Visa D aanvraag (gezinshereniging)

 

[Artikel 12bis.§1, 1ste lid van de wet van 15 december 1980]

De algemene regel is dat vreemdeling die naar België wil komen om er in gezinsverband te leven moet de aanvraag voor een visum gezinshereniging persoonlijk indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de zijn/haar woonplaats in het buitenland.

In landen waar een externe dienstverlener visumaanvragen ontvangt namens de ambassade of het consulaat, moet de visumaanvraag bij deze dienstverlener worden ingediend.

Bij wijze van uitzondering kunnen familieleden van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend, zich aanbieden bij elke Belgische diplomatieke of consulaire post die visa uitreikt. Deze mogelijkheid is echter niet onbeperkt. De FOD Buitenlandse Zaken kan één enkele referentiepost aanduiden.  In dat geval heeft de aanvrager geen keuze. Hij moet zich tot deze post wenden.  Anderzijds is de gekozen post niet verplicht om de aanvraag te aanvaarden wanneer hij vaststelt dat de aanvrager a priori geen enkele objectieve reden heeft om zijn visumaanvraag in het gebied waarvoor de post bevoegd is, in te dienen.

De datum van indiening kan echter gevolgen hebben indien de leeftijd van de aanvrager en/of de gezinshereniger een voorwaarde voor de gezinshereniging is, of indien de voorwaarden voor de gezinshereniging gunstiger zijn indien het verzoek binnen een precieze termijn wordt ingediend (bv. binnen het jaar na de toekenning van internationale bescherming aan de gezinshereniger).

Het wordt daarom sterk aangeraden om de praktische informatie op de website van de post en de externe dienstverlener te lezen alvorens de procedure te starten en, indien nodig, de visumaanvraag vóór de deadline in te dienen. De algemeen toepasselijke procedure wordt hieronder beschreven.

De lijst van de Belgische ambassades en consulaten wordt op de site van de FOD Buitenlandse Zaken gepubliceerd (www.diplomatie.belgium.be). 

Een aanvraag tot gezinshereniging kan niet rechtstreeks worden ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het wordt sterk aanbevolen om de praktische informatie op de site van de post en de externe dienstverlener te lezen vooraleer u stappen onderneemt. 

 
FASE 1: een gebruikersaccount creëren

Dit wordt gedaan op https://visaonweb.diplomatie.be/ door de vreemdeling die de gezinshereniging aanvraagt, of door de gezinshereniger, of door een derde die hen in het kader van hun stappen begeleidt.

FASE 2: een aanvraagformulier invullen

De gebruiker vult een visumaanvraagformulier online in. Hij vermeldt het doel van de visumaanvraag duidelijk in vakje 23 van het formulier (bijvoorbeeld gezinshereniging met een vluchteling) en indien dat nodig is, voegt hij een commentaar toe in vakje 24.

De gebruiker verzendt het ingevuld en gevalideerd formulier. In ruil daarvoor ontvangt hij een kopie van het formulier op het mailadres dat hij op zijn account vermeld heeft.

Indien de gezinshereniging op meerdere leden van hetzelfde gezin betrekking heeft, kan hetzelfde account gebruikt worden om meerdere aanvraagformulieren in te vullen en te verzenden.

FASE 3: een afspraak maken om de visumaanvraag in te dienen 

De gebruiker maakt een afspraak op de site van de externe dienstverlener waarmee de diplomatieke of consulaire post samenwerkt.

FASE 4: de visumaanvraag indienen

Op de dag van de afspraak moet de aanvrager zich persoonlijk aanbieden in het Visa Application Center (VAC) dat gekozen werd toen de afspraak gemaakt werd, met de volgende documenten :

 • het afspraakbewijs;
 • het per mail ontvangen ingevulde, ondertekende en afgedrukt visumaanvraagformulier;
 • een persoonlijk, geldig reisdocument;
 • het bewijs van de betaling van de retributie, tenzij hij vrijgesteld is ;
 • de documenten die aantonen dat de voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld zijn.

Bij wijze van uitzondering wordt de visumaanvraag van de familieleden van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend in aanmerking genomen, indien de volgende documenten worden voorgelegd :

 • het per mail ontvangen ingevulde, ondertekende en afgedrukt visumaanvraagformulier;
 • een persoonlijk reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht, of, indien de aanvrager dit document niet kan voorleggen, een ander bewijs van zijn identiteit (of meerdere andere bewijzen van zijn identiteit) waaraan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post geloof hecht; (cf. Reisdocument)
 • het bewijs dat de gezinshereniger een vreemdeling is aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend.

