De gezinshereniger is onderdaan van een derde land

Deze pagina verschaft informatie over de voorwaarden die moeten worden vervuld en de documentatie die moet worden voorgelegd door een familielid van een onderdaan van een derde land die wettelijk in België verblijft.  

Onder onderdaan van een derde land verstaat men een vreemdeling die noch de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie of de Schengenzone, noch de nationaliteit van een geassocieerd land van de Europese Unie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland) bezit. 

Omwille van de situatie van de gezinshereniger in België kunnen bepaalde familieleden van een onderdaan van een derde land die wettelijk in België verblijft bijzondere voorwaarden genieten.  Het gaat met name om de familieleden van een vreemdeling aan wie België een internationale bescherming heeft toegekend (vluchtelingenstatus of tijdelijke bescherming), van een vreemdeling die om medische redenen tot een verblijf in België gemachtigd is (artikel 9ter van de wet) of een vreemdeling die de status van langdurig ingezetene in een andere staat van de Europese Unie bekomen heeft.  

De gezinshereniger is onderdaan van een derde land