Visa D aanvraag (gezinshereniging)

 

[Artikel 12bis.§1, 1ste lid van de wet van 15 december 1980]

De algemene regel is dat de visumaanvraag persoonlijk moet worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de woonplaats of verblijfplaats van de aanvrager in het buitenland.

Let op: In de meeste landen werkt de post samen met een externe dienstverlener (VFS Global, TLS Contact, Gerry’s, Capago). In dit geval moet de visumaanvraag worden ingediend bij een Visa Application Center van deze dienstverlener.

Het visumaanvraagformulier moet in alle gevallen online worden ingevuld vooraleer de visumaanvraag wordt ingediend (indiening van het dossier), op https://visaonweb.diplomatie.be/)

 

De vreemdeling die naar België wil komen om er in gezinsverband te leven moet de aanvraag voor een visum gezinshereniging indienen.

=> Het verzoek tot gezinshereniging kan niet door de gezinshereniger worden ingediend.

De vreemdeling die naar België wil komen om er in gezinsverband te leven moet zijn aanvraag voor een visum gezinshereniging indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats.

Let op: In de meeste landen werkt de post samen met een externe dienstverlener (VFS Global, TLS Contact, Gerry’s, Capago). In dit geval moet de visumaanvraag worden ingediend bij een Visa Application Center van deze dienstverlener.

=> Een verzoek tot gezinshereniging kan niet rechtstreeks worden ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken.  

Bij wijze van uitzondering kunnen familieleden van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend, zich aanbieden bij elke Belgische diplomatieke of consulaire post die visa uitreikt. Deze mogelijkheid is echter niet onbeperkt. De FOD Buitenlandse Zaken kan één enkele referentiepost aanduiden.  In dat geval heeft de aanvrager geen keuze. Hij moet zich tot deze post wenden.  Anderzijds is de gekozen post niet verplicht om de aanvraag te aanvaarden wanneer hij vaststelt dat de aanvrager a priori geen enkele objectieve reden heeft om zijn visumaanvraag in het gebied waarvoor de post bevoegd is, in te dienen.

De lijst van de Belgische ambassades en consulaten wordt op de site van de FOD Buitenlandse Zaken gepubliceerd (www.diplomatie.belgium.be). 

Het wordt sterk aanbevolen om de praktische informatie die op de site van de post en de externe dienstverlener gepubliceerd wordt te lezen vooraleer men stappen onderneemt. 

De vreemdeling die naar België wil komen om er in gezinsverband te leven moet dit beslissen.

De datum van indiening kan echter gevolgen hebben indien de leeftijd van de aanvrager en/of de gezinshereniger een voorwaarde voor de gezinshereniging is, of indien de voorwaarden voor de gezinshereniging gunstiger zijn indien het verzoek binnen een precieze termijn wordt ingediend (bv. binnen het jaar na de toekenning van internationale bescherming aan de gezinshereniger).

Het wordt sterk aanbevolen om de praktische informatie op de site van de post en de externe dienstverlener te lezen vooraleer u stappen onderneemt. 

 
FASES VAN HET VISUMAANVRAAGPROCES:
 
FASE 1: een gebruikersaccount creëren

Dit wordt gedaan op https://visaonweb.diplomatie.be/ door de vreemdeling die de gezinshereniging aanvraagt, of door de gezinshereniger, of door een derde die hen in het kader van hun stappen begeleidt.

FASE 2: een aanvraagformulier invullen

De gebruiker vult een visumaanvraagformulier online in. Hij vermeldt het doel van de visumaanvraag duidelijk in vakje 23 van het formulier (bijvoorbeeld gezinshereniging met een vluchteling) en indien dat nodig is, voegt hij een commentaar toe in vakje 24.

De gebruiker verzendt het ingevuld en gevalideerd formulier. In ruil daarvoor ontvangt hij een kopie van het formulier op het mailadres dat hij op zijn account vermeld heeft.

Indien de gezinshereniging op meerdere leden van hetzelfde gezin betrekking heeft, kan hetzelfde account gebruikt worden om meerdere aanvraagformulieren in te vullen en te verzenden.

FASE 3: een afspraak maken om de visumaanvraag in te dienen 

De gebruiker maakt een afspraak op de site van de externe dienstverlener waarmee de diplomatieke of consulaire post samenwerkt.

