Medisch attest

Over het algemeen moet elke persoon die langer dan 90 dagen in België wenst te verblijven een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat hij of zij niet aangetast is door één van de in bijlage bij de wet van 15 december 1980 opgesomde ziekten die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren.

Deze persoon moet een standaard medisch attest voorleggen, opgesteld in de 6 maanden die voorafgaan aan de indiening van zijn aanvraag.

Het standaard medisch attest moet worden opgesteld door een arts erkend door de ambassade of het consulaat van België dat bevoegd is voor de verblijfplaats van de aanvrager.

De lijst van de erkende artsen wordt gepubliceerd op de website van de post.

De handtekening van een erkende arts moet niet worden gelegaliseerd door de post.

Indien de arts die het medisch attest heeft opgesteld niet erkend wordt door de post, moet zijn handtekening worden gelegaliseerd door de bevoegde lokale overheid, overeenkomstig de legalisatieprocedure die in het land van kracht is. De handtekening van de bevoegde overheid moet vervolgens gelegaliseerd worden door de ambassade of het consulaat van België.

Het medisch attest kan worden opgesteld door elke arts die is ingeschreven bij de Orde der Artsen.

De handtekening van de arts moet niet gelegaliseerd worden.

Documenten