De Beslissing tot terugdrijving

Indien de binnenkomstvoorwaarden tot het Schengengrondgebied niet vervuld kan een beslissing tot terugdrijving worden genomen, waarbij de binnenkomst aan betrokkene wordt geweigerd.

De wettelijke bepalingen inzake de weigering binnenkomst zijn onder meer opgenomen in:

  • Artikel 14 van VERORDENING (EU) 2016/399 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016  betreffende een Uniecode voor de overschrijding (Schengengrenscode)
  • Hoofdstuk II van de Wet van 15.12.1980 Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

De geïndividualiseerde beslissing tot terugdrijving wordt betekend aan de vreemdeling en er wordt hem/haar tevens een afschrift van overhandigd. De beroepsmogelijkheden tegen de beslissing tot terugdrijving staan tevens beschreven op dit standaardformulier.