Lange-termijnmobiliteit “ICT”: Aanvraag, verblijfsdocument, vernieuwing

Verloop van de unieke procedure voor een vergunning voor lange-termijnmobiliteit “ICT”

Indienen van de aanvraag

Het is de in België gevestigde onderneming waar de onderdaan van een derde land wilt komen werken die de aanvraag moet indienen bij de bevoegde regionale overheid. De aanvraag kan ingediend worden via het Uniek Loket.

In te dienen documenten

De aanvraag moet zowel de documenten met betrekking tot de toelating tot de arbeid als de machtiging tot verblijf, bevatten.

De documenten met betrekking tot de machtiging tot verblijf zijn de volgende:

 • het bewijs van de betaling van de retributie;
 • een kopie van het paspoort of de daarmee gelijkgestelde reistitel dat of die aan de door artikel 6, § 1, a), van de Schengengrenscode voorziene geldigheidsvoorwaarden voldoet;
 • het bewijs dat de onderdaan van een derde land over toereikende bestaansmiddelen beschikt;
 • het bewijs dat de onderdaan van een derde land over een ziektekostenverzekering beschikt;
 • een medisch getuigschrift;
 • het bewijs dat de onderdaan van een derde land over een geldige vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon afgeleverd door de eerste lidstaat beschikt;
 • een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document indien hij ouder is dan achttien jaar.

De documenten met betrekking tot de toelating tot de arbeid kunnen gevonden worden op de website van het bevoegde gewest.

Aanvullende documenten

De Dienst Vreemdelingenzaken kan om aanvullende documenten vragen. Deze moeten binnen een termijn van 15 dagen worden ingediend. De termijn voor het nemen van een beslissing wordt geschorst tijdens deze periode.

Beslissingstermijn

De beslissing wordt binnen de 90 dagen nadat de aanvraag ontvankelijk werd verklaard genomen.

Positieve beslissing

Wanneer de onderdaan van een derde land door de bevoegde gewestelijke overheid tot arbeidsmarkt wordt toegelaten en door de Dienst Vreemdelingenzaken tot verblijf gemachtigd wordt, wordt een bijlage 46 betekend.

De eerste lidstaat die de vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon heeft afgeleverd, wordt door Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht van het afleveren van de vergunning voor lange-termijnmobiliteit.

Negatieve beslissing

Wanneer het Gewest en/of de Dienst Vreemdelingenzaken een negatieve beslissing neemt, wordt de aanvraag geweigerd. Deze beslissing neemt de vorm van een bijlage 48.

Een beroep kan ingediend worden tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en/of bij de bevoegde minister tegen de beslissing van de regionale bevoegde autoriteit.

De ICT’er moet zich met zijn bijlage 46 binnen acht werkdagen na zijn binnenkomst naar het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats begeven, met het oog op zijn inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van zijn vergunning voor lange-termijnmobiliteit “ICT” (bijlage 61, de J-kaart).

In afwachting van de uitvoering van de controle van de verblijfplaats en de afgifte van de vergunning lange-termijnmobiliteit “ICT”, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk een voorlopig verblijfsdocument overeenkomstig het model in bijlage 49, af aan de betrokkene. Met de bijlage 49 kan de binnen een onderneming overgeplaatste persoon beginnen werken.

Het document is vijfenveertig dagen geldig en kan iedere keer met dezelfde duur verlengd worden, totdat de vergunning wordt afgegeven.

Indienen van de aanvraag

Het is de in België gevestigde onderneming waar de onderdaan van een derde land werkt die ook de aanvraag voor vernieuwing moet indienen bij het bevoegde gewest. De aanvraag moet ingediend worden twee maanden voor het einde van de vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon. De aanvraag kan ingediend worden via het Uniek Loket.

In te dienen documenten

De aanvraag tot vernieuwing moet zowel de documenten met betrekking tot de toelating tot de arbeid als de machtiging tot verblijf, bevatten.

De documenten met betrekking tot de vernieuwing van de machtiging tot verblijf zijn de volgende:

 • een kopie van het paspoort van de betrokkene of van de daarmee gelijkgestelde reistitel, overeenkomstig artikel 6, § 1, a), van de Schengengrenscode;
 • een kopie van de geldige vergunning voor lange-termijnmobiliteit die het verblijf van de betrokkene dekt;
 • het bewijs dat de binnen een onderneming overgeplaatste persoon over toereikende bestaansmiddelen beschikt; 
 • het bewijs dat de binnen een onderneming overgeplaatste persoon over een ziektekostenverzekering beschikt.

De documenten met betrekking tot de toelating tot de arbeid kunnen gevonden worden op de website van het bevoegde gewest.

Beslissingstermijn

De beslissing wordt binnen de 90 dagen nadat de aanvraag ontvankelijk werd verklaard genomen.

Positieve beslissing

Wanneer de onderdaan van een derde land door de bevoegde gewestelijke overheid verder tot de arbeidsmarkt wordt toegelaten en door de Dienst Vreemdelingenzaken verder tot verblijf gemachtigd wordt, wordt een bijlage 46 betekend en eveneens verzonden naar de gemeente. 

Negatieve beslissing en einde verblijf

Wanneer het Gewest en/of de Dienst Vreemdelingenzaken een negatieve beslissing neemt, wordt de aanvraag geweigerd. Deze beslissing neemt de vorm van een bijlage 48.

Indien een einde wordt gesteld aan het verblijf als binnen een onderneming overgeplaatste persoon binnen het kader van lange-termijnmobiliteit wordt deze beslissing genomen in de vorm van een bijlage 52.

Een beroep kan ingediend worden tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en/of bij de bevoegde minister tegen de beslissing van de regionale bevoegde autoriteit.

Aanmelding bij de gemeente

De ICT’er meldt zich met de bijlage 46 aan bij het gemeentebestuur om de vernieuwing van zijn vergunning voor lange-termijnmobiliteit (J-kaart) te bekomen.

Het gemeentebestuur vernieuwt onverwijld de vergunning voor lange-termijnmobiliteit ‘ICT’ (J-kaart).

Tijdelijke verblijfsvergunning in het kader van de vernieuwing van de vergunning

Wanneer de binnen een onderneming overgeplaatste persoon een aanvraag tot vernieuwing van zijn vergunning voor lange-termijnmobiliteit heeft ingediend, is het mogelijk dat de bevoegde gewestelijke overheid en de Dienst Vreemdelingenzaken nog geen beslissing hebben genomen vóór het verstrijken van de geldigheid van de ‘oude’ vergunning voor lange-termijnmobiliteit.

In dat geval moet de binnen een onderneming overgeplaatste persoon zich aanmelden bij het gemeentebestuur en geeft het gemeentebestuur aan de betrokkene, op diens verzoek, een attest conform het model in bijlage 49 af, op voorlegging van de volgende documenten:

 • zijn  vergunning voor lange-termijnmobiliteit “ICT” (J-kaart) die verstreken is;
 • het door de gewestelijke overheid afgegeven document dat bewijst dat de aanvraag tot vernieuwing ontvankelijk is.

Het attest dekt voorlopig het verblijf van de betrokkene op het grondgebied van het Rijk. De ICT’er kan enkel verder werken indien de bevoegde regionale overheid reeds een positieve beslissing heeft genomen omtrent de toelating tot de arbeidsmarkt. Het attest is dertig dagen geldig en kan eenmaal met eenzelfde periode verlengd worden.