Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanvraag voor een machtiging tot verblijf in België na de status van Langdurig ingezetene te hebben verkregen in een andere lidstaat van de Europese unie


Uw situatie: u verblijft in België.

 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf
 • Bewijsstukken
 • Beoordeling van de bestaansmiddelen
 • Behandeling van uw aanvraag
 • Verlenging van de verblijfstitel

Aanvraag voor een machtiging tot verblijf

Als u legaal in België verblijft, kunt u uw aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft. 

Het gemeentebestuur controleert of u een geldig nationaal paspoort en een geldige verblijfstitel met de vermelding « EU-langdurig ingezetene » hebt en of u de retributie hebt betaald (€ 60). Vervolgens gaat het na of u effectief op het grondgebied van de gemeente verblijft. 

Als de controle positief is, bevestigt het gemeentebestuur de goede ontvangst van uw aanvraag (bijlage 41bis bij het koninklijk besluit van 08.10.1981) en overhandigt het u een attest van immatriculatie dat 4 maanden geldig is.

Als de controle negatief is, of als u geen geldig nationaal paspoort overlegt, neemt het gemeentebestuur uw aanvraag niet in overweging (bijlage 45 bij het koninklijk besluit van 08.10.1981).

 

Bewijsstukken

U moet de volgende bewijsstukken overleggen binnen een termijn van 4 maanden (of 7 maanden in geval van verlenging) vanaf de ontvangstbevestiging van uw aanvraag: 

  • een medisch attest;
  • als u ouder bent dan 21 jaar, een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt;
  • het bewijs dat u naar België komt om er een activiteit als werknemer uit te oefenen, dat wil zeggen de machtiging om te werken (arbeidskaart) of de vrijstelling van deze machtiging, uw arbeidsovereenkomst of een voorstel voor een arbeidscontract, en het bewijs dat deze activiteit u stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen zal verschaffen om uzelf en uw gezinsleden te onderhouden en om te voorkomen dat zij ten laste van de overheid vallen; of
  • het bewijs dat u naar België komt om er een activiteit als zelfstandige uit te oefenen, dat wil zeggen de machtiging om te werken (beroepskaart) of de vrijstelling van deze machtiging, de documenten die vereist zijn voor het uitoefenen van deze activiteit als zelfstandige, en het bewijs dat deze activiteit u stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen zal verschaffen om uzelf en uw gezinsleden te onderhouden en te voorkomen dat zij ten laste van de overheid vallen; of
  • het bewijs dat u naar België komt voor een studie of een beroepsopleiding, dat wil zeggen een attest afgegeven door een door de Belgische overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling en het bewijs dat u over voldoende bestaansmiddelen beschikt ; of
  • het bewijs dat u naar België komt met andere doeleinden, dat wil zeggen het bewijs dat u beschikt over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen om uzelf en uw gezinsleden te onderhouden en te voorkomen dat zij ten laste van de overheid vallen, en het bewijs dat u een ziektekostenverzekering hebt die de risico's in België dekt.

NB Niet in aanmerking komt de activiteit uitgeoefend als gedetacheerde werknemer van een dienstverstrekker gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie in het kader van een grensoverschrijdende dienstverlening of als verlener van grensoverschrijdende diensten.

 

Beoordeling van de bestaansmiddelen

Indien u naar België komt om er een activiteit als werknemer of als zelfstandige uit te oefenen, of met andere doeleinden, moet u het bewijs leveren dat uw bestaansmiddelen hoger zijn dan € 855 + € 285 per persoon ten laste (Belgisch Staatsblad van 13/01/2020).

Er wordt ook rekening gehouden met de aard en de regelmatigheid van uw bestaansmiddelen.

Indien u naar België komt voor een hogere studie of een hogere beroepsopleiding, moet u het bewijs leveren dat uw bestaansmiddelen hoger zijn dan € 666 netto/maand (bedrag vastgesteld bij koninklijk besluit voor het academiejaar 2019-2020).

 

Behandeling van uw aanvraag 

Uw aanvraag wordt behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst moet zijn beslissing nemen binnen een termijn van 4 maanden vanaf de ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Deze termijn van 4 maanden kan worden verlengd (met 3 maanden) als u niet alle bewijsstukken hebt overgelegd of als uw dossier onvolledig is. Het gemeentebestuur informeert u en verlengt uw attest van immatriculatie (met 3 maanden) in geval van verlenging van de behandeltermijn.

Indien de beslissing van de Dienst positief is, of indien alle documenten zijn overgelegd en de Dienst geen beslissing heeft genomen binnen de termijn van 4 maanden (of 7 maanden bij verlenging), schrijft het gemeentebestuur u in het vreemdelingenregister in en geeft het een verblijfstitel (A-kaart - beperkt verblijf) af.

Indien de beslissing van de Dienst negatief is, geeft het gemeentebestuur u kennis van de beslissing (bijlage 44 bij het koninklijk besluit van 08.10.1981) en trekt het het attest van immatriculatie in. U kunt tegen deze beslissing een beroep instellen volgens de aanwijzingen vermeld in bijlage 44.

Indien u niet alle documenten hebt overgelegd binnen de termijn van 4 maanden (of 7 maanden bij verlenging), weigert het gemeentebestuur uw aanvraag (bijlage 44 bij het koninklijk besluit van 08.10.1981) en trekt het het attest van immatriculatie in. U kunt tegen deze beslissing een beroep instellen volgens de aanwijzingen vermeld op bijlage 44.

 

Verlenging van de verblijfstitel

De verlenging van uw verblijfstitel moet u aanvragen tussen de 45e en de 30e dag voor zijn vervaldatum.

 

NUTTIGE LINKS

 • Op een andere site