Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Asielprocedure

Asiel procedure

Up date 2016-07-06


Nieuws

Tot op heden werd een vluchteling die erkend werd door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen RVV) rechtstreeks toegelaten tot een verblijf van onbeperkte duur in België (B-kaart).

Vanaf 8 juli 2016 zal gedurende een periode van 5 jaar een beperkt verblijf (A-kaart) worden toegekend aan de erkende vluchtelingen. Na 5 jaar, te rekenen vanaf de indiening van de asielaanvraag, en tenzij de hoedanigheid van vluchteling in tussentijd ingetrokken werd, zal hen een onbeperkt verblijf (B-kaart) toegekend worden.

De overgang van de A kaart naar de B kaart zal gebeuren op instructie van DVZ. Het K.B. van 8/10/1981 dient hiervoor nog aangepast te worden.

Cf. wet van 01/06/2016 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 (Belgisch Staatsblad van 28/06/2016).

 

Wat is de asielprocedure?

Het gaat om een procedure gedurende dewelke de bevoegde instanties onderzoeken of u in aanmerking komt om de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming te bekomen.

In het kader van deze procedure kunnen vier instanties tussenbeide komen :

1)  De Dienst Vreemdelingenzaken - http://www.dofi.ibz.be

De Dienst Vreemdelingenzaken is de instantie die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. In het kader van de asielaanvraag gaat de Dienst Vreemdelingenzaken over tot de registratie van uw aanvraag en onderzoekt zij of België de lidstaat van de Europese Unie is die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de aanvraag.

2)  Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen  http://www.cgra.be

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is de instantie die uw asielaanvraag onderzoekt en over de erkenning van de status van vluchteling of de toekenning van de subsidiaire bescherming beslist.

3)  De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen http://www.cce-rvv.be

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bevoegd om kennis te nemen van de beroepen tegen de beslissingen die genomen worden door de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

4)  De Raad van State http://www.raadvst-consetat.be

De Raad van State is een rechtbank waarbij een cassatieberoep kan worden ingediend tegen een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

 

Registratie van de asielaanvraag

Wanneer u verklaart dat u een asielaanvraag wilt indienen moet u de volgende inlichtingen verstrekken :

1)  Uw volledige identiteit (naam, voornaam, datum en plaats van geboorte, nationaliteit)

2)  Uw identiteitsdocumenten en elk ander document waarover u beschikt en waarmee u uw identiteit kunt bewijzen en de documenten waarover u beschikt en die relevant zijn in het kader van uw asielaanvraag

3)  De datum van uw aankomst in België

4)  Uw adres en uw plaats van woonstkeuze in België

U moet een woonplaats kiezen in België. Dit betekent dat u een adres opgeeft waar de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen alle briefwisseling in verband met uw asielaanvraag (oproepingen, vragen om inlichtingen, enz.) naartoe zullen sturen.

Indien u geen adres opgeeft zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen automatisch als uw gekozen woonplaats worden beschouwd. In dat geval zal het adres van de gekozen woonplaats het volgende zijn: Koning Albert II-laan, 26 A te 1000 Brussel. Alle documenten/beslissingen  van de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen worden naar dit adres gestuurd. In dit geval moet u de naar u gestuurde briefwisseling op het bovengenoemde adres afhalen.

Het is belangrijk dat u zelf het adres kiest waarnaar de documenten moeten worden gestuurd, een adres waarvan u zeker bent dat u er naartoe zult gaan en er de naar u gestuurde post in ontvangst zult nemen.

Elke wijziging van woonplaatskeuze moet per aangetekende brief worden meegedeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Hiervoor is een speciaal formulier voorzien  (www.cgra.be/nl/Formulieren) .

5)  De taal van de procedure

De taal van de procedure is de taal waarin de asielprocedure zal verlopen. In België wordt voor de gehele asielprocedure het Frans of het Nederlands gebruikt.

