Visumleges

De visumleges dekken de administratieve kosten van de behandeling van een visumaanvraag.

[Visumcode, artikel 16]

Het bedrag is vastgelegd op 40 euro voor de reizigers die tussen zes en twaalf jaar oud zijn, en op 80 euro voor de reizigers die twaalf jaar en ouder zijn.

De visumleges worden over het algemeen geheven in euro, of in de munt van het derde land, of in de munt die doorgaans gebruikt wordt in het derde land waar de aanvraag wordt ingediend. U vindt de praktische modaliteiten en de wisselkoers die van toepassing is op de site van de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post en/of op de site van de externe dienstverlener waarmee de post samenwerkt (VFS Global, TLS Contact).

Aan de aanvrager wordt een ontvangstbewijs overhandigd.

De visumleges worden niet terugbetaald indien de visumaanvraag geweigerd wordt, of indien de aanvrager zijn aanvraag intrekt of niet reist.

De volgende aanvragers zijn vrijgesteld van visumleges:

  • kinderen jonger dan zes jaar;
  • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten, als het doel van hun verblijf studie of beroepsopleiding is;
  • onderzoekers uit derde landen die reizen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de zin van aanbeveling nr. 2005/761/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 tot vergemakkelijking van de afgifte door de lidstaten van eenvormige visa voor een verblijf van korte duur aan onderzoekers die onderdaan zijn van een derde land en die zich met het oog op wetenschappelijk onderzoek verplaatsen in de Gemeenschap;
  • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die vijfentwintig jaar of jonger zijn en deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen;
  • deelnemers aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen die vijfentwintig jaar of jonger zijn.

In bepaalde gevallen zijn de houders van een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort eveneens vrijgesteld.

[Consulair wetboek]

Het bedrag wordt op 180 euro vastgelegd.

De visumleges worden over het algemeen geheven in euro, of in de munt van het derde land, of in de munt die doorgaans gebruikt wordt in het derde land waar de aanvraag wordt ingediend. U vindt de praktische modaliteiten en de wisselkoers die van toepassing is op de site van de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post en/of op de site van de externe dienstverlener waarmee de post samenwerkt (VFS Global, TLS Contact).

Aan de aanvrager wordt een ontvangstbewijs overhandigd.

De visumleges worden niet terugbetaald indien de visumaanvraag geweigerd wordt, of indien de aanvrager zijn aanvraag intrekt of niet reist.

De kosteloosheid wordt van rechtswege verleend :

  • aan de echtgenoot en de kinderen die de leeftijd van achttien jaar niet bereikt hebben van een burger van de Europese Unie;
  • aan enig ander familielid van een burger van de Europese Unie of van zijn echtgenoot, dat te zijnen laste is of bij hem inwoont;
  • aan de onderdanen van Marokko, Israël, Turkije, Japan en San Marino die een machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen*;
  • aan de beursstudenten van de Belgische Staat, Belgische besturen in brede zin (bijv. DGD, Samenwerking, Gemeenschappen en Gewesten), internationale instanties (bijv. beursstudenten van een programma van de Europese Unie) en Belgische universiteiten.

* Voor de visumaanvragen met het oog op een gezinshereniging die door de onderdanen van deze landen worden ingediend moet worden betaald, tenzij ze worden ingediend door een in het eerste en tweede streepje bedoelde persoon.