Studies in het kader van het hoger onderwijs dat door de Belgische overheid georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt (openbaar onderwijs)

De machtiging tot verblijf moet worden toegekend aan de kandidaat-student die, met documenten, bewijst dat de in artikel 58 van de wet van 15 december 1980 vastgelegde toekenningsvoorwaarden vervuld zijn.

De kandidaat-student moet dus de volgende documenten voorleggen (standaarddossier):

  • een attest dat afgegeven is door een instelling voor hoger onderwijs die georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de Belgische overheid ;
  • zijn einddiploma secundair onderwijs, of zijn baccalaureaat;
  • een attest van de beurs of lening, of een verbintenis tot tenlasteneming;
  • een medisch attest dat aantoont dat hij niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen;
  • als hij ouder is dan 21 jaar, een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt.

+  voor een inschrijving in het hoger onderwijs van de eerste cyclus dat georganiseerd wordt door de Federatie Wallonië-Brussel :

  • een attest van indiening van de aanvraag tot gelijkwaardigheid, afgegeven door de gelijkwaardigheidsdienst van de Federatie Wallonië-Brussel , en een attest van inaanmerkingneming van de aanvraag voor gelijkwaardigheid, afgegeven door de gelijkwaardigheidsdienst van de Federatie Wallonië-Brussel ; of
  • een gelijkwaardigheidsbesluit, afgegeven door de gelijkwaardigheidsdienst van de Federatie Wallonië-Brussel.

Er kunnen ook puntenoverzichten worden gevraagd, indien deze overzichten noodzakelijk zijn voor het correcte onderzoek van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf.

Nuttige info:

Tenzij hij vrijgesteld is, moet de kandidaat-student ook het bewijs van de volledige betaling van de retributie voorleggen. Indien hij dat niet doet, zal zijn aanvraag onontvankelijk worden verklaard.