LET OP: het wordt sterk aangeraden om documenten die bewijzen dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan, voor te leggen bij het indienen van de visumaanvraag en niet in een later stadium van de procedure. Deze documenten zijn essentieel voor de behandeling van de visumaanvraag.

De aanvrager moet ook de visumleges (handling fee) en de door het VAC vastgelegde service fee betalen.

Het VAC neemt de foto en de vingerafdrukken van de aanvrager. 

Het VAC verifieert ook de inhoud van zijn dossier met de aanvrager en overhandigt hem een checklist met de documenten die bij de indiening van de visumaanvraag voorgelegd werden en, in voorkomend geval, de documenten die niet voorgelegd werden. De aanvrager wiens dossier onvolledig is, kan beslissen om zijn visumaanvraag later in te dienen. In dit geval neemt hij zijn dossier terug en maakt hij online een nieuwe afspraak, na zijn dossier te hebben ingevuld.

Ten slotte stuurt het VAC de visumaanvraag en het dossier naar de bevoegde diplomatieke of consulaire post.

Uitzondering op het principe dat men zich bij de indiening van de visumaanvraag persoonlijk moet aanbieden:

Het familielid dat zich in een situatie bevinden waarin het onmogelijk of uiterst moeilijk is om zijn visumaanvraag persoonlijk in te dienen, kan deze aanvraag via communicatie op afstand indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats. [HJEU – Arrest van 18 april 2023 in het kader van de zaak C-1/23 PPU]

De volgende procedure moet worden gevolgd:

1. De aanvrager (of zijn/haar vertegenwoordiger) stuurt de bevoegde diplomatieke of consulaire post een e-mail waarin hij/zij aangeeft waarom het voor hem/haar onmogelijk of uiterst moeilijk is om de visumaanvraag persoonlijk in te dienen.

Het betreft voornamelijk aanvragers die gezinsleden zijn van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend, en aanvragers die zich bevinden in een land of regio waar oorlog of conflict heerst en waar België geen visa afgeeft (bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië, Somalië, Eritrea, Mali, Libië, Soedan of Jemen). 

2. De post beoordeelt of ze de indiening van de visumaanvraag op afstand kan aanvaarden.

Als de beoordeling positief is, stuurt de post de aanvrager een visumaanvraagformulier en instructies voor het betalen van de visumleges.

In het geval van een negatieve evaluatie zal de post de aanvrager hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De aanvrager moet dan de gebruikelijke procedure volgen (zie hierboven).

3. De aanvrager die gemachtigd is om zijn/haar aanvraag op afstand in te dienen, kan zijn/haar dossier per e-mail naar de post sturen. Dit dossier moet de volgende documenten bevatten:

 • het per mail ontvangen ingevulde, ondertekende en afgedrukt visumaanvragformulier;
 • een bewijs van betaling van de visumleges (handling fee), tenzij de aanvrager is vrijgesteld;
 • een persoonlijk reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht, of, indien de aanvrager dit document niet kan voorleggen, een ander bewijs van zijn identiteit (of meerdere andere bewijzen van zijn identiteit) waaraan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post geloof hecht; (cf. Reisdocument)
 • het bewijs dat de gezinshereniger een vreemdeling is aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend.
 • documenten waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.

Indien de in het buitenland opgestelde originele documenten niet voor legalisatie zijn aangeboden vóór indiening van de visumaanvraag, moet de aanvrager een kleurenkopie van goede kwaliteit van beide zijden van deze documenten bij de aanvraag voegen.

4. De post verifieert of de aanvrager de visumleges betaald heeft. Als de betaling gebeurd is, wordt de visumaanvraag geregistreerd en doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken voor verdere behandeling.

OPGELET: De aanvrager moet in een later stadium van de procedure nog steeds persoonlijk verschijnen met het oog op de verificatie van zijn of haar identiteit, de afname van biometrische kenmerken en, indien nodig, een interview.

Originele documenten moeten alsnog in een later stadium van de procedure worden overgelegd om de vorm en de echtheid ervan te controleren, uiterlijk bij de afgifte van het visum als aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.

Het overleggen van een reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht in een later stadium van de procedure blijft verplicht, uiterlijk bij de afgifte van het visum.

Er wordt geen visum afgegeven aan een aanvrager die niet ten minste één keer persoonlijk is verschenen tijdens de procedure of die niet de originele documenten heeft overgelegd.

