Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NBMV)

Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is elke persoon die:

  • jonger is dan achttien jaar,
  • niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent krachtens de nationale wet van de minderjarige,
  • onderdaan is van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte,
  • en zich in een van de volgende twee situaties bevindt:
    • de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling hebben aangevraagd,
    • niet voldoen aan de voorwaarden voor de toegang tot het grondgebied en het verblijf, vastgesteld door de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De aanwezigheid van elke NBMV op het Belgische grondgebied moet worden gemeld aan de Dienst Voogdij aan de hand van een signalementsfiche.

De Dienst Vreemdelingenzaken maakt het signalement op als de NBMV zich aanbiedt om een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Hij kan zich ook spontaan bij de Dienst Voogdij aanbieden om zijn aanwezigheid op het Belgische grondgebied te melden. De Dienst Voogdij identificeert de NBMV en als de jongere de voorwaarden vervult wordt een voogd aangewezen.

De Dienst Vreemdelingenzaken kan twijfel uiten over de verklaarde minderjarigheid. Deze twijfel wordt meegedeeld aan de jongeren. De Dienst Voogdij organiseert dan een medische test, bestaande uit een röntgenonderzoek van de pols, het gebit en het sleutelbeen, en beslist, na ontvangst van de testresultaten, of de jongere de voorwaarden vervult om als NBMV te worden beschouwd. De Dienst Voogdij brengt de Dienst Vreemdelingenzaken vervolgens op de hoogte van deze beslissing.