FASE 4: de visumaanvraag indienen

Op de dag van de afspraak moet de aanvrager zich persoonlijk aanbieden in het Visa Application Center (VAC) dat gekozen werd toen de afspraak gemaakt werd, met de volgende documenten :

 • het afspraakbewijs;
 • het per mail ontvangen en afgedrukt visumaanvraagformulier;
 • een persoonlijk, geldig reisdocument;
 • het bewijs van de betaling van de retributie, tenzij hij vrijgesteld is ;
 • het bewijs van de betaling van de visumleges (handling fee), tenzij hij vrijgesteld is 
 • het bewijs van de betaling van de door het VAC vastgelegde service fee;
 • de documenten die aantonen dat de voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld zijn.

Het VAC neemt de foto en de vingerafdrukken van de aanvrager. 

Het VAC verifieert ook de inhoud van zijn dossier met de aanvrager en overhandigt hem een checklist met de documenten die bij de indiening van de visumaanvraag voorgelegd werden en, in voorkomend geval, de documenten die niet voorgelegd werden. De aanvrager wiens dossier onvolledig is, kan beslissen om zijn visumaanvraag later in te dienen. In dit geval neemt hij zijn dossier terug en maakt hij online een nieuwe afspraak, na zijn dossier te hebben ingevuld.

Bij wijze van uitzondering wordt de visumaanvraag van de familieleden van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend aanvaard, indien de volgende documenten worden voorgelegd :

 • het per mail ontvangen visumaanvraagformulier;
 • het bewijs van de betaling van de visumleges (handling fee), tenzij de aanvrager is vrijgesteld;
 • een persoonlijk reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht, of, indien de aanvrager dit document niet kan voorleggen, een ander bewijs van zijn identiteit (of meerdere andere bewijzen van zijn identiteit) waaraan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post geloof hecht; (cf. Reisdocument)
 • het bewijs dat de gezinshereniger een vreemdeling is aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend.

Ten slotte stuurt het VAC de visumaanvraag en het dossier naar de bevoegde diplomatieke of consulaire post.

Uitzondering op het principe dat men zich bij de indiening van de visumaanvraag persoonlijk moet aanbieden

[HJEU – Arrest van 18 april 2023 in het kader van de zaak C-1/23 PPU]

De aanvrager die zich in een situatie bevindt waarin het voor hem onmogelijk of buitengewoon moeilijk is om zijn visumaanvraag persoonlijk in te dienen kan deze aanvraag met behulp van een middel voor communicatie op afstand (postbrief, mail, expresbrief) naar de externe dienstverlener waarmee de diplomatieke of consulaire post samenwerkt sturen (VFS Global, TLS Contact, Gerry’s, Capago).

=> Het is niet mogelijk om een verzoek tot gezinshereniging met behulp van een middel voor communicatie op afstand rechtstreeks bij de Dienst Vreemdelingenzaken in te dienen.

Het gaat met name om de volgende situaties :

 • De aanvrager en/of het VAC bevindt zich in een oorlogs- of conflictzone;
 • De aanvrager moet door een oorlogs- of conflictzone reizen om zich naar het VAC  te begeven;
 • De aanvrager is de echtgenoot of het minderjarig kind van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend; 
 • De aanvrager is een niet-begeleid minderjarig kind.

De vreemdeling die zijn visumaanvraag met behulp van een middel voor communicatie op afstand indient, moet de volgende documenten toevoegen:

 • het per mail ontvangen en afgedrukt visumaanvraagformulier;
 • een geldig reisdocument;
 • het bewijs van de betaling van de retributie, tenzij hij vrijgesteld is ;
 • het bewijs van de betaling van de visumleges (handling fee), tenzij hij vrijgesteld is 
 • de documenten die aantonen dat de voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld zijn.

Indien de originele documenten niet worden voorgelegd bij de indiening van de visumaanvraag, moet de aanvrager een recto-verso kopie, van goede kwaliteit en in kleur, van deze documenten aan zijn aanvraag toevoegen.

De persoonlijke verschijning van de aanvrager (identiteitscontrole, nemen van de biometrische identificatiekenmerken, onderhoud) en de voorlegging van de originele documenten (verificatie van de vorm en de authenticiteit, legalisatie) en van een reisdocument waarin in een latere fase van de procedure een visum kan worden aangebracht blijven verplicht, ten laatste wanneer het visum afgegeven wordt, indien de voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld worden.

Er zal geen enkel visum worden afgegeven aan de aanvrager die zich in de loop van de procedure niet op zijn minst een keer persoonlijk heeft aangeboden of die de originele bewijsstukken niet heeft voorgelegd.

 

De algemene regel is dat de vreemdeling die naar België wil komen om er in gezinsverband te leven zijn identiteit moet aantonen door een door België erkend reisdocument voor te leggen.

