[Artikel 12bis.§1, 1ste lid van de wet van 15 december 1980]

Een visumaanvraag moet worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar het familielid in het buitenland verblijft. 

In de meeste landen werkt de post samen met een externe dienstverlener (VFS Global of TLS Contact). Deze dienstverlener onderzoekt de visumaanvraag niet en neemt geen beslissing. Hij verschaft algemene informatie over de documenten die moeten worden voorgelegd, beheert de afspraken, ontvangt de visumaanvragen, int de visumleges en neemt de biometrische identificatiemiddelen af. Hij geeft de genomen beslissing door en geeft de reisdocumenten terug.

De lijst van de Belgische ambassades en consulaten wordt op de site van de FOD Buitenlandse Zaken gepubliceerd (www.diplomatie.belgium.be). Het wordt sterk aanbevolen om de praktische informatie die op de site van de post en de externe dienstverlener gepubliceerd wordt te lezen vooraleer men stappen onderneemt. 

Een visumaanvraag moet worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar het familielid in het buitenland verblijft. 

In de meeste landen werkt de post samen met een externe dienstverlener (VFS Global of TLS Contact). Deze dienstverlener onderzoekt de visumaanvraag niet en neemt geen beslissing. Hij verschaft algemene informatie over de documenten die moeten worden voorgelegd, beheert de afspraken, ontvangt de visumaanvragen, int de visumleges en neemt de biometrische identificatiemiddelen af. Hij geeft de genomen beslissing door en geeft de reisdocumenten terug.

De lijst van de Belgische ambassades en consulaten wordt op de site van de FOD Buitenlandse Zaken gepubliceerd (www.diplomatie.belgium.be). Het wordt sterk aanbevolen om de praktische informatie die op de site van de post en de externe dienstverlener gepubliceerd wordt te lezen vooraleer men stappen onderneemt. 

De personen die in België in gezinsverband willen leven, besluiten wanneer ze dit verzoek willen indienen.

De datum van indiening kan echter gevolgen hebben indien de leeftijd van de verzoeker en/of de gezinshereniger een voorwaarde voor de gezinshereniging is, of indien de voorwaarden voor de gezinshereniging gunstiger zijn indien het verzoek binnen een precieze termijn wordt ingediend (bv. binnen het jaar na de toekenning van internationale bescherming aan de gezinshereniger).

De aanvrager moet een aanvraagformulier voor een visum D invullen, dateren en ondertekenen.

In de meeste landen moet het formulier elektronisch worden ingevuld (Visa on web). Het formulier moet worden afgedrukt en worden voorgelegd samen met documenten die bewijzen dat de voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld zijn. 

Het wordt sterk aanbevolen om vanaf het begin van de procedure een volledig dossier voor te leggen. 

Tenzij hij vrijgesteld is, moet de aanvrager ook het bewijs van de betaling van de retributie voorleggen. Indien hij dat niet doet, wordt zijn aanvraag onontvankelijk verklaard.

Het visum moet worden aangebracht op een door België erkend reisdocument.

Dit document mag niet minder dan 12 maanden geldig zijn. 

Nuttige info: De aanvrager die geen geldig reisdocument heeft, kan een doorlaatbewijs aanvragen. Dit doorlaatbewijs wordt echter niet automatisch afgegeven. De aanvrager moet uitleggen waarom hij geen geldig reisdocument kan voorleggen. Enkel indien deze uitleg geloofwaardig is, geeft de Dienst Vreemdelingenzaken een doorlaatbewijs af.

De termijn waarbinnen de beslissing moet worden genomen hangt af van het profiel van de gezinshereniger.

LET OP : Neem niet eerder telefonisch of per e-mail contact op met Infodesk voordat de hieronder vermelde termijnen zijn verstreken. Infodesk kan u dan niet helpen.

De gezinshereniger is een Belg: 

De DVZ moet een beslissing nemen binnen een termijn van 6 maanden, vanaf de datum waarop de aanvrager zijn dossier heeft ingediend.

De gezinshereniger is een onderdaan van een derde land:

De post levert een ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) af aan de aanvrager die een volledig dossier indient, dat wil zeggen een dossier dat a priori alle documenten in de vereiste vorm bevat.

De op het ontvangstbewijs vermelde datum is het startpunt van de termijn van 9 maanden binnen welke de DVZ zijn beslissing moet nemen.  De DVZ kan deze termijn van 9 maanden voor een duur van 3 maanden verlengen. Dit kan twee keer gedaan worden (9 maanden + 1 of 2 X 3 maanden).

