Visa

Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld.

U kunt de reglementering van de Europese Unie raadplegen via de website https://eur-lex.europa.eu

Indien u “Visa on Web” hebt gebruikt om het visumaanvraagformulier in te vullen, keert u na het indienen van uw aanvraag terug naar het platform. De referentie die door de ambassade of het consulaat aan uw aanvraag is toegekend, zal daar worden geregistreerd. Als u uw aanvraag bij een “Visum Application Center” (VAC) hebt ingediend, moet u een paar dagen wachten omdat het VAC uw aanvraag eerst aan de ambassade of het consulaat moet overmaken.

Als u geen gebruik hebt gemaakt van “Visa on Web”, kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat, of een e-mail sturen naar infovisa [at] diplobel.fed.be () met vermelding van de volledige identiteit van de aanvrager en de plaats waar de aanvraag is ingediend.

Als u naar België wil reizen, moet u uw visumaanvraag indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat van uw woonplaats. Als de ambassade of het consulaat voor de indiening van aanvragen werkt met een externe dienstverlener (VFS Global of TLS Contact), moet u contact opnemen met deze dienstverlener.

De lijst van Belgische ambassades en consulaten is te vinden op de website www.diplomatie.belgium.be van de FOD Buitenlandse Zaken.

In sommige landen geeft België geen visa af, maar wordt het vertegenwoordigd door een ander Schengenland dat in zijn naam visumaanvragen voor een kort verblijf in België (maximaal 90 dagen) behandelt.

De lijst van landen waar België vertegenwoordigd wordt door een andere Schengenstaat, staat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.be.

Aanvragen voor een visum voor kort verblijf om een van de volgende redenen moeten altijd worden ingediend bij de bevoegde Belgische ambassade of het consulaat:

  • visum om in België te trouwen of wettelijk samen te wonen;
  • visum om medische redenen;
  • visum om humanitaire redenen;
  • visum in het kader van een adoptie;
  • visum in verband met een voogdijproject of teruggave van een kind;
  • terugkeervisum.

Als er geen Belgische ambassade of consulaat is in het land waar u woont, moet u contact opnemen met de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat voor dat land verantwoordelijk is.

Nuttige info: De vertegenwoordigingsovereenkomsten zijn tijdelijk opgeschort omwille van de gezondheidscrisis (COVID-19). Tot nader order moeten alle visumaanvragen, ongeacht het doel van de reis, worden ingediend bij een Belgische ambassade of consulaat

Aanvragen voor een visum voor verblijf van lange duur worden steeds behandeld door een Belgische ambassade of consulaat.

 

Er wordt sterk aanbevolen om een volledig dossier voor te leggen wanneer de visumaanvraag wordt ingediend. 

Een volledig dossier bevat de documenten en de inlichtingen op basis waarvan de met de behandeling van de visumaanvraag belaste Belgische autoriteiten kunnen nagaan of aan de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf in België is voldaan.

Documenten die na de indiening van een aanvraag spontaan worden voorgelegd zullen over het algemeen niet in aanmerking worden genomen.  

 

In principe dient uw dossier compleet te zijn op het moment dat u uw visumaanvraag indient. Indien u echter nog bijkomende documenten wil toevoegen (loonfiches, een nieuw contract (werk/huur), …), kan u deze bezorgen via infodesk [at] ibz.fgov.be. Vermeld steeds uw visumaanvraagnummer en de ambassade of het consulaat.

Als u in het buitenland verblijft, wordt u gecontacteerd door de ambassade.

U kan beroep aantekenen tegen de negatieve beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of u kan rekening houdend met de reden van weigering opnieuw een nieuwe visumaanvraag indienen. Het volstaat niet om de ontbrekende/nieuwe documenten over te maken om uw beslissing te laten herzien.

Meer informatie over beroepsprocedures kan u terugvinden op onze website: