Op het hoger onderwijs voorbereidend jaar dat georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de Belgische overheid (openbaar onderwijs)

De machtiging tot verblijf moet worden toegekend aan de kandidaat-student die, met documenten, bewijst dat de in artikel 58 van de wet van 15 december 1980 vastgelegde toekenningsvoorwaarden vervuld zijn.

De kandidaat-student moet dus de volgende documenten voorleggen (standaarddossier):

  • het bewijs van de volledige betaling van de retributie;
  • een attest van inschrijving voor een zevende jaar in het secundair onderwijs dat voorbereidt op hoger onderwijs (doel:  zijn kennis in een of meer vakken vervolledigen in verband met de door de aanvrager gekozen hogere studie); of
  • een attest van inschrijving voor een jaar Duits, Frans of Nederlands, op voorwaarde dat dit jaar voorbereidt op het hoger onderwijs (minimum 12 uur/week); of
  • een attest van inschrijving voor een door een universiteit erkend specifiek programma;
  • het einddiploma secundair onderwijs, of het baccalaureaat;
  • een attest van de beurs of lening, of een verbintenis tot tenlastenemiing;
  • een medisch attest;
  • indien hij ouder is dan 21 jaar, een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt.

Nuttige info:
Tenzij hij vrijgesteld is, moet de kandidaat-student ook het bewijs van de volledige betaling van de retributie voorleggen. Indien hij dat niet doet, zal zijn aanvraag onontvankelijk worden verklaard.