Burgers van de Europese unie

1. Layout :

Onder voorbehoud van bepaalde verplichte vermeldingen die door de Europese reglementering [1] worden opgelegd, worden de aan de burgers van de Europese Unie afgegeven verblijfsdocumenten volgens een zuiver nationale lay-out afgegeven.

Sinds 18 juli 2022 worden de elektronische kaarten voor de burgers van de Europese Unie afgegeven volgens de aangepaste "nieuwe lay-out". De aanpassing omvat de toevoeging van de Europese vlag met daarin de uit twee letters bestaande landcode van België, "BE" [2] :


Citoyens européens Lay Out UE
 

De vroegere lay-out zag er als volgt uit:

Carte de l'Union européenne (layout précédent)

Opgelet : de elektronische kaarten die volgens de vorige lay-out werden opgesteld blijven tot aan het einde van hun geldigheidsduur geldig.

2. Opschriften:

Bij de invoering van de nieuwe lay-out werden de opschriften van de elektronische kaarten die aan burgers van de Europese Unie afgegeven worden gewijzigd.

In de onderstaande tabel vindt u de opschriften van de elektronische kaarten die volgens de oude en de nieuwe lay-out zijn afgegeven, evenals hun overeenkomsten:

Burger van de EU opschriften

De verandering van opschrift en van letter heeft niet tot gevolg dat de juridische draagwijdte van de betrokken elektronische kaarten gewijzigd wordt.

3. Geldigheidsduur:

De geldigheidsduur van de elektronische kaarten die aan de burgers van de Europese Unie worden afgegeven, ziet er als volgt uit: [3]

Burger van de EU Geldigheidsduur

 

[1] Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG. Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen.

[2] Artikel 6, h), van verordening (EU) 2019/1157.

[3] Artikel 31 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.