Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Bezoek_van_professioneleaard

 
Bezoek van professionele aard

 

1. Wanneer u uw visumaanvraag indient, overlegt u de volgende documenten:

a) een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, conform het geharmoniseerd aanvraagformulier voor een Schengenvisum. Dit formulier wordt door de consulaten gratis tot uw beschikking gesteld. U dient dit document in het Frans, het Nederlands, het Duits of –indien u geen enkele van de voorgenoemde landstalen beheerst- het Engels in te vullen. U voegt een recente pasfoto toe die aan de geldende normen beantