Staatlozen en onderdanen van derde landen

Onderdanen van derde landen die vóór 24 februari 2022 legaal in Oekraïne verbleven op basis van een geldige permanente verblijfsvergunning en die niet naar hun land of regio van oorsprong kunnen terugkeren onder veilige en duurzame omstandigheden.

Om te bepalen of een terugkeer naar het land van oorsprong in veilige en duurzame omstandigheden mogelijk is, wordt op het ogenblik van het indienen van de aanvraag voor tijdelijke bescherming een kort interview afgenomen. Het is aan de betrokkene om op individueel niveau prima facie bewijs aan te leveren dat hij/zij niet in veilige en duurzame omstandigheden kan terugkeren naar zijn of haar land van oorsprong. Betrokkene dient alle elementen die hij/zij in zijn/haar bezit heeft ter staving van zijn/haar identiteit, nationaliteit, verblijf in Oekraïne, en de aangehaalde redenen waarom hij/zij niet in veilige en duurzame omstandigheden kan terugkeren naar het land van oorsprong, voor te leggen.

Na het interview wordt betrokkene in het bezit gesteld van een bewijs van registratie. Dit document bevestigt dat betrokkene zich aangeboden heeft bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het Registratiecentrum, waar de aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf als gevolg van tijdelijke bescherming geregistreerd werd.

De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt vervolgens de aanvraag en zal op basis van alle elementen in het dossier beslissen of betrokkene al dan niet in aanmerking komt voor tijdelijke bescherming. Deze beslissing wordt betekend aan de persoon en is vatbaar voor een niet-schorsend beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Indien betrokkene niet in aanmerking komt voor tijdelijke bescherming doet dit geen afbreuk aan zijn of haar recht om een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Meer informatie met betrekking tot de procedure internationale bescherming kan hier geraadpleegd worden.

Onderdanen van derde landen die wensen terug te keren naar hun land van oorsprong kunnen hierbij ondersteuning krijgen via  Fedasil | Voluntary Return (vrijwilligeterugkeer.be)