Verlenging van het verblijf

[Artikel 101 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981]

De machtiging tot verblijf wordt verleend voor een beperkte duur (academisch jaar). 

De student die zijn verblijf voor een nieuw academisch jaar wenst te verlengen, moet de vernieuwing van zijn verblijfstitel ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn verblijfstitel aanvragen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.

Opmerking: een aanvraag om een afspraak te bekomen wordt ook beschouwd als een aanvraag voor een verlenging van de verblijftitel.

De student moet de volgende documenten bij zijn aanvraag voegen:

  • een geldig paspoort;

  • het bewijs dat hij over toereikende bestaansmiddelen beschikt;

  • het bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling;

  • het bewijs van zijn aansluiting bij een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, bij een privé-instelling of bij een erkend ziekenfonds;

  • een door een onderwijsinstelling ingevuld standaardformulier  

Er wordt aanbevolen om de lijst toe te voegen van de credits die tijdens het vorige academiejaar behaald werden.

Het gemeentebestuur overhandigt een uitnodiging om de ontbrekende documenten binnen een termijn van 15 dagen voor te leggen aan de student die zijn aanvraag voor een verlenging van het verblijf op tijd heeft ingediend, maar die niet alle bovenstaande documenten heeft voorgelegd toen hij deze aanvraag indiende. Indien de ontbrekende documenten niet binnen de 15 dagen worden voorgelegd, verklaart het gemeentebestuur de aanvraag onontvankelijk (bijlage 29).

Het gemeentebestuur verklaart de aanvraag  voor verlenging van het verblijf die minder dan 15 dagen voor de vervaldatum van de verblijfstitel wordt ingediend onontvankelijk (bijlage 29).

Het gemeentebestuur geeft een bijlage 15 die 45 dagen geldig is af aan de student die een ontvankelijk verklaarde aanvraag voor verlenging van het verblijf ingediend heeft, wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing heeft genomen voor het verstrijken van zijn verblijfstitel. De bijlage 15 kan tweemaal met eenzelfde periode verlengd worden (2 x 45 dagen).

De student wiens aanvraag voor verlenging van het verblijf onontvankelijk is, en wiens verblijfstitel verstreken is, kan een nieuwe machtiging tot verblijf die door buitengewone omstandigheden gemotiveerd wordt aanvragen, overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, met betaling van een retributie.