De procedure loopt parallel met die van de volwassen verzoekers. De jongeren worden gehoord door een gespecialiseerd team, dat extra opleidingen genoten heeft in het kader van het interviewen van minderjarigen. Verder dient de voogd, als wettelijke vertegenwoordiger, zijn pupil verplicht te vergezellen tijdens het interview op DVZ.

Na de voogdaanstelling wordt de voogd per mail gecontacteerd om een afspraak vast te leggen voor het gehoor. Aan de voogd wordt verzocht zich met zijn pupil aan te bieden op Pacheco: Pachecolaan 44 Cube, 1000 Brussel. Om praktische redenen is het mogelijk dat twee pupillen van dezelfde voogd worden uitgenodigd voor dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Hun interviews verlopen niet gelijktijdig. Het is de bedoeling dat na het eerste onderhoud onmiddellijk de tweede jongere kan worden gehoord.

Wanneer de NBMV gelijktijdig met zijn familieleden internationale bescherming heeft aangevraagd, zullen de familieleden in principe op dezelfde dag als de NBMV worden opgeroepen. Zo blijven de dossiers van de familieleden samen.

Het is belangrijk dat de NBMV zelf zijn verhaal doet; de voogd mag op aanvraag of aan het einde van het interview toevoegingen doen.

De taal waarin de minderjarige wordt gehoord, kan worden gewijzigd. Er wordt in dat geval aan de voogd gevraagd de verandering zo snel mogelijk en vóór het onderhoud te vragen aan asylum.minors [at] ibz.fgov.be .

Wat moeten de voogd en zijn pupil meebrengen op de dag van het interview?

  • Identiteitsdocumenten van de NBMV (origineel, kopie, scan, foto)
  • Documenten die de vrees van de betrokkene inzake de terugkeer naar zijn land van oorsprong kunnen bewijzen
  • Bijlage 26(quinquies). Opgelet: het dossier wordt niet aan het CGVS overgemaakt als de originele bijlage 26(quinquies), of een duplicaat ervan, niet wordt voorgelegd.  In geval van verlies of diefstal van de bijlage 26(quinquies) moet een aangifte van verlies of diefstal van documenten bij de politie worden opgesteld. De voogd neemt dan contact op met asylum.minors [at] ibz.fgov.be om een afspraak te plannen. De jongere biedt zich op de afgesproken dag aan met de aangifte van verlies/diefstal, om zijn duplicaat van bijlage 26(quinquies) op te halen. 

Contact: asylum.minors [at] ibz.fgov.be