Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanvraag voor een machtiging tot verblijf in België na de status van Langdurig ingezetene te hebben verkregen in een andere lidstaat van de Europses unie


Aanvraag van een visum D (nationaal visum lang verblijf)

Indien u verblijft in de lidstaat waar u de status van langdurig ingezetene hebt verworven, moet u uw aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar u verblijft.

U vindt op de site van de post de informatie over de procedure die moet worden gevolgd om uw aanvraag voor een visum D in te dienen (aanvraagformulier, indiening van de aanvraag op Visa on Web, adres en openingstijden van de post of het visumaanvraagcentrum, bedrag van de leges, vingerafdrukken, etc). 

Bewijsstukken

Indien u naar België komt om er een activiteit in loondienst uit te oefenen moet u een gecombineerde vergunning aanvragen.

Indien u voor een studie of een beroepsopleiding naar België komt, moet u de volgende documenten voorleggen :

 • het bewijs van de betaling van de retributie (€ 62);
 • een geldig nationaal paspoort;
 • een geldige verblijfstitel met de vermelding « EU-langdurig ingezetene » afgegeven door de lidstaat van de Unie waar u verblijft;
 • een medisch attest;
 • als u ouder bent dan 21 jaar, een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt;
 • een attest afgegeven door een door de Belgische overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling; en
 • het bewijs dat u over bestaansmiddelen hoger dan 666 EUR netto/maand (bedrag vastgesteld voor het academiejaar 2019/2020) beschikt.

Indien u naar België komt om er een activiteit als zelfstandige uit te oefenen, moet u de volgende documenten voorleggen :

 • het bewijs van de betaling van de retributie (€ 62);
 • een geldig nationaal paspoort;
 • een geldige verblijfstitel met de vermelding « EU-langdurig ingezetene » afgegeven door de lidstaat van de Unie waar u verblijft;
 • een medisch attest;
 • als u ouder bent dan 21 jaar, een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt;
 • de machtiging om te werken (beroepskaart) of de vrijstelling van deze machtiging; en
 • het bewijs dat deze activiteit u stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen hoger dan € 855 + € 285 per persoon ten laste (Belgisch Staatsblad van 13/01/2020) oplevert.

 Indien u met andere doeleinden naar België komt, moet u de volgende documenten voorleggen :

 • het bewijs van de betaling van de retributie (€ 62);
 • een geldig nationaal paspoort;
 • een geldige verblijfstitel met de vermelding « EU-langdurig ingezetene » afgegeven door de lidstaat van de Unie waar u verblijft;
 • een medisch attest;
 • als u ouder bent dan 21 jaar, een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt;
 • het bewijs dat u beschikt over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen hoger dan € 855 + € 285 per persoon ten laste (Belgisch Staatsblad van 13/01/2020) oplevert; en
 • het bewijs dat u een ziektekostenverzekering hebt die de risico's in België dekt.

Behandeling van de visumaanvraag

Uw aanvraag wordt behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst moet zijn beslissing nemen binnen een termijn van 4 maanden vanaf de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend. Deze termijn van 4 maanden kan worden verlengd (met 3 maanden) als u niet alle bewijsstukken hebt overgelegd of als uw dossier onvolledig is. De post verwittigt u in geval van verlenging van de behandeltermijn.

Indien de beslissing van de Dienst positief is, of indien alle documenten zijn overgelegd en de Dienst geen beslissing heeft genomen binnen de termijn van 4 maanden (of 7 maanden bij verlenging), moet het visum worden afgegeven.

Indien de beslissing van de Dienst negatief is, wordt u door de post in kennis gesteld van deze beslissing. U kunt tegen deze beslissing een beroep instellen volgens de aanwijzingen vermeld op dit document. 

Verblijf

U moet zich aanmelden bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft in België binnen een termijn van 8 dagen vanaf uw aankomst in België, om er uw inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfstitel te vragen (A-kaart).

De verlenging van uw verblijfstitel moet u aanvragen tussen de 45e en de 30e dag voor zijn vervaldatum.

Nuttige links