Anderzijds mag dit document op het moment van de visumafgifte niet minder dan 12 maanden geldig zijn. Het visum gezinshereniging is een nationaal visum lang verblijf dat 12 maanden geldig is (visum D).  De geldigheidsduur van het reisdocument mag dus niet korter zijn dan de geldigheidsduur van het visum.

Bij wijze van uitzondering kunnen de familieleden van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend, die geen geldig reisdocument hebben en die een dergelijk document niet kunnen bekomen, hun visumaanvraag indienen zonder een reisdocument voor te leggen.

De aanvrager moet echter uitleggen waarom hij geen geldig reisdocument kan voorleggen. De mogelijkheid om een visumaanvraag in te dienen zonder reisdocument mag echter niet tot misbruik leiden. De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post bepaalt of het, in de praktijk, voor de aanvrager effectief bijzonder moeilijk, of zelfs onmogelijk, is om een reisdocument te bekomen. Deze moeilijkheid of onmogelijkheid kan algemeen zijn en gelinkt zijn aan de lokale context, of kan eigen zijn aan de aanvrager. Met andere woorden: indien de post van mening is dat het redelijkerwijs mogelijk is om een reisdocument te bekomen, moet dit document worden voorgelegd wanneer de aanvraag wordt ingediend, of, ten laatste, bij de afgifte van het visum.

Anderzijds moet de aanvrager zijn volledige identiteit kunnen aantonen met andere bewijsmiddelen. De Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is, bepaalt de alternatieve documenten die kunnen worden voorgelegd om de identiteit van de aanvrager in de specifieke lokale context aan te tonen (bv. een geboorteakte, een familieboekje, een document afgegeven door het UNHCR, enz.). Deze documenten kunnen veranderen, in functie van de evolutie van de lokale praktijken of de lokale beleidsvormen, die het voorleggen van een specifiek document moeilijker of gemakkelijker kunnen maken. Er wordt ook rekening gehouden met de praktijk van de andere Schengenstaten met betrekking tot de documenten die algemeen aanvaard worden.

De aanvrager die geen geldig reisdocument heeft, en een dergelijk document niet kan bekomen, kan een doorlaatbewijs aanvragen. Dit doorlaatbewijs wordt echter niet automatisch afgegeven. De aanvrager moet uitleggen waarom hij geen geldig reisdocument kan voorleggen. De Dienst Vreemdelingenzaken geeft enkel een doorlaatbewijs af indien deze verklaring geloofwaardig is.

 

Er wordt sterk aanbevolen om de site van de Belgische diplomatieke of consulaire post, of van het gemeentebestuur, te raadplegen, voor alle informatie betreffende de akten die de afstamming op geldige wijze aantonen en de vorm waarin een akte, een vonnis of een document die of dat in het buitenland is opgesteld moet worden voorgelegd.

De algemene regel is dat de in het buitenland opgestelde akten door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post moeten worden gelegaliseerd of geapostilleerd voordat de visumaanvraag wordt ingediend.

Indien ze in een andere taal dan het Duits, het Engels, het Frans of het Nederlands zijn opgesteld, moeten ze door een beëdigde vertaler worden vertaald.  De in het buitenland uitgevoerde beëdigde vertaling moet als een afzonderlijk document gelegaliseerd worden, volgens de in het land van herkomst voorziene procedure, en vervolgens door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

De termijn waarbinnen de beslissing moet worden genomen hangt af van het profiel van de gezinshereniger.

LET OP : Neem niet eerder telefonisch of per e-mail contact op met Infodesk voordat de hieronder vermelde termijnen zijn verstreken.

 
De gezinshereniger is een Belg: 

DVZ moet een beslissing nemen binnen een termijn van 6 maanden, vanaf de datum waarop de aanvrager zijn dossier heeft ingediend.

De gezinshereniger is een onderdaan van een derde land die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van beperkte of onbeperkte duur in België:

De diplomatieke post levert een ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) af aan de aanvrager die een volledig dossier indient, dat wil zeggen een dossier dat a priori het bewijs dat alle voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn, in de vereiste vorm, bevat.

De op het ontvangstbewijs vermelde datum is het startpunt van de termijn van 9 maanden binnen welke de DVZ zijn beslissing moet nemen.  De DVZ kan deze termijn van 9 maanden voor een duur van 3 maanden verlengen. Dit kan twee keer gedaan worden (9 maanden + 1 of 2 X 3 maanden). In dit geval wordt de aanvrager door de diplomatieke of consulaire post op de hoogte gebracht.

De gezinshereniger is een hooggekwalificeerd werknemer (H-kaart):

De post levert een ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) af aan de aanvrager die een volledig dossier indient, dat wil zeggen een dossier dat a priori het bewijs dat alle voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn, in de vereiste vorm, bevat.

