De studies worden op overdreven wijze verlengd

[Artikelen 61/1/4, §2, eerste lid, 6° van de wet van 15 december 1980 en 104 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981]

De Dienst Vreemdelingenzaken kan een einde stellen aan de machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student of een ingediende aanvraag tot vernieuwing van een dergelijke machtiging weigeren indien de student, rekening houdend met de resultaten, zijn studies op overdreven wijze verlengt, met name wanneer:

  1. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een graduaats- of bacheloropleiding te volgen en hij na de eerste twee jaren van zijn studie niet minstens 45 credits behaalde;
  2. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een graduaats- of bacheloropleiding te volgen en hij na zijn derde jaar van de studie niet minstens 90 credits behaalde;
  3. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een bacheloropleiding te volgen en hij na zijn vierde jaar van de studie niet minstens 135 credits behaalde;
  4. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een graduaatsopleiding van 90 of 120 studiepunten te volgen en hij deze niet met vrucht beëindigde na respectievelijk drie of vier jaar van zijn studie;
  5. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een bacheloropleiding van 180 of 240 studiepunten te volgen en hij deze niet met vrucht beëindigde na respectievelijk vijf of zes jaar van zijn studie;
  6. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een voortgezette bacheloropleiding (“bachelor na bachelor”) van 60 studiepunten te volgen en hij deze niet met vrucht beëindigde na twee jaar van zijn studie;
  7. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een masteropleiding, al dan niet gecombineerd met een schakel- of voorbereidingsprogramma te volgen, en hij na het tweede jaar van zijn studie niet minstens 60 credits behaalde;
  8. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een masteropleiding, al dan niet gecombineerd met een schakel- of voorbereidingsprogramma te volgen, en hij na het tweede jaar van zijn studie niet minstens 120 credits behaalde;
  9. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een masteropleiding of een voortgezette masteropleiding ("master na master") van 60, 120 of 180 studiepunten te volgen, en hij deze niet met vrucht beëindigde na respectievelijk twee, drie of vier jaar van zijn studie;
  10. hem een machtiging tot verblijf werd toegekend om een aggregaatsopleiding voor het hoger secundair onderwijs te volgen en hij deze niet met vrucht beëindigde na het tweede jaar van zijn studie.

Om het aantal credits te beoordelen wordt er enkel rekening gehouden met de credits die tijdens de huidige opleiding behaald werden en de credits die tijdens de voorgaande opleidingen behaald werden en waarvoor tijdens de huidige opleiding een vrijstelling werd toegekend.

Voor de toepassing van de punten 1 tot 9 moeten de termen graduaat, bachelor, master, voorbereidings- en schakelprogramma, credits en studiepunten, begrepen worden conform de decreten van de bevoegde Gemeenschap betreffende de regeling van het hoger onderwijs.

Voor de toepassing van punt 9, in het geval een masteropleiding gepaard gaat met een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma vanaf 30 studiepunten, wordt de termijn waarbinnen zijn verblijf kan worden beëindigd verlengd met één extra studiejaar.

Voor de toepassing van punt 1 tot 9, indien de student, in voorkomend geval, zijn voorbereidend jaar niet met vrucht beëindigde, dan wordt dit voorbereidend jaar ook meegeteld als een jaar van zijn studie.

Voor de toepassing van de punten 1 tot 9, indien de student tijdens het vorige academiejaar een opleiding heeft gevolgd van een hoger academisch niveau dan de huidige opleiding en die voorafgaande hogere opleiding niet met vrucht beëindigde, dan wordt dat voorafgaand jaar ook meegeteld als een jaar van zijn studie.

Nuttige info:
De Dienst Vreemdelingenzaken kan van de student of van de instelling voor hoger onderwijs bij welke de student is ingeschreven of was ingeschreven alle informatie of documenten vragen die nuttig zijn om te beoordelen of de studies op overdreven wijze verlengd worden. Deze informatie of deze documenten moeten verschaft worden binnen vijftien dagen nadat het gevraagd is. Na afloop van de gestelde termijn kan de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing nemen zonder de gevraagde informatie of documenten af te wachten.