De gezinshereniger is een hooggekwalificeerd werknemer (H-kaart):

De post levert een ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) af aan de aanvrager die een volledig dossier indient, dat wil zeggen een dossier dat a priori alle documenten in de vereiste vorm bevat.

De op het ontvangstbewijs vermelde datum is het startpunt van de termijn van 4 maanden binnen welke de DVZ zijn beslissing moet nemen. De DVZ kan deze termijn van 4 maanden voor een duur van 3 maanden verlengen (4 maanden + 1 X 3 maanden). 

De gezinshereniger heeft de status van langdurig ingezetene in een andere EU-Staat bekomen:

De post levert een ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) af aan de aanvrager die een volledig dossier indient, dat wil zeggen een dossier dat a priori alle documenten in de vereiste vorm bevat.

De op het ontvangstbewijs vermelde datum is het startpunt van de termijn van 4 maanden binnen welke de DVZ zijn beslissing moet nemen. De DVZ kan deze termijn van 4 maanden voor een duur van 3 maanden verlengen (4 maanden + 1 X 3 maanden). 

 

Goed om te weten: In het algemeen neemt de Dienst Vreemdelingenzaken ook een beslissing binnen de bovenvermelde termijnen wanneer de aanvrager een onvolledig dossier heeft ingediend en de diplomatieke of consulaire post geen ontvangstbewijs heeft afgegeven (bijlage 15quinquies).

 

Elke verandering in de persoonlijke situatie van de aanvrager of de gezinshereniger na de indiening van de visumaanvraag moet onmiddellijk worden doorgegeven aan de post en de Dienst Vreemdelingenzaken (dienst Gezinshereniging), per mail, op het adres gh.visa[at]ibz.fgov.be.

Voorbeelden: invaliditeit als gevolg van een arbeidsongeval, een ziekteverlof, een verandering van werkgever, een adreswijziging van de gezinshereniger.

De algemene regel is dat de beslissing om het visum toe te kennen door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt genomen. 

Deze beslissing is zes maanden geldig.

De beslissing om het visum te weigeren, wordt steeds door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen. 

De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen die rekening houdt met de redenen waarom zijn initiële aanvraag geweigerd werd.

Hij kan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook een beroep tegen deze beslissing indienen.

In bepaalde gevallen kan hij aan de Dienst Vreemdelingenzaken vragen om de beslissing te herzien.

 

Wanneer de voorgelegde documenten niet volstaan om de verwantschap vast te stellen, weigert de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag over het algemeen « onder voorbehoud van een DNA-test ».

Zo stelt hij de aanvrager in staat om de verwantschap met een DNA-test aan te tonen. 

Indien de andere voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld zijn, kan het visum op basis van het positieve resultaat van deze test worden afgegeven.

Voor meer info : DNA-test

Het visum dat met het oog op een gezinshereniging wordt toegekend is een nationaal visum lang verblijf (visum type D).

Dit visum is zes maanden geldig.

De reis is toegestaan vanaf de datum die op het visum na « vanaf » vermeld wordt en ten laatste tot de datum die na « tot » vermeld wordt.   

De houder van het visum D moet zich binnen de acht dagen na de aankomst in België aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.

Hij wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven en ontvangt een verblijfstitel: een A-kaart voor de familieleden van een onderdaan van een derde land of een F-kaart voor de familieleden van een burger van de Unie of een Zwitserse onderdaan. 

Op het visum wordt een nationale vermelding (B + cijfer) aangebracht, na « Opmerkingen ».

Deze vermelding informeert de grenswachten en de gemeentebesturen over het doel van het verblijf. 

Deze vermelding is ook nuttig voor het terugvinden van de verblijsvoorwaarden en de voorwaarden voor de verlenging van een A-kaart.

Voor meer info : Verblijfsvoorwaarden en verlenging van een verblijstitel 

De persoonsgegevens die in het kader van de visumaanvraag verzameld worden, zijn noodzakelijk voor de toepassing van de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De aanvrager kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) of de Directie-generaal Consulaire Zaken (FOD Buitenlandse Zaken) voor elke vraag met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens en de uitoefening van de rechten die aan hem worden toegekend door de algemene verordening gegevensbescherming (recht op toegang, rectificatie, beperking, wissing, bezwaar en overdraagbaarheid).

Voor meer info: Inlichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een aanvraag voor een visum lang verblijf.