Machtiging tot verblijf (artikelen 9, 9bis,9ter)

 

De vreemdeling die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, moet een machtiging tot verblijf aanvragen, ongeacht het doel van het verblijf (werk, studies, onderzoek, humanitair, ...).  

Opmerking : indien het doel van het verblijf een gezinshereniging is, lees hier meer.

De algemene regel is dat deze vreemdeling zijn aanvraag in het buitenland indient, in de vorm van een aanvraag voor een visum D gericht aan de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij gewoonlijk verblijft (artikel 9 van de wet).

In buitengewone omstandigheden kan hij zijn aanvraag in België indienen, in de volgende gevallen :

  1. wanneer buitengewone omstandigheden de indiening van de aanvraag in België rechtvaardigen (artikel 9bis van de wet); 
  2. om medische redenen (artikel 9ter van de wet);
  3. wanneer hij reeds wettelijk in België verblijft (artikel 25/2 van het besluit).

 

De algemene regel is dat de machtiging tot verblijf voor een beperkte duur toegekend wordt en dat de vreemdeling een A-kaart ontvangt. 

De vreemdeling die zijn verblijf wenst te verlengen, moet de vernieuwing van de A-kaart aanvragen en de documenten die aantonen dat hij aan de voorwaarden voor de vernieuwing van deze A-kaart voldoet voorleggen. De vernieuwing moet gebeuren via het gemeentebestuur van de verblijfplaats tussen de 45e en de 30e dag voorafgaand aan de vervaldatum van de geldigheidsduur van de A-kaart.

Tenzij hij vrijgesteld is, moet de vreemdeling, wanneer hij de verlenging van zijn verblijf voor de eerste keer aanvraagt, ook bewijzen dat hij inspanningen heeft geleverd om zich in de Belgische maatschappij te integreren.

 

Favoriten: