Verdere opvolging & Levensproject

Verdere opvolging

Levensproject

Een maand voor het verstrijken van de A-kaart dient de voogd per mail via minors [at] ibz.fgov.be een aanvraag voor verlenging van de machtiging tot verblijf in bij de Cel Kwetsbaren. De aanvraag bevat de bewijsgegevens over het levensproject van de NBMV in België, dat wil zeggen:

- elk specifiek element dat met de specifieke situatie van de NBMV verbonden is;
- de gezinssituatie van de NBMV;
- het bewijs van regelmatig schoolbezoek;
- het bewijs van de kennis van een van de drie landstalen.

Na 3 jaar vanaf de eerste toekenning van de A-kaart kan de NBMV een machtiging tot onbeperkt verblijf (B-kaart) ontvangen.

Na de meerderjarigheid

Als de NBMV meerderjarig wordt, is de Cel Kwetsbaren niet meer bevoegd voor het toekennen van verblijfsdocumenten.

Er kunnen zich dan meerdere gevallen voordoen:

 • de betrokkene ontving een bijlage 38: de ex-NBMV verblijft onwettig in België tenzij hij op een andere basis verblijfsrecht heeft.
 • de betrokkene ontving een attest van immatriculatie: het document wordt afgegeven door de Cel Kwetsbaren tot aan de meerderjarigheid.
 • De betrokkene ontving een A-kaart: de ex-NBMV dient een aanvraag voor verlenging in bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft tussen 45 en 30 dagen voor de vervaldag van de A-kaart. De voorwaarden voor de verlenging zijn:
  • evaluatie van de situatie door het bevoegde bureau (Bureau Lang Verblijf);
  • een geldig nationaal paspoort overleggen of elke inspanning aantonen die is geleverd om een geldig nationaal paspoort te verkrijgen;
  • ofwel ingeschreven zijn als volwaardige student(e) (of leercontract) aan een door de overheid erkende onderwijsinstelling met daarbij het bewijs van zijn bestaansmiddelen; 
  • ofwel het hebben van werk voor zover hij/zij over de vereiste wettelijke toelating beschikt

Meer informatie over de vrijwillige terugkeer: http://www.vrijwilligeterugkeer.be