Visumaanvraag

[Artikel 9 van de wet van 15 december 1980]

De algemene regel is dat de kandidaat-student een visum D (nationaal visum lang verblijf) moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij gewoonlijk verblijft in het buitenland en de documenten moet voorleggen die aantonen dat de voorwaarden voor de toekenning van een machtiging tot verblijf vervuld zijn. Deze voorwaarden zijn in artikel 58 van de wet van 15 december 1980 vastgelegde.

De algemene regel is dat de kandidaat-student zich persoonlijk moet aanbieden om zijn visumaanvraag in te dienen aangezien hij ook een vragenlijst moet beantwoorden. De vragenlijst maakt het mogelijk om de coherentie van zijn studieproject en de gegrondheid van zijn visumaanvraag te onderzoeken.

De procedure die moet worden gevolgd om de visumaanvraag in te dienen wordt uitgelegd op de website van de post en/of de externe dienstverlener waarmee de post samenwerkt (VFS Global, TLS Contact).

De beslissing om het visum D toe te kennen wordt door de post of door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen. De beslissing om het visum D te weigeren wordt daarentegen steeds door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen. De beslissing en de reden van de weigering worden door de post aan de kandidaat-student betekend. De buitenlandse kandidaat kan een beroep instellen tegen deze beslissing. 

Wanneer zijn visumaanvraag voor beslissing naar de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd, kan de kandidaat-student de visumaanvraag volgen via de applicatie  Hoe zit het met mijn visumaanvraag ?

Nuttige info:
De kandidaat-student wordt aangeraden zijn visumaanvraag zo vroeg mogelijk en idealiter vóór vrijdag 30 juli 2021 in te dienen.

Overeenkomstig artikel 34 van de richtlijn 2016/801 moet de beslissing uiterlijk 90 dagen na de datum waarop de volledige aanvraag is ingediend, worden genomen. [Hoewel deze termijn nog niet in de wet van 15 december 1980 is vastgelegd, stelt de Dienst Vreemdelingenzaken alles in het werk om binnen de in de richtlijn gestelde termijn tot een beslissing te komen].  

Rekening houdend met het feit dat de einddatum voor inschrijving in alle instellingen voor hoger onderwijs is vastgelegd op 31 oktober, zou een volledige visumaanvraag dus idealiter op 30 juli 2021 moeten worden ingediend.

Gelet op de grote hoeveelheid visumaanvragen die tijdens een korte periode moet worden behandeld, kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet garanderen dat een beslissing zal worden genomen op een datum waardoor de kandidaat-student, die zijn visumaanvraag na 30 juli 2021 heeft ingediend, in de gelegenheid wordt gesteld naar België af te reizen en zich in te schrijven in een instelling voor hoger onderwijs vóór het weekend van 30 & 31 oktober 2021.