREA , URUGUAY en VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN.

  Ook op deze bijlage 1 als Speciale Administratieve Regio van China: HONG KONG en MACAU
  Ook op deze bijlage 1 als territoriale entiteit en autoriteit die door ten minste één lidstaat niet als staat erkend wordt: TAIWAN
  Noot: China wordt ook vermeld op deze bijlage I van de EU, maar omwille van niet vervulde wederkerigheid zijn de reisrestricties nog in voege tegenover China.

Nuttige links:

Bijlage 1 aan het KB van 28.10.2021

Essentiële en toegelaten reizen vanuit een derde land naar België voor reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking zijn:

1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;

2° de professionele reizen van grensarbeiders;

3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;

4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;

5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;

6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;

7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:

 • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
 • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • de reizen in het kader van co-ouderschap met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
 • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
 • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;

8° de professionele reizen van zeevarenden;

9° de reizen om humanitaire reden met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

10° de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;

11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

12° de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone die deze begeleidt, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie. [Inwerktredding : 24/06/2021]

Voor de toegelaten reizen is de reiziger ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis

Alle te respecteren sanitaire maatregelen vindt men terug op  de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Nuttige info:

Voor de toepassing van dit besluit worden Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad beschouwd als landen van de Europese Unie.

Derde landen opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30.06.2020 (lijst van veilige landen):
deze lijst vindt u terug helemaal bovenaan deze pagina bij de inleiding

Artikel 16§3 van het KB van 28.10.2021

Het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land dat op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als zone met heel hoog risico is aangemerkt bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België.

Wanneer een land wordt aangemerkt als zone met heel hoog risico overeenkomstig het eerste lid, treedt het inreisverbod op het Belgisch grondgebied in werking op het moment zoals aangegeven op de website “info-coronavirus.be” en ten vroegste 24 uren na de publicatie op die website :  https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/

Met ingang van 24.12.2021 zijn er momenteel geen landen aangemerkt als zone met heel hoog risico.

De volgende essentiële reizen zijn toegelaten :

1° de professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
 

2° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;

3° de reizen van de echtgenoot, of partner  van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België  voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

4° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;

5° doorreizen in België vanuit een land bedoeld in de eerste lid naar het land van nationaliteit of hoofdverblijfplaats, voor zover dit land zich binnen de Europese Unie of de Schengenzone bevindt;

6° de reizen om dwingende humanitaire reden, mits zij in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken

de reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bij gebrek aan het attest van essentiële reis of aan het een attest van dwingende humanitaire reden, of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Artikel 16 §1 van het KB van 28.10.2021

Voor de toegelaten reizen is de reiziger ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest wordt uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het tweede lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

In afwijking hiervan is het attest niet vereist indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

In afwijking hiervan is een attest van essentiële reis niet vereist in de volgende situaties (een attest van essentiële kan evenwel aangevraagd worden indien de reiziger een probleem vreest te zullen ondervinden bij de boarding):

 • De reiziger is houder van een geldig D visum verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • De reiziger is houder van een geldig C visum dat na 18/03/2020 werd verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post, voor zover het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
 • De reiziger is houder van een geldig C visum dat na 18/03/2020 werd verstrekt door een de diplomatieke of consulaire post van een andere Schengenlidstaat, maar in vertegenwoordiging van België, voor zover het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
 • Het essentieel karakter blijkt uit de officiële documenten die in het bezit zijn van de reiziger
 • De reiziger is in het bezit van een vaccinatiecertificaat dat voldoet aan alle voorwaarden die in de onderstaande rubriek “Vaccinatiecertificaat” zijn beschreven.
 • De reiziger is een persoon tot en met 17 jaar die reist met een begeleider die in het bezit is van een vaccinatiecertificaat

Een attest is vereist in alle andere situaties (nationaliteiten die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf, houders van een visum dat vóór 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post is afgegeven, ...).