De op het ontvangstbewijs vermelde datum is het startpunt van de termijn van 4 maanden binnen welke de DVZ zijn beslissing moet nemen. De DVZ kan deze termijn van 4 maanden voor een duur van 3 maanden verlengen (4 maanden + 1 X 3 maanden). In dit geval wordt de aanvrager door de diplomatieke of consulaire post op de hoogte gebracht.

De gezinshereniger heeft de status van langdurig ingezetene in een andere EU-Staat bekomen:

De post levert een ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) af aan de aanvrager die een volledig dossier indient, dat wil zeggen een dossier dat a priori het bewijs dat alle voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn, in de vereiste vorm, bevat.

De op het ontvangstbewijs vermelde datum is het startpunt van de termijn van 4 maanden binnen welke de DVZ zijn beslissing moet nemen. De DVZ kan deze termijn van 4 maanden voor een duur van 3 maanden verlengen (4 maanden + 1 X 3 maanden). In dit geval wordt de aanvrager door de diplomatieke of consulaire post op de hoogte gebracht.

Goed om te weten: In het algemeen neemt de Dienst Vreemdelingenzaken ook een beslissing binnen de bovenvermelde termijnen wanneer de aanvrager een onvolledig dossier heeft ingediend en de diplomatieke of consulaire post geen ontvangstbewijs heeft afgegeven (bijlage 15quinquies).

 

Elke verandering in de persoonlijke situatie van de aanvrager of de gezinshereniger na de indiening van de visumaanvraag moet onmiddellijk worden doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken (dienst Gezinshereniging), per mail, op het adres gh.visa[at]ibz.fgov.be.

Voorbeelden: invaliditeit als gevolg van een arbeidsongeval, een ziekteverlof, een verandering van werkgever, een adreswijziging van de gezinshereniger.

Indien de voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn, geeft de Dienst Vreemdelingenzaken een instructie aan de diplomatieke of consulaire post om een nationaal visum lang verblijf (visum D) dat 12 maanden geldig is af te geven aan de aanvrager.

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken is 6 maanden geldig.

Goed om te weten : in bepaalde gevallen is de diplomatieke of consulaire post gemachtigd om het visum zelf af te geven wanneer de voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn. Dit is met name het geval in het kader van een gezinshereniging met een Belg (artikel 40ter), of, onder bepaalde voorwaarden, wanneer de gezinshereniger over een gecombineerde vergunning beschikt. 

 

 

De beslissing om het visum te weigeren, wordt steeds door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen. 

De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen die rekening houdt met de redenen waarom zijn initiële aanvraag geweigerd werd.

De aanvrager kan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook een beroep tegen deze beslissing indienen.

In bepaalde gevallen kan de aanvrager aan de Dienst Vreemdelingenzaken vragen om de beslissing te herzien.

Wanneer de voorgelegde documenten niet volstaan om de verwantschap vast te stellen, weigert de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag over het algemeen « onder voorbehoud van een DNA-test ».

Zo stelt de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvrager in staat om de verwantschap met een DNA-test aan te tonen. 

Indien de andere voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld zijn, kan het visum op basis van het positieve resultaat van deze test worden afgegeven.

Voor meer info : DNA-test

Op het visum wordt een nationale vermelding (B + cijfer) aangebracht, na « Opmerkingen ».

Deze vermelding informeert de grenswachten en de gemeentebesturen over het doel van het verblijf. 

Deze vermelding is ook nuttig voor het terugvinden van de verblijsvoorwaarden en de voorwaarden voor de verlenging van een A-kaart.

Voor meer info : Verblijfsvoorwaarden en verlenging van een verblijstitel 

Het visum gezinshereniging is een nationaal visum lang verblijf dat 12 maanden geldig is.  (visum type D). De reis is toegestaan vanaf de datum die op het visum na « vanaf » vermeld wordt en ten laatste tot de datum die na « tot » vermeld wordt.   

De houder van het visum D moet zich binnen de 8 dagen na de aankomst in België aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. Hij wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven en ontvangt een verblijfstitel (A-of F-kaart).

Op het visum wordt een nationale vermelding (B + cijfer) aangebracht, na « Opmerkingen ».

Deze vermelding informeert de grenswachten en de gemeentebesturen over het doel van het verblijf. 

Deze vermelding is ook nuttig voor het terugvinden van de verblijfsvoorwaarden en de voorwaarden voor de verlenging van de verblijfstitel (A-kaart).

Voor meer info : Voorwaarden voor het verblijf en voor de verlengig ban de verblijfstitel