 

De algemene regel is dat de vreemdeling die naar België wil komen om er in gezinsverband te leven zijn identiteit moet aantonen door een door België erkend reisdocument voor te leggen.

Anderzijds mag dit document op het moment van de visumafgifte niet minder dan 12 maanden geldig zijn. Het visum gezinshereniging is een nationaal visum lang verblijf dat 12 maanden geldig is (visum D).  De geldigheidsduur van het reisdocument mag dus niet korter zijn dan de geldigheidsduur van het visum.

Bij wijze van uitzondering kunnen de familieleden van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend, die geen geldig reisdocument hebben en die een dergelijk document niet kunnen bekomen, hun visumaanvraag indienen zonder een reisdocument voor te leggen.

De aanvrager moet echter uitleggen waarom hij geen geldig reisdocument kan voorleggen. De mogelijkheid om een visumaanvraag in te dienen zonder reisdocument mag echter niet tot misbruik leiden. De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post bepaalt of het, in de praktijk, voor de aanvrager effectief bijzonder moeilijk, of zelfs onmogelijk, is om een reisdocument te bekomen. Deze moeilijkheid of onmogelijkheid kan algemeen zijn en gelinkt zijn aan de lokale context, of kan eigen zijn aan de aanvrager. Met andere woorden: indien de post van mening is dat het redelijkerwijs mogelijk is om een reisdocument te bekomen, moet dit document worden voorgelegd wanneer de aanvraag wordt ingediend, of, ten laatste, bij de afgifte van het visum.

Anderzijds moet de aanvrager zijn volledige identiteit kunnen aantonen met andere bewijsmiddelen. De Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is, bepaalt de alternatieve documenten die kunnen worden voorgelegd om de identiteit van de aanvrager in de specifieke lokale context aan te tonen (bv. een geboorteakte, een familieboekje, een document afgegeven door het UNHCR, enz.). Deze documenten kunnen veranderen, in functie van de evolutie van de lokale praktijken of de lokale beleidsvormen, die het voorleggen van een specifiek document moeilijker of gemakkelijker kunnen maken. Er wordt ook rekening gehouden met de praktijk van de andere Schengenstaten met betrekking tot de documenten die algemeen aanvaard worden.

De aanvrager die geen geldig reisdocument heeft, en een dergelijk document niet kan bekomen, kan een doorlaatbewijs aanvragen. Dit doorlaatbewijs wordt echter niet automatisch afgegeven. De aanvrager moet uitleggen waarom hij geen geldig reisdocument kan voorleggen. De Dienst Vreemdelingenzaken geeft enkel een doorlaatbewijs af indien deze verklaring geloofwaardig is.

 

Er wordt sterk aanbevolen om de site van de Belgische diplomatieke of consulaire post, of van het gemeentebestuur, te raadplegen, voor alle informatie betreffende de akten die de afstamming op geldige wijze aantonen en de vorm waarin een akte, een vonnis of een document die of dat in het buitenland is opgesteld moet worden voorgelegd.

De algemene regel is dat de in het buitenland opgestelde akten door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post moeten worden gelegaliseerd of geapostilleerd voordat de visumaanvraag wordt ingediend.

Indien ze in een andere taal dan het Duits, het Engels, het Frans of het Nederlands zijn opgesteld, moeten ze door een beëdigde vertaler worden vertaald.  De in het buitenland uitgevoerde beëdigde vertaling moet als een afzonderlijk document gelegaliseerd worden, volgens de in het land van herkomst voorziene procedure, en vervolgens door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

LET OP : Neem niet eerder telefonisch of per e-mail contact op met Infodesk voordat de hieronder vermelde termijnen zijn verstreken.

 

De termijn waarbinnen de beslissing moet worden genomen hangt af van het profiel van de gezinshereniger.

De gezinshereniger is een Belg: 

DVZ moet een beslissing nemen binnen een termijn van 6 maanden, vanaf de datum waarop de aanvrager zijn dossier heeft ingediend.

De gezinshereniger is een onderdaan van een derde land die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van beperkte of onbeperkte duur in België:

De diplomatieke post levert een ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) af aan de aanvrager die een volledig dossier indient, dat wil zeggen een dossier dat a priori het bewijs dat alle voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn, in de vereiste vorm, bevat.

De op het ontvangstbewijs vermelde datum is het startpunt van de termijn van 9 maanden binnen welke de DVZ zijn beslissing moet nemen.  De DVZ kan deze termijn van 9 maanden voor een duur van 3 maanden verlengen. Dit kan twee keer gedaan worden (9 maanden + 1 of 2 X 3 maanden). In dit geval wordt de aanvrager door de diplomatieke of consulaire post op de hoogte gebracht.

De gezinshereniger is een hooggekwalificeerd werknemer (H-kaart):

De post levert een ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) af aan de aanvrager die een volledig dossier indient, dat wil zeggen een dossier dat a priori het bewijs dat alle voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn, in de vereiste vorm, bevat.

De op het ontvangstbewijs vermelde datum is het startpunt van de termijn van 4 maanden binnen welke de DVZ zijn beslissing moet nemen. De DVZ kan deze termijn van 4 maanden voor een duur van 3 maanden verlengen (4 maanden + 1 X 3 maanden). In dit geval wordt de aanvrager door de diplomatieke of consulaire post op de hoogte gebracht.

De gezinshereniger heeft de status van langdurig ingezetene in een andere EU-Staat bekomen:

De post levert een ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) af aan de aanvrager die een volledig dossier indient, dat wil zeggen een dossier dat a priori het bewijs dat alle voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn, in de vereiste vorm, bevat.

De op het ontvangstbewijs vermelde datum is het startpunt van de termijn van 4 maanden binnen welke de DVZ zijn beslissing moet nemen. De DVZ kan deze termijn van 4 maanden voor een duur van 3 maanden verlengen (4 maanden + 1 X 3 maanden). In dit geval wordt de aanvrager door de diplomatieke of consulaire post op de hoogte gebracht.

Goed om te weten: In het algemeen neemt de Dienst Vreemdelingenzaken ook een beslissing binnen de bovenvermelde termijnen wanneer de aanvrager een onvolledig dossier heeft ingediend en de diplomatieke of consulaire post geen ontvangstbewijs heeft afgegeven (bijlage 15quinquies).

 

Elke verandering in de persoonlijke situatie van de aanvrager of de gezinshereniger na de indiening van de visumaanvraag moet onmiddellijk worden doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken (dienst Gezinshereniging), per mail, op het adres gh.visa[at]ibz.fgov.be.

Voorbeelden: invaliditeit als gevolg van een arbeidsongeval, een ziekteverlof, een verandering van werkgever, een adreswijziging van de gezinshereniger.

Indien de voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn, geeft de Dienst Vreemdelingenzaken een instructie aan de diplomatieke of consulaire post om eeen nationaal visum lang verblijf dat 12 maanden geldig is(visum type D).

De reis is toegestaan vanaf de datum die op het visum na « vanaf » vermeld wordt en ten laatste tot de datum die na « tot » vermeld wordt.   

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken is 6 maanden geldig.

Goed om te weten : in bepaalde gevallen is de diplomatieke of consulaire post gemachtigd om het visum zelf af te geven wanneer de voorwaarden voor een gezinshereniging vervuld zijn. Dit is met name het geval in het kader van een gezinshereniging met een Belg (artikel 40ter), of, onder bepaalde voorwaarden, wanneer de gezinshereniger over een gecombineerde vergunning beschikt. 

De beslissing om het visum te weigeren, wordt steeds door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen. 

De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen die rekening houdt met de redenen waarom zijn initiële aanvraag geweigerd werd.

De aanvrager kan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook een beroep tegen deze beslissing indienen.

In bepaalde gevallen kan de aanvrager aan de Dienst Vreemdelingenzaken vragen om de beslissing te herzien.

Wanneer de voorgelegde documenten niet volstaan om de verwantschap vast te stellen, weigert de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag over het algemeen « onder voorbehoud van een DNA-test ».

Zo stelt de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvrager in staat om de verwantschap met een DNA-test aan te tonen. 

Indien de andere voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld zijn, kan het visum op basis van het positieve resultaat van deze test worden afgegeven.

Voor meer info : DNA-test

De houder van het visum D moet zich binnen de 8 dagen na de aankomst in België aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.

Hij wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven en ontvangt een verblijfstitel (A-of F-kaart).

Op het visum wordt een nationale vermelding (B + cijfer) aangebracht, na « Opmerkingen ».

Deze vermelding informeert de grenswachten en de gemeentebesturen over het doel van het verblijf. 

Deze vermelding is ook nuttig voor het terugvinden van de verblijfsvoorwaarden en de voorwaarden voor de verlenging van de verblijfstitel (A-kaart).

Voor meer info : Voorwaarden voor het verblijf en voor de verlengig ban de verblijfstitel