Nuttige info:

De term vervoerder heeft betrekking op:

 • de openbare of private luchtvervoerder;
 • de openbare of private zeevervoerder;
 • de binnenvaartvervoerder;
 • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

Artikelen 1, 15° en  artikel 16 §2 van het KB van 28.10.2021

Onder vaccinatiecertificaat wordt bedoeld:

 1. Het digitaal EU-COVID-certificaat verstrekt door een EU-lidstaat: een certificaat zoals bedoeld in de Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19- vaccinatie-, test- en herstelcertificaten.
 1. Een vaccinatiecertificaat verstrekt door een derde land dat niet tot de EU-behoort en dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website https://www.infocoronavirus.be/nl/ van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels :

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “https://www.infocoronavirus.be/nl/” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer worden vermeld;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
 • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie;

Volgende vaccins zijn momenteel op datum van 08.11.2021 erkend:

Fabrikant

Merknaam vaccin

Pfizer/BioNTech

Cominarty

Moderna

Spikevax

AstraZeneca/Oxford

Vaxzevria en Covishield

Johnson and Johnson

Covid-19 Vaccine Janssen


Het verbod van niet-essentiële reizen naar België is niet meer van toepassing op reizigers die voor aankomst op het grondgebied beschikken over een vaccinatiecertificaat dat voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden.

Opgelet, afhankelijk van de plaats waar de reis aanving kan het wettelijk vereist zijn te reizen met de combinatie van een vaccinatiecertificaat en een testcertificaat. In bepaalde gevallen is een vaccinatiecertificaat op zich dus onvoldoende om mee te reizen. Consulteer daarom ook steeds de onderstaande rubriek “Testcertificaat en Herstelcertificaat” om na te gaan of dit op uw reis van toepassing is.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat.

Bij gebrek aan dit vaccinatiecertificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. Bij gebrek aan dit vaccinatiecertificaat of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit vaccinatiecertificaat, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Vanaf 12.08.2021: Vaccinatiecertificaten verstrekt door Verenigd Koninkrijk zijn erkend door België.

Op 20.08.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Turkije, Noord-Macedonië en Oekraïne.

Op 15.09.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van de Faeröer Eilanden, Marokko, Panama, Albanië, Israël, Monaco, Andorra

Op 15.11.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Georgië, Moldavië, Nieuw-Zeeland en Servië

Op 25.11.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Singapore en Togo

Op 30.11.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van El Salvador

Op 09.12.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van de Verenigde Arabische Emiraten, Libanon en Kaapverdië

Op 21.12.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Montenegro, Taiwan, Thailand, Tunesië en Uruguay

Kinderen onder 18 jaar mogen met hun  ouder(s) of voogd of begeleider reizen zonder attest van essentiële reis op voorwaarde dat deze ouder(s)/voogd/begeleider in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat. Dit wordt beschouwd als een essentiële reis onder art.16 §1. (“In afwijking van het derde lid, is een attest niet vereist indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.”) moet de ouder/voogd-kind relatie desgevallend duidelijk blijken uit officiële documenten. Bij een andere begeleider dient de reistoestemming van de ouder/voogd aantoonbaar zijn.

Kinderen jonger dan 18 die alleen zouden reizen of niet door de ouder(s)/voogd/begeleider begeleid worden, hebben een attest essentiële verplaatsing nodig.

Opgelet, er dient nog steeds rekening te worden gehouden met art.  18:

Kinderen onder 12 jaar worden volledig vrijgesteld van PCR testen maar dienen dezelfde quarantaine te volgen als hun ouders.

Kinderen boven 12 jaar dienen wel hun eigen testing en quarantaine regels te volgen, inclusief het beschikken over een voorafgaande PCR test vanuit een rode zone.

Elke reiziger moet in het bezit zijn van de vereiste documenten voor toegang tot Schengen en  aan de hand van de nodige documenten aantonen dat de reis essentieel is.

Voor een lang verblijf in België moeten alle reizigers in het bezit zijn van een D-visum.

Voor een kort verblijf in België moet elke visumplichtige reiziger in het bezit zijn van een C-visum.

Ongeacht zijn nationaliteit moet de reiziger bij zijn aankomst aan de Schengenbuitengrenzen aan de hand van de nodige documenten bewijzen dat hij aan de Schengeninreisvoorwaarden voldoet.