Indien u het Nederlands of het Frans beheerst, kunt u een van die talen als taal voor het gehoor kiezen. Deze taal wordt dan de taal van de procedure.

U kunt ook vragen om door een tolk te worden bijgestaan. In dit geval bepaalt de Dienst Vreemdelingenzaken de taal van de procedure (het Frans of het Nederlands), in functie van de behoeften van de diensten en de instanties.

6)  U wordt gefotografeerd en uw vingerafdrukken worden genomen

De registratie van de vingerafdrukken stelt de Dienst Vreemdelingenzaken in staat om na te gaan of u al een asielaanvraag heeft ingediend in België of in een andere Staat,  die de Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend ondertekend heeft.

De foto wordt gebruikt voor het opstellen van het attest dat bevestigt dat u een asielaanvraag heeft ingediend in België.

7)  Een röntgenfoto van uw longen wordt genomen

Na de registratie wordt een röntgenfoto van uw longen genomen, om na te gaan of u aan tuberculose lijdt. Er wordt een röntgenfoto van uw borstkas genomen en deze foto wordt gestuurd naar de Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding (VRGT), die zich ervan vergewist dat u geen drager bent van de ziekte.

 

Wat moet u doen indien u op de door de Dienst Vreemdelingenzaken vastgelegde dag niet aanwezig kunt zijn voor het gehoor ?

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de voorziene datum moet dit zo snel mogelijk worden meegedeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De motieven die u aanhaalt moeten gegrond zijn.

 

Wat gebeurt er indien België niet verantwoordelijk is voor het onderzoek van uw asielaanvraag ?

Het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken is er in de eerste plaats op gericht om te bepalen of België verantwoordelijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag, op basis van de Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend.

Indien België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag, maar wel een ander land van de Europese Unie, alsook Noorwegen, IJsland , Zwitserland en Liechtenstein, wordt een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten betekend.

U ontvangt een laissez-passer om u te begeven naar het land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag.

Lees meer in de Dublin-Leaflets

 

Wat gebeurt er indien België verantwoordelijk is voor het onderzoek van uw asielaanvraag ?

Na het gehoor maakt de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier over aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, zodat het uw asielaanvraag kan onderzoeken.

 

Wat gebeurt er wanneer u een nieuwe asielaanvraag indient na een asielprocedure die met een negatief resultaat werd afgesloten ( meervoudige asielaanvraag)?

Indien u al op zijn minst voor de tweede keer asiel aanvraagt in België neemt een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken, in voorkomend geval met de hulp van een tolk, uw verklaringen af in verband met de nieuwe elementen die de kans dat u aanspraak kunt maken op erkenning als vluchteling of subsidiaire bescherming aanzienlijk groter maken, evenals de redenen waarom u deze elementen niet vroeger kon voorleggen.

Vasthouding in een welbepaalde plaats ?

In bepaalde gevallen die door de wet voorzien worden kan de Dienst Vreemdelingenzaken beslissen om u in een welbepaalde plaats (gesloten centrum/woonunit) vast te houden. De mogelijkheid tot vasthouding bestaat:

1)  tijdens het onderzoek aangaande de bepaling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag,

2)  in bepaalde gevallen, tijdens het onderzoek van de aanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken, bijvoorbeeld indien u weigert uw verklaring af te leggen of indien u weigert te antwoorden op de vragenlijst van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen,

3)  na bepaalde negatieve beslissingen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen,

4)  op het einde van de asielprocedure, wanneer België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag, wanneer de vluchtelingenstatus niet erkend werd en de subsidiaire bescherming niet toegekend werd.

 

Aanbieding bij het gemeentebestuur

Indien het om een eerste asielaanvraag gaat, moet u zich, nadat u ingeschreven werd bij de Dienst Vreemdelingenzaken, binnen een periode van acht werkdagen na uw inschrijving aanbieden bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats (behalve indien u vastgehouden wordt op een welbepaalde plaats). De gemeente is bevoegd om een attest van immatriculatie (model A), dat vanaf de datum van afgifte 3 maanden geldig is en verlengd kan worden, aan u af te geven.

