Bijkomend jaar na studies om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

[Article 61/1/9 de la loi]

De wet van 11 juli  2021  tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voorziet in een aantal nieuwe regels voor studenten.

Deze wetswijziging werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 05/08/2021 en trad in voege/werking op 15 augustus.

Sinds 15 augustus 2021 komt de vreemdeling die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning als niet EU student en die in België afstuderen in het academiejaar 2020/2021 met minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in aanmerking voor een verblijf van 12 maanden om werk te zoeken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen Ook een vreemdeling die zijn diploma behaalde in het buitenland maar een periode in België studeerden in kader van een mobiliteitsprogramma, komt in aanmerking.

De aanvraag wordt ingediend bij het gemeentebestuur waar de vreemdeling zijn hoofdverblijfplaats heeft en dit uiterlijk 15 dagen voor het vervallen van de verblijfsvergunning. Er dient geen retributie betaald te worden.

Volgende documenten moeten voorgelegd worden bij de aanvraag:

 • een geldig paspoort;
 • een bewijs dat de vreemdeling een erkend diploma heeft behaald van minstens kwalificatieniveau 5 (graduaat).
 • een bewijs van ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld inschrijvingsattest mutualiteit);
 • het bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

De bestaansmiddelen voor het aanvragen van een zoekjaar kunnen bewezen worden aan de hand van een nieuwe tenlasteneming (bijlage 32) of een geblokkeerde rekening van minstens 679 euro per maand  of eigen bestaansmiddelen (minstens 679 euro per maand).

NB: Het bedrag van de bestaansmiddelen is hetzelfde als deze voor de niet-EU studenten en wordt  jaarlijks geïndexeerd.

Indien de vreemdeling zijn aanvraag tijdig heeft ingediend en de huidige verblijfstitel als student vervalt tijdens de behandeling van de aanvraag, dan wordt een bijlage 15 afgeleverd door het gemeentebestuur.  Met deze bijlage 15 kan hij/zij werk zoeken en een aanvraag voor een gecombineerde vergunning of een aanvraag als zelfstandige in hoofdberoep (met beroepskaart die recht geeft op verblijf) indienen.

Indien de aanvraag voor een zoekjaar wordt goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken, krijgt de vreemdeling een tijdelijke verblijfstitel. Deze verblijfstitel (A-kaart) is maximum 12 maanden geldig en niet verlengbaar.  De periode onder bijlage 15 waarbij hij/zij reeds werk kan beginnen zoeken, wordt afgetrokken van de geldigheidstermijn van de A-kaart.

De vreemdeling die zijn diploma heeft behaald aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, maar die gebruik heeft gemaakt van mobiliteit in België (bv. Erasmus Mundus programma), kan een aanvraag indienen  bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar de vreemdeling verblijft. De aanvraag moet ingediend worden binnen de 3 maanden na het bekomen van het diploma.

De vreemdelling dient tevens volgende documenten voor te leggen:

 • een geldig paspoort;
 • het bewijs dat hij in België verbleef in het kader van een mobiliteitsprogramma
 • een bewijs dat de vreemdeling een erkend diploma heeft behaald van minstens kwalificatieniveau 5 (graduaat) in de eerste of tweede lidstaat.
 • een bewijs van ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld inschrijvingsattest mutualiteit);
 • het bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

De bestaansmiddelen voor het aanvragen van een zoekjaar kunnen bewezen worden aan de hand van een nieuwe tenlasteneming (bijlage 32) of een geblokkeerde rekening van minstens 679 euro per maand  of eigen bestaansmiddelen (minstens 679 euro per maand).

Tijdens het zoekjaar mag de vreemdeling niet ten laste vallen van de Belgische overheid.

Tijdens het zoekjaar dient de vreemdeling:

 • actief op zoek te gaan naar een functie die toelaat om een gecombineerde vergunning aan te vragen als werknemer in loondienst; of
 • de nodige stappen te zetten om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen om een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen hetzij als natuurlijke persoon, hetzij binnen een rechtspersoon of binnen ieder andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid’.

Indien bij opvolging van het  dossier blijkt dat de vreemdeling niet meer voldoet aan de aan zijn/haar verblijf gestelde voorwaarden, er geen gerede kans is om door een werkgever te worden aangeworven of om een onderneming op te starten, kan Dient Vreemdelingenzaken de tijdelijke verblijfstitel beëindigen.

Tijdens het zogenaamde ‘zoekjaar’ krijgt de vreemdeling een onbeperkte  toegang tot de arbeidsmarkt. Voor de duur van het zoekjaar kan de vreemdeling legaal werken.

Nuttige info:

Het is belangrijk te vermelden dat de voorlopige toegang tot de arbeidsmarkt ondergeschikt aan het zoekjaar en als uitsluitend doel heeft om de vreemdeling toe te laten om in het levensonderhoud (en dat van de gezinsleden) te voorzien in afwachting van het bekomen van de vereiste vergunningen.

Indien de vreemdeling een werkgever heeft gevonden die hem/haar wenst tewerk te stellen is het in ieders belang om zo snel mogelijk een aanvraag voor een gecombineerde vergunning in te dienen bij het bevoegde Gewest.  

Hetzelfde principe geldt indien de vreemdeling zich als zelfstandige wenst te vestigen in België. Hij/zij dient zo snel mogelijk de beroepskaart voor vreemdelingen aan te vragen, zodat het gewest ruim te tijd heeft om na te gaan of de geplande activiteit een economische meerwaarde biedt voor de Belgische economie.

De economische meerwaarde van je activiteit kan bestaan uit:

 • nuttige investeringen
 • het scheppen van directe en indirecte werkgelegenheid
 • het bevorderen van de export
 • de economische weerslag voor ondernemingen in België
 • het innovatieve of gespecialiseerde karakter van de activiteit

De meerwaarde kan ook bekeken worden vanuit sociaal, cultureel, artistiek of sportief nut.

Meer informatie over de beroepskaart voor vreemdelingen en de stappen om als zelfstandige een onderneming op te starten in België vindt men op de website van de Gewesten:

https://www.vlaanderen.be/beroepskaart-voor-buitenlandse-ondernemers/beroepskaart-wetgeving-formulieren-en-documenten

https://economie-werk.brussels/beroepskaart

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/te-ondernemen-stappen-bij-een