Alternatieven voor detentie

Een nieuwe afdeling binnen de Dienst Vreemdelingenzaken!

Afdeling Alternatieven voor Detentie

ICAM Banner

Sinds 1 juni 2021 staat de afdeling "Alternatieven voor Detentie" (ATD - Alternatives to Detention) in voor de ontwikkeling en toepassing van alternatieve maatregelen voor de detentie van personen in onwettig verblijf.

De oprichting van de nieuwe afdeling vond plaats in navolging van het regeerakkoord van september 2020 en de algemene beleidsnota voorgesteld aan de Kamer op 4 november 2020 waarin werd vooropgesteld om aanklampende terugkeertrajecten te ontwikkelen, en van de aanbevelingen van de Commissie Bossuyt.

Het doel is in de vijf regio's ICAM-coaches (Individual Case Management) in te zetten. Deze coaches zijn belast met het begeleiden van alleenstaande personen en gezinnen in onwettig verblijf naar een duurzame oplossing. Te dien einde wordt een begeleidingstraject voorzien gedurende hetwelk de betrokken personen hun juridisch-administratieve situatie samen met de ICAM-coach kunnen overlopen, eventueel vragen kunnen stellen en, indien nodig, bijkomende inlichtingen kunnen verschaffen.

De ICAM-coach analyseert het dossier en deelt zijn conclusies aan de betrokkenen mee. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanvullende elementen die werden verstrekt. Indien een verblijf niet kan worden overwogen, stelt de ICAM-coach de verschillende mogelijke opties om een gedwongen terugkeer te vermijden voor aan de betrokken personen en verschaft hij de nuttige informatie over de bestaande hulpmiddelen voor de terugkeer. De ICAM-coach staat ter beschikking en begeleidt hen in het kader van hun bedenkingen en de stappen die moeten worden ondernomen.

De ICAM-coach zorgt ervoor dat het begeleidingstraject zo duidelijk mogelijk is, om een goede opvolging, met respect voor de betrokken personen, te verzekeren.

De ICAM-coaches worden omkaderd door de Algemene Cöördinatie-,Organisatie- en Ondersteuningsdienst die uit de regiomanagers en de Adviseur-generaal bestaat.

Contact : Alternatieven voor Detentie (ATD)

Email : icamsupport [at] ibz.fgov.be  

Tel. : 02/488.97.77 

 

De dienst ATD staat in voor de ontwikkeling en toepassing van alternatieve maatregelen om detentie voor personen in onwettig verblijf te vermijden.

Als voornaamste maatregel worden personen in onwettig verblijf door de ICAM-coaches van de dienst ATD begeleid naar een duurzaam toekomstperspectief. Hierbij worden alle aspecten van de juridisch-administratieve verblijfssituatie in beschouwing genomen.

Wanneer er geen verblijfsmogelijkheden meer zijn, zal de cliënt op een respectvolle manier begeleid en voorbereid worden naar vrijwillige terugkeer, en als hij niet meewerkt, geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot gedwongen terugkeer.

  • Persons: de dienstverlening naar de cliënt zal open, transparant en kwalitatief zijn, met respect voor de persoon, de nabijheid en de geldende reglementering.
  • Process: een aanklampende perspectiefbegeleiding door het stimuleren van actieve deelname, coaching op maat en per doelgroep, met bijzondere aandacht voor kwetsbare profielen.
  • Partners: een succesvol netwerk van interne en externe partners door het bouwen aan kennisdeling en duurzame samenwerking op het terrein, rekening houdende met ieders eigenheid en opdracht.
  • People: een dynamische werkomgeving waar collega’s worden geïnspireerd om het beste in zichzelf naar boven te halen.
  • Portfolio: investeren in een juridisch goed onderbouwd aanbod van alternatieven op detentie die aansluiten op of kunnen gelden als succesvolle best-practices van Europese partners en die snel en flexibel op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen.

Wij

  • hebben respect voor onze cliënt die we integer en empathisch bejegenen.
  • hanteren een uniforme werkwijze en respecteren gemaakte afspraken zodat het cliënteel en de partners in onze dienstverlening vertrouwen hebben.
  • moedigen engagement, zelfstandigheid en constructief samenwerken aan.
  • delen informatie en kennis op veilige, innovatieve en spontane wijze.
  • streven naar een kwalitatieve dienstverlening door onze werking permanent te evalueren en bij te sturen.