Inschrijving in een privé-instelling voor hoger onderwijs

[Artikel 9 van de wet van 15 december 1980]

De persoon die ingeschreven is in een privé-instelling voor hoger onderwijs, die dus niet georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de Belgische overheid, beschikt niet over de studentenstatus in de zin van artikel 58 van de wet, aangezien het diploma of het getuigschrift dat op het einde van de cursus afgegeven wordt niet zal worden erkend. 

Deze persoon moet een visum D (nationaal visum lang verblijf) aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij gewoonlijk verblijft in het buitenland.  De procedure die moet worden gevolgd voor het indienen van een visumaanvraag en de vorm waarin de bewijsstukken moeten worden voorgelegd worden uitgelegd op de site van de post en/of van de externe dienstverlener waarmee de post samenwerkt (VFS Global, TLS Contact).

De algemene regel is dat de persoon de volgende zaken moet voorleggen (standaarddossier):

 • een ingevuld, gedateerd en ondertekend visumaanvraagformulier;
 • een reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht en dat meer dan een jaar geldig is;
 • het bewijs van de betaling van de visumleges ;
 • het bewijs van de volledige betaling van de retributie ; 
 • een attest van inschrijving dat afgegeven is door een privé-instelling voor hoger onderwijs ;
 • zijn einddiploma secundair onderwijs, of zijn baccalaureaat;
 • elk diploma, getuigschrift of slaagattest dat na het secundair onderwijs bekomen werd;
 • een overzicht van de punten die tijdens het laatste studiejaar bekomen werden, afgegeven door de bezochte instelling;
 • het bewijs van voldoende kennis van de taal waarin de cursussen worden gegeven, namelijk:
  • een attest van de instelling van secundair onderwijs die het diploma heeft uitgereikt, met opgave van het aantal per week gevolgde uren van cursussen in deze taal en de behaalde resultaten, of
  • een slaagattest van geïnformatiseerde tests van de beheersing van deze taal waarvan de kwaliteit internationaal erkend is (bv. de TOEFL voor het Engels); of
  • een getuigschrift afgegeven na een aanvullende opleiding in deze taal.
 • het bewijs dat hij over toereikende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor zijn verblijf, studie, gezondheidszorgen en repatriëring te dekken  ;
 • een medisch attest  dat aantoont dat hij niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen;
 • als hij ouder is dan 18 jaar, een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt.

Indien het om een beroepsopleiding gaat, moet het dossier ook een werkgeversattest bevatten waarin de noodzaak om de gekozen studie te volgen wordt uitgelegd.

De beslissing om het visum D toe te kennen of te weigeren wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen. In geval van weigering worden de beslissing en de reden van de weigering door de post aan de aanvrager betekend.  De aanvrager kan een beroep instellen tegen deze beslissing.. 

Wanneer zijn visumaanvraag voor  beslissing naar de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd, kan de aanvrager de visumaanvraag volgen via de applicatie Hoe zit het met mijn visumaanvraag ?

Nuttige info:

De kandidaat-student wordt aangeraden om zijn visumaanvraag zo vroeg mogelijk, en idealiter vóór vrijdag 30 juli 2021, in te dienen.

Overeenkomstig artikel 34 van de richtlijn 2016/801 moet de beslissing uiterlijk 90 dagen na de datum waarop de volledige aanvraag is ingediend, worden genomen.  [Alhoewel deze termijn nog niet vermeld wordt in de wet van 15 december 1980 stelt de Dienst Vreemdelingenzaken alles in het werk om zijn beslissing binnen de in de richtlijn vastgelegde termijn te nemen.]

Rekening houdend met het feit dat de einddatum voor inschrijving in alle instellingen voor hoger onderwijs is vastgelegd op 31 oktober, zou een volledige visumaanvraag dus idealiter vóór 30 juli 2021 moeten worden ingediend.

Gelet op de grote hoeveelheid visumaanvragen die tijdens een korte periode moet worden behandeld, kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet garanderen dat er een beslissing zal worden genomen op een datum waardoor de kandidaat-student, die zijn visumaanvraag na 30 juli 2021 heeft ingediend, in de gelegenheid wordt gesteld om naar België af te reizen en zich vóór het weekend van 30 & 31 oktober 2021 in een instelling voor hoger onderwijs in te schrijven .