Het interview

Praktische modaliteiten

De Cel Kwetsbaren neemt contact op met de voogd om een afspraak vast te leggen voor een interview van de NBMV bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Er kan worden beslist om geen interview te houden met de jongere als hij/zij te jong is of hiertoe niet in staat is.

De voogd krijgt een uitnodiging van de Dienst Vreemdelingenzaken, met datum en tijdstip van het interview, en informeert zijn pupil hiervan. De voogd en zijn pupil, en eventueel zijn advocaat, bieden zich op het afgesproken tijdstip aan op de DVZ (Pachecolaan 44 Cube, 1000 Brussel). Hij moet de originelen bij zich hebben van de nationale en internationale documenten die de identiteit of de nationaliteit vaststellen, alsook elk ander relevant document ter ondersteuning van zijn aanvraag.

Als hij niet op de afspraak kan komen, verwittigt de voogd zo snel mogelijk de Cel Kwetsbaren. Er wordt dan een nieuwe datum bepaald.

Verloop

Het doel van het interview is zoveel mogelijk informatie te verkrijgen die kan helpen om de duurzame oplossing te bepalen. De ambtenaar die het interview doet ontvangt de jongere, zijn voogd en eventueel zijn advocaat, in een lokaal waar de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Hij legt de rol uit van elke deelnemer en eventueel van de tolk. De identiteitsdocumenten en/of elk document met bewijskracht worden door de ambtenaar van de DVZ gekopieerd en na afloop van het interview aan de voogd teruggegeven.

Het interview bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de persoonsgegevens van de NBMV, zijn ouders, zijn familieleden en kennissen. Het tweede deel betreft het vrije verhaal: de jongere kan hier over zijn situatie praten. Het is belangrijk dat hij zijn versie van het verhaal vertelt.

Het verslag van het interview geeft getrouw de aan de NBMV en aan zijn voogd gestelde vragen en hun antwoorden weer. De toevoegingen en de opmerkingen worden ook genoteerd. Indien de ambtenaar van de DVZ tegenstrijdigheden vaststelt in de verklaringen van de jongere, zegt hij dit aan de NBMV en zijn voogd, en vermeldt hij hun antwoorden in het verslag.

Aan het einde van het interview wordt het verslag nagelezen, eventueel met de hulp van een tolk, en zo nodig aangepast. Vervolgens wordt het gedagtekend en door de DVZ-ambtenaar, de voogd en eventueel de tolk ondertekend. Als de voogd weigert het verslag te ondertekenen, worden de redenen van die weigering op het verslag vermeldt. Tenslotte wordt een kopie van het verslag aan de voogd overhandigd.