Indien het om een meervoudige aanvraag gaat, wordt een bijlage 26quinquies aan u afgegeven. Deze bijlage wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken verlengd totdat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing heeft genomen in het kader van uw asielaanvraag (behalve indien u op een welbepaalde plaats wordt vastgehouden). Indien uw aanvraag in overweging wordt genomen geeft de Dienst Vreemdelingenzaken aan het gemeentebestuur dat bevoegd is voor uw hoofdverblijfplaats de instructie om een attest van immatriculatie, dat vanaf de datum van afgifte 3 maanden geldig is, af te geven. Het attest van immatriculatie wordt verlengd totdat de Commissaris-generaal een beslissing heeft genomen in verband met uw aanvraag.

 

Indien de Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus aan u toekent

Indien de Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus aan u toekent, kunt u zich aanmelden bij het gemeentebestuur, dat u in het bezit stelt van een A-kaart (beperkt verblijf).  Na 5 jaar, te rekenen vanaf de indiening van de asielaanvraag, en tenzij de hoedanigheid van vluchteling in tussentijd ingetrokken werd, zal hen een onbeperkt verblijf (B-kaart) toegekend worden.

De overgang van de A kaart naar de B kaart zal gebeuren op instructie van DVZ. Het K.B. van 8/10/1981 dient hiervoor nog aangepast te worden.

 

Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de subsidiaire bescherming aan u toekent

Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de subsidiaire bescherming aan u heeft toegekend geeft de Dienst Vreemdelingenzaken aan het gemeentebestuur dat bevoegd is voor uw hoofdverblijfplaats in België de instructie om een A-kaart (verblijfskaart van bepaalde duur) af te geven. De verblijfstitel die de toelating tot het verblijf aantoont, is een jaar geldig. Indien hij verlengd wordt, is hij twee jaar geldig. Nadat een periode van vijf jaar, vanaf de datum van indiening van de asielaanvraag, verstreken is, wordt u, behoudend andersluidend advies, tot een verblijf van onbepaalde duur gemachtigd.

 

Bevel om het grondgebied te verlaten – eerste asielaanvraag

Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen weigert de vluchtelingenstatus te erkennen en weigert om de subsidiaire bescherming toe te kennen en uw verblijf in België illegaal is, geeft de Dienst Vreemdelingenzaken een bevel om het grondgebied te verlaten (13quinquies) af. Dit bevel om het grondgebied te verlaten wordt per aangetekende brief naar uw gekozen woonplaats gestuurd.

Indien u bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep met volle rechtsmacht indient tegen de beslissing van de Commissaris-generaal geeft de Dienst Vreemdelingenzaken aan het gemeentebestuur dat bevoegd is voor uw hoofdverblijfplaats de instructie om een bijlage 35 af te geven. Dit document is vanaf de datum van afgifte 3 maanden geldig en wordt vervolgens maandelijks verlengd, totdat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing heeft genomen in verband met uw beroep.

Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen weigert de vluchtelingenstatus te erkennen en weigert om de subsidiaire bescherming toe te kennen en uw verblijf in België illegaal is, verlengt de Dienst Vreemdelingenzaken de termijn die aangebracht werd op het bevel om het grondgebied te verlaten (13quinquies) dat vroeger afgegeven werd. De termijn van deze verlenging bedraagt 10 dagen en kan twee keren verlengd worden indien u op afdoende wijze meewerkt aan het terugkeertraject.

 

Bevel om het grondgebied te verlaten – meervoudige asielaanvraag

Indien de Commissaris-generaal uw asielaanvraag niet in overweging neemt en uw verblijf in België illegaal is, geeft de Dienst Vreemdelingenzaken onmiddellijk een bevel om het grondgebied te verlaten (13quinquies) af. Dit bevel om het grondgebied te verlaten wordt per aangetekende brief naar uw gekozen woonplaats gestuurd.