Het gehoor

Elke verzoeker om internationale bescherming wordt door de DVZ uitgenodigd voor een gehoor en dit zo snel mogelijk na het indienen van het verzoek. Indien mogelijk zal het gehoor nog dezelfde dag plaats vinden. Indien het echter onmogelijk is het gehoor de dag van het indienen van het verzoek te organiseren, zal de verzoeker uitgenodigd worden om zich op een latere datum opnieuw bij de DVZ aan te bieden.

Indien de verzoeker wegens overmacht (ziekte, treinstaking,…) niet aanwezig kan zijn op de voorziene datum, dient dit zo snel mogelijk aan de DVZ gemeld te worden. De aangehaalde motieven dienen gegrond te zijn (bv. medisch attest  in geval van ziekte).

Indien de verzoeker zich binnen een periode van 15 dagen – na datum van de oproeping – niet heeft aangeboden bij de DVZ, zonder geldige rechtvaardigingsgrond, wordt de verzoeker geacht afstand te hebben gedaan van het verzoek om internationale bescherming. In dat geval kan de DVZ beslissen een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren.
  • Rol van de medewerker en de tolk

Bij aanvang van het gehoor zal de medewerker die het gehoor zal leiden zijn rol toelichten, alsook de rol van de tolk.

Indien bij de registratie van het verzoek de bijstand van een tolk gevraagd werd, zal de tolk gedurende het hele gehoor aanwezig zijn.

De rol van de tolk is uitsluitend beperkt tot de nauwkeurige vertaling van het gesprek dat met de medewerker van de DVZ gevoerd wordt. De tolk kan niet persoonlijk tussen komen in het dossier of zijn mening geven over het verhaal. De tolk kan bovendien geen enkele invloed uitoefenen op de beslissing die genomen wordt. De tolk dient op elk moment objectief en neutraal te zijn en het beroepsgeheim te respecteren.

Indien er bij aanvang van het gehoor of gedurende het gehoor problemen zouden zijn in de communicatie met de tolk (bv. dat de verzoeker de tolk niet goed begrijpt), dient dit onmiddellijk gemeld te worden.

Indien de verzoeker om persoonlijke redenen, die gelinkt zijn aan de vluchtmotieven, een medewerker/tolk van het mannelijke/vrouwelijke geslacht zou verkiezen, dient dit eveneens zo snel mogelijk gesignaleerd te worden. De instanties zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden.

De verzoeker wordt door de medewerker die het gehoor zal leiden vooraf geïnformeerd over de finaliteit van het gehoor, hoe het gehoor zal verlopen en wat er precies van de verzoeker verwacht wordt.

  • Finaliteit van het gehoor

Welk gehoor er wordt afgenomen is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzoeker.

  • Afsluiten van het gehoor

Op het einde van het gehoor worden de verklaringen van de verzoeker opnieuw voorgelezen (eventueel met de hulp van een tolk). Op dat moment heeft de verzoeker nog de mogelijkheid bepaalde elementen te corrigeren, te wijzigen of te verduidelijken. Daarna wordt aan de verzoeker gevraagd het gehoorverslag te ondertekenen, waarmee hij/zij aangeeft het eens te zijn met de inhoud ervan.

Indien de verzoeker echter om één of andere reden zou weigeren te tekenen, zal dit door de medewerker in het gehoorverslag genoteerd worden. De medewerker zal eveneens nota nemen van de reden waarom de verzoeker niet wenst te tekenen.        

  • Medewerkingsplicht

De verzoeker heeft de plicht om op elk moment de waarheid te vertellen en zo goed mogelijk mee te werken met de instanties. Het is ook essentieel zo snel mogelijk alle documenten (bij voorkeur originele documenten) voor te leggen die de identiteit en herkomst, reisweg en vluchtmotieven kunnen staven. De verzoeker moet al het mogelijke doen om bewijsstukken te bekomen, eventueel door zich tot familieleden of andere personen in het land van herkomst of in andere landen te wenden.

Een gebrek aan medewerking, het afleggen van valse verklaringen of trachten de autoriteiten te misleiden, kan de beoordeling van het verzoek negatief beïnvloeden.

 

Contact: asile.interviews [at] ibz.fgov.be

U vindt meer informatie betreffende de interviews in de FAQ via de volgende link: Gehoor Pachecogebouw | IBZ