Artikel 17 van het KB van 28.10.2021

Elke reiziger die per vliegtuig of boot naar België reist of naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland, moet de elektronische versie van het Public Health Passenger Locator Form (PLF)  invullen binnen 48 uur vóór aankomst in België. Dit geldt ook voor reizen per trein of bus vanuit een land buiten de Europese Unie en het Schengengebied.

Elke reiziger die naar België reist, of naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland, zonder gebruik te maken van een vervoerder zoals hierboven vermeld (bv. per auto), moet eveneens het PLF invullen binnen 48 uur vóór aankomst in België, behalve :

 • indien deze reiziger minder dan 48 uur in België verblijft ;
 • als deze reiziger minder dan 48 uur buiten België heeft verbleven.

Elke reiziger moet het bewijs van indiening van het ingevulde PLF bij zich dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur.

Public Health Passenger Locator Form (PLF) 

De volgende categorieën van reizigers moeten echter niet over PLF beschikken wanneer zij naar België reizen zonder gebruik te maken van een vervoerder:

1° voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:

 • de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
 • de zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
 • de "Border Force Officers" van het Verenigd Koninkrijk;
 • de grensarbeiders.

2° de leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;

3° de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap

Let op!  De uitzonderingen op de verplichting om het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen en te ondertekenen zijn niet van toepassing op de personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land dat op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als zone met heel hoog risico is aangemerkt bevonden, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België.

Let op ! Opgelet! Een Testcertificaat of herstelcertificaat is niet hetzelfde als een vaccinatiecertificaat. Personen die onderhevig zijn aan de reisrestricties en willen reizen naar België op basis van een negatieve NAAT-test (=PCR-test) of een herstelcertificaat moeten reizen met een attest van essentiële reis.

Artikel 1 en artikel 18 van het KB van 28.10.2021

Testcertificaat: een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft dat een NAAT test (Nucleic Acid Amplification Test  = PCR test) met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, ofwel dat een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet meer dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel;.

Herstelcertificaat: een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel of een certificaat van herstel uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.

Elke reiziger vanaf de leeftijd van 12 jaar, die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een grondgebied binnen de Europese Unie of de Schengenzone, of van een derde land dat is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 dat op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als rode zone is aangemerkt, en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, dient te beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een erkend vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen.

Elke reiziger, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die geen hoofdverblijfplaats heeft in België en die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit het grondgebied van een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 en dat op de website "info-coronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als rode zone of als zone met heel hoog risico is aangemerkt, te beschikken over een testcertificaat. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een testcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan testcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

Bij gebrek aan een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat  of bij valse, misleidende of onvolledige informatie kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De pagina met de kleurcodes kan hier geraadpleegd worden: 

https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

De volgende categorieën van reizigers moeten echter niet over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat beschikken:

 • Reizigers die niet via een vervoerder (de openbare of private luchtvervoerder; de openbare of private zeevervoerder; de binnenvaartvervoerder; de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt) naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen  vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen. Echter, reizigers zonder hoofdverblijfplaats in België die reizen uit een rode zone of een zone aangemerkt als heel hoog risico moeten ze wel over een testcertificaat beschikken.

De volgende categorieën van reizigers moeten ook niet over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat beschikken:

1° Personen met hoofdverblijfplaats in België

2° voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:

 • de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
 • de zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
 • de "Border Force Officers" van het Verenigd Koninkrijk;
 • de grensarbeiders.

3° de leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;

4° de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Let op!

De uitzonderingen op de verplichting om te beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat zijn niet van toepassing op de personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land dat op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als zone met heel hoog risico is aangemerkt bevonden, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België
 

Opgelet! Een Testcertificaat of herstelcertificaat is niet hetzelfde als een vaccinatiecertificaat. Personen die onderhevig zijn aan de reisrestricties en willen reizen naar België op basis van een negatieve NAAT-test (=PCR-test) of een herstelcertificaat moeten reizen met een attest van essentiële reis.

Nadere informatie rond de quarantaine en eventuele uitzonderingen vindt u terug op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ onder de rubriek “internationaal”.

De testcapaciteit in Brussels Airport, Charleroi Airport en Brussel-Zuid treinstation wordt daartoe ingericht, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen bij aankomst.

De pagina met de kleurcodes kan hier geraadpleegd worden: https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/