De stappen in de verwijdering

DVZ kan volgende beslissingen nemen:

 • verwijdering zonder begeleiding op het vliegtuig:
  • in principe wordt aan iedere persoon die gedwongen moet worden verwijderd, de mogelijkheid geboden om te vertrekken zonder verzet en zonder begeleiding op het vliegtuig;
  • een persoon met veroordelingen die absoluut snel wil vertrekken, kan ook zonder escorte vertrekken. De houding t.a.v. het vertrek, alsook zijn gedrag of problematiek in de gevangenis of het gesloten centrum, zijn hierbij zeer belangrijke indicatoren.
 • verwijdering met escorte door de Federale Politie:
  • na een weigering tot vertrek zonder verzet wordt, indien mogelijk, onmiddellijk of alleszins zo snel mogelijk overgegaan tot een vertrek met escorte. Uitzonderlijk en om specifieke redenen kan de vreemdeling nog een poging krijgen om zonder escorte te vertrekken, bijvoorbeeld indien hij weigerde te vertrekken wegens het ontbreken van bagage of geld. De nodige regelingen zullen worden getroffen om dit te recupereren waarna betrokkene doorgaans vertrekt zonder escorte;
  • er kan onmiddellijk worden overgegaan tot een vertrek met begeleiding op het vliegtuig door de Federale Politie, indien de te verwijderen persoon in het gesloten centrum of de gevangenis reeds zeer duidelijk aangeeft absoluut niet te willen vertrekken en weerstand te zullen bieden. Ook indien op basis van het profiel van de te verwijderen persoon en de risicoanalyse, in termen van de waarschijnlijkheid “dat er al dan niet iets kan gebeuren” en in termen van de gevolgen/impact, kan er ook uit voorzorg onmiddellijk in begeleiding op het vliegtuig door de Federale Politie worden voorzien;
  • personen met een hoog veiligheidsrisico, zoals personen die inzake terrorisme werden veroordeeld of personen die een gevaar vormen wegens hun radicale ingesteldheid en handelingen, zullen steeds met escorte worden verwijderd.
 • DVZ kan ook zelf een begeleiding regelen en uitvoeren (al of niet samen met de Federale Politie):
  • het betreft personen die mogelijks verward kunnen zijn, medicatie moeten nemen, snel onder de indruk zijn, niet zelfstandig een transitvlucht kunnen nemen en hulp nodig hebben bij de overdracht ter plaatse ... Het gaat hier om een humanitaire begeleiding, al of niet samen met de Federale Politie. De begeleiding kan bestaan uit een personeelslid van DVZ, een vertrouwenspersoon, een psycholoog, een arts, …
 • verwijdering via ‘special flights’:
  • personen die weigeren te vertrekken of verzet hebben gepleegd, alsook personen die wensen te vertrekken, kunnen worden verwijderd met special flights. Special flights zijn bijgevolg niet uitsluitend te beschouwen als laatste middel inzake de modaliteiten van vertrek.
  • special flights kunnen ook worden ingezet voor de verwijdering van families met minderjarige kinderen. De familie kan een te grote groep vormen om met een gewone lijnvlucht te vertrekken. 
   Het betreft de verwijdering met een niet commercieel (militair of burger) vliegtuig ingericht met het oog op verwijdering, van (een) vreemdeling(en) van één welbepaalde nationaliteit of van verschillende nationaliteiten, al of niet in samenwerking met andere Europese landen.