Verblijfsaanvraag

[Artikel 12bis, §1, tweede lid van de wet van 15 december 1980]

Het aantal situaties waarin het verzoek tot gezinshereniging in België kan worden ingediend is beperkt.

Enkel de familieleden die zich in een van deze situaties bevinden, kunnen hun verzoek in België indienen.  De anderen moeten hun verzoek in het buitenland indienen (visumaanvraag).

 Het verloop van de procedure wordt uiteengezet voor elke situatie waarin het verzoek tot gezinshereniging in België kan worden ingediend. 

De bijlagen die vermeld worden op deze pagina's zijn de bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.