leidinggevende ICT”: een onderdaan van een derde land, lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding geeft aan de gastentiteit, onder het algemene toezicht van of aangestuurd door, in hoofdzaak, de raad van bestuur of de aandeelhouders van de onderneming of daarmee gelijkgestelde personen; deze functie omvat: het leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van de indienstneming of van het ontslag van werknemers dan wel van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid (cfr. art. 24, 1° SA 6 december 2018);

"specialist ICT" : de onderdaan van een derde land die binnen de groep van ondernemingen werkt en die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het beheer van de gastentiteit. Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft, waaronder toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn (cfr. art. 24, 2° SA 6 december 2018);

"stagiair-werknemer ICT" : de onderdaan van een derde land met een universitair diploma die voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden wordt overgeplaatst naar een gastentiteit en die gedurende de overplaatsing wordt bezoldigd (cfr. art. 24, 3° SA 6 december 2018).

Ja, u mag reeds naar België komen en er beginnen werken voor zover u uw aanvraag 20 dagen voor uw aankomst in België heeft ingediend en u nog niet over de maximumperiode voor korte-termijnmobiliteit bent gegaan.

Nee, dit is niet mogelijk. De aanvraag moet steeds vanuit het buitenland worden ingediend

Neen, de detacheringsrichtlijn regelt intra-EU mobiliteit. Met andere woorden, werknemers die verbonden zijn met een onderneming gevestigd in de EU die tijdelijk diensten presteert in een andere lidstaat.

De richtlijn 2014/66/EU regelt het geval waarbij werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst met een onderneming gevestigd buiten de EU, tijdelijk gaat werken voor een entiteit van dezelfde onderneming of een onderneming behorende tot dezelfde groep. Hij blijft echter gedurende de hele periode verbonden met een arbeidsovereenkomst met de onderneming gevestigd in een derde land.

Ook bij mobiliteit vanuit een onderneming gevestigd in een andere lidstaat naar een entiteit van dezelfde onderneming of een onderneming behorende tot dezelfde groep in België, gaat het niet om detachering is de zin van de detacheringsrichtlijn omdat de werknemer nog steeds verbonden is met een arbeidsovereenkomst met de onderneming gevestigd buiten de EU.

Ja, zowel in het kader van een overplaatsing als binnen een onderneming overgeplaatste persoon als in het kader van lange-termijnmobiliteit kan uw gezinslid meekomen.

Indien beide aanvragen op hetzelfde ogenblik worden ingediend, zal de Dienst Vreemdelingenzaken beide aanvragen op hetzelfde moment onderzoeken.

De beslissing wordt binnen een periode van 90 dagen genomen.

Het gezinslid mag even lang in België verblijven als de ICT’er.

Nee, een rechtstreekse detachering naar België is alleen mogelijk voor een periode van meer dan 90 dagen. In het kader van de mobiliteit is een kort verblijf echter wel mogelijk.