De gezinshereniger is een zelfstandige

 1. Zelfstandige die een natuurlijke persoon is

De gezinshereniger, die een zelfstandige en een natuurlijke persoon is, moet de volgende documenten  voorleggen :

 • een kopie van zijn meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting, of, indien hij dat nog niet ontvangen heeft, de kopie van de laatste verklaring die naar de FOD Financiën gestuurd werd en de gedetailleerde simulatie van deze verklaring; en 
 • het bewijs dat hij nog steeds een zelfstandige activiteit uitoefent.

Aangezien er tussen de verzending van het meest recente aanslagbiljet door de FOD Financiën en de indiening van het verzoek tot gezinshereniging een lange periode kan verstrijken wordt de gezinshereniger aanbevolen om bovendien alle documenten die in het kader van de berekening van de belasting een rol kunnen spelen voor te leggen, evenals alle documenten die het mogelijk maken om zijn huidige bestaansmiddelen te beoordelen, bijvoorbeeld:

 • bewijskrachtige boekhoudkundige documenten (balansen, bankrekeningen, factuurboeken, enz.);
 • het bewijs van de ontvangst van huurinkomsten ;
 • een document dat het bedrag van de betaalde sociale bijdragen vermeldt, of het bewijs dat de gezinshereniger daarvan vrijgesteld is.

Deze lijst is niet volledig.  De Dienst Vreemdelingenzaken kan aan de gezinshereniger vragen om andere documenten voor te leggen indien de hierboven opgesomde documenten het niet mogelijk maken om zijn financiële situatie of zijn behoeften correct te beoordelen.

Het bedrag waarmee in het kader van de beoordeling van de bestaansmiddelen rekening wordt gehouden is een netto-inkomen. Onder netto-inkomen verstaat men het bedrag waarover men na de betaling van de belastingen en de sociale bijdragen beschikt.

Indien het bedrag van het netto-inkomen lager is dan het vereiste wettelijke bedrag (120% van het leefloon) moet de gezinshereniger de hierboven beschreven documenten en alle documenten die de Dienst Vreemdelingenzaken in staat stellen om zijn eigen behoeften en die van zijn familie te beoordelen, doorsturen. 

 1. Bedrijfsleider

De gezinshereniger die een bedrijfsleider is, moet de volgende documenten voorleggen :

 • een kopie van zijn meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting, of, indien hij dat nog niet ontvangen heeft, de kopie van de laatste verklaring die naar de FOD Financiën gestuurd werd en de gedetailleerde simulatie van deze verklaring;
 • een document dat het bedrag van de betaalde sociale bijdragen vermeldt; en
 • een kopie van zijn fiscale fiche 281.20, met een bewijs dat het document dat aan de Dienst Vreemdelingenzaken werd voorgelegd identiek is aan het document dat naar de FOD Financiën werd gestuurd (bijvoorbeeld een stempel van de FOD Financiën, een samenvattende opgave 325.20, met bewijs van verzending).

Opgelet: de fiche wordt niet in overweging genomen indien geen enkele bedrijfsvoorheffing, zonder wettelijke rechtvaardiging, vermeld wordt, of indien de vermelde bedrijfsvoorheffing niet in overeenstemming is met de barema's van de FOD Financiën.
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/bedrijfsvoorheffing/berekening 

Aangezien er tussen de verzending van het meest recente aanslagbiljet door de FOD Financiën en de indiening van het verzoek tot gezinshereniging een lange periode kan verstrijken wordt de gezinshereniger aanbevolen om bovendien alle documenten die in het kader van de berekening van de belasting een rol kunnen spelen voor te leggen, evenals alle documenten die het mogelijk maken om de huidige bestaansmiddelen te beoordelen, bijvoorbeeld:

 • fiscale balansen (waarmee enkel rekening zal worden gehouden indien ze met bewijskrachtige documenten gepaard gaan)
 • loonfiches in de hoedanigheid van bedrijfsleider;
 • uittreksels van de persoonlijke bankrekening;
 • het bewijs van de ontvangst van huurinkomsten

Deze lijst is niet volledig.

De Dienst Vreemdelingenzaken kan aan de gezinshereniger vragen om andere documenten voor te leggen indien de hierboven opgesomde documenten het niet mogelijk maken om zijn financiële situatie of zijn behoeften correct te beoordelen. 

Het bedrag waarmee in het kader van de beoordeling van de bestaansmiddelen rekening wordt gehouden is een netto-inkomen. Onder netto-inkomen verstaat men het bedrag waarover men na de betaling van de belastingen en de sociale bijdragen beschikt.

Indien het bedrag van het netto-inkomen lager is dan het vereiste wettelijke bedrag (120% van het leefloon) moet de gezinshereniger de hierboven beschreven documenten en alle documenten die de Dienst Vreemdelingenzaken in staat stellen om zijn eigen behoeften en die van zijn familie te beoordelen, doorsturen.