BULGARIJE: Verblijfsdocumenten waarmee visumvrije reizen naar het Schengengrondgebied mogelijk zijn

Specimen vindt u terug onderaan deze pagina in het PDF-document.

I. Verblijfsdocumenten die aan in de Republiek Bulgarije verblijvende buitenlanders worden afgegeven:

 • Verblijfsvergunning voor familieleden van een EU‑burger die ononderbroken in de Republiek Bulgarije verblijven en die geen gebruik hebben gemaakt van hun recht van vrij verkeer, met de vermelding "familielid – Richtlijn 2004/38/EG, familielid dat valt onder Richtlijn 2004/38/EG" – afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met een geldigheidsduur van vijf jaar. Wordt afgegeven op grond van de wet betreffende de binnenkomst van, het verblijf in en het vertrek uit de Republiek Bulgarije van burgers van de Europese Unie en hun familieleden, tot omzetting van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden – specimen nr. 700591264.

 

 • Verblijfsvergunning voor familieleden van een EUburger die permanent in de Republiek Bulgarije verblijven en die geen gebruik hebben gemaakt van hun recht van vrij verkeer, met de vermelding "familielid – Richtlijn 2004/38/EG, familielid dat valt onder Richtlijn 2004/38/EG" – afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met een geldigheidsduur van tien jaar. Wordt afgegeven op grond van de wet betreffende de binnenkomst van, het verblijf in en het vertrek uit de Republiek Bulgarije van burgers van de Europese Unie en hun familieleden – specimen nr. 700591261.

 

 • Verblijfsvergunning voor buitenlanders die ononderbroken in de Republiek Bulgarije verblijven, met de vermelding "begunstigde op grond van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG" – afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met een geldigheidsduur van vijf jaar. Wordt afgegeven op grond van de wet betreffende de binnenkomst van, het verblijf in en het vertrek uit de Republiek Bulgarije van burgers van de Europese Unie en hun familieleden – specimen nr. 700591137.

 

 • Verblijfsvergunning voor buitenlanders die permanent in de Republiek Bulgarije verblijven, met de vermelding "begunstigde op grond van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG" – afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met een geldigheidsduur van tien jaar. Wordt afgegeven op grond van de wet betreffende de binnenkomst van, het verblijf in en het vertrek uit de Republiek Bulgarije van burgers van de Europese Unie en hun familieleden – specimen nr. 700591347.

 

II. Verblijfsdocumenten die worden afgegeven aan familieleden van burgers van de EU, van staten die partij zijn bij de EERovereenkomst of van de Zwitserse Bondsstaat, die geen burger zijn van de EU, de EER of Zwitserland en die op grond van door de EU gesloten internationale overeenkomsten het recht hebben van vrij verkeer:

 • "Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie" voor ononderbroken verblijf van een familielid van een EU‑burger die geen EU‑burger is en die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer – wordt afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met een geldigheidsduur tot vijf jaar. Wordt afgegeven op grond van de wet betreffende de binnenkomst van, het verblijf in en het vertrek uit de Republiek Bulgarije van burgers van de Europese Unie en hun familieleden – specimen nr. 873000000.

 

 •  "Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie" voor permanent verblijf van een familielid van een EU‑burger die geen EU‑burger is en die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer – afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met een geldigheidsduur tot vijf jaar. Wordt afgegeven op grond van de wet betreffende de binnenkomst van, het verblijf in en het vertrek uit de Republiek Bulgarije van burgers van de Europese Unie en hun familieleden – specimen nr. 873000000.

Opgelet! Het Bulgaarse document met opschrift “Family Member of Bulgarian citizen” heeft daarentegen GEEN visumvrije waarde voor België.

Informatievakken op de voorzijde van de verblijfsvergunning overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 en Verordening nr. 380/2008

1. Titel van het document – "Verblijfsvergunning"

2. Documentnummer – "000000000"

3. Namen – namen overeenkomstig het nationale document van de onderdaan van het derde land

4. Geldig tot – DD.MM.JJJJ.

5. Plaats en datum van afgifte van de verblijfsvergunning

 • in het geval van buitenlanders van de categorie "permanent of langdurig verblijf" is de plaats van afgifte het ministerie van Binnenlandse Zaken in Sofia;
 • in het geval van buitenlanders van de categorie "langdurig verblijf" is de plaats van afgifte de dienst Migratie van het hoofdstedelijk directoraat van Binnenlandse Zaken van Sofia/het regionaal directoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

6. Type vergunning – de categorie verblijfsvergunning, langdurig verblijf, langdurig ingezetene-Europese blauwe kaart wordt vermeld.

7. Het vak "Opmerkingen" bevat een van de volgende vermeldingen:

 • familielid – Richtlijn 2004/38/EG / familielid dat valt onder Richtlijn 2004/38/EG;
 • "begunstigde op grond van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG / Richtlijn 2004/38/EG artikel 3, lid 2, begunstigde;
 • voormalige houder van een Europese blauwe kaart / voormalige Europese blauwe kaart-houder;
 • onderzoeker;
 • de voorwaarde voor toegang tot de arbeidsmarkt – de informatie wordt verstrekt door het arbeidsbureau van het ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid.
 • in de andere gevallen met betrekking tot onderdanen van derde landen wordt niets vermeld.

8. Handtekening

Informatievakken op de achterzijde van de verblijfsvergunning

9. Geboortedatum en -plaats – als geboorteplaats wordt het geboorteland van de onderdaan vermeld.

10. Nationaliteit – staatsburgerschap van de persoon

11. Geslacht

12. Adres van verblijf – van buitenlanders die legaal verblijven, wordt het permanente adres vermeld en van buitenlanders die ononderbroken verblijven, wordt het huidige adres vermeld.

13. Onder "Opmerkingen" wordt het volgende vermeld:

 • "nummer van het nationaal reisdocument" / paspoortnummer/;
 • nummer van de identiteitskaart / persoonsnummer.