Verduidelijking van bepaalde categorieën van uitzonderingen

Familie- of privébezoek van korte duur

In het algemeen wordt dit type bezoek niet als een essentiële reis beschouwd.

Bezoek van korte duur aan een echtgenoot of een partner die niet onder hetzelfde dak woont

Het bewijs van het huwelijk of de wettelijke samenwoonst moet gegeven worden via een officieel document.

Feitelijke partners

Voor de feitelijke partners moet een bewijs van de stabiele en duurzame relatie gegeven worden op een van de volgende manieren:

  • bewijs dat de partners 6 maanden in België of in een ander land hebben samengewoond ; of
  • bewijs dat de partners een relatie van ten minste 1 jaar hebben waarbij ze elkaar ten minste 2 maal fysiek ontmoet hebben, voor ten minste 20 dagen*; of
  • bewijs dat de partners een gemeenschappelijk kind hebben.

Bovendien moeten de feitelijke partners meerderjarig en ongehuwd zijn.

* Indien een bezoek omwille van de reisbeperkingen (Covid-19) moest worden geannuleerd kan er voor het tweede bezoek rekening worden gehouden met het bewijs dat een bezoek gepland was.

Reizen in het kader van begrafenissen, crematies of huwelijken

Bewijs van verwantschap in eerste of tweede graad moet gegeven worden via officiële documenten.

Reizen van korte duur om bijstand of zorg te verlenen aan een ouder, minderjarig, gehandicapt of kwetsbaar persoon

De reis wordt essentieel beschouwd indien de reiziger de nood aan bijstand of zorg aantoont, of de fysieke of mentale nood van een verwant in de eerste of tweede graad. Dit bewijs van verwantschap moet gegeven worden via officiële documenten.

Reizen van de personen die een activiteit in loondienst of een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België met inbegrip van de reizen van kunstenaars en sporters

Ingeval een persoon vrijgesteld is van een arbeidsvergunning (wegens de aard van de activiteit of de korte duur van de activiteit), kan de verplaatsing als essentieel worden beschouwd, op voorwaarde dat het werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is of een maatschappelijke waarde heeft en niet kan worden uitgesteld of noch vanop afstand worden uitgevoerd. Het al dan niet uitstelbare karakter van een werk kan mettertijd evolueren.

De gevallen waarin een vreemdeling is vrijgesteld van een arbeidsvergunning of beroepskaart, worden vermeld op de site van de gewesten.

Verplaatsingen in het cultureel, artistiek en sportief kader

In het algemeen wordt een verplaatsing van korte duur niet beschouwd als een essentiële reis

Transit/Doorreis

De aandacht wordt erop gevestigd dat indien u naar een andere Schengenlidstaat via België reist, u dient te beschikken over een toelating om de desbetreffende lidstaat binnen te komen, tenzij u het essentieel karakter kan bewijzen aan de hand van de documenten. U kan dit met een verbale nota van de ambassade van die lidstaat of een geïndividualiseerd bewijs uitgaande van die autoriteiten die bevestigt dat u daarheen kan reizen. Indien u niet beschikt over dergelijk document, zal het aan de Belgische immigratiediensten zijn om te bepalen of u via België kan reizen. Daarom wordt u aangeraden om directe vluchten te voorzien naar de Schengenlidstaat die uw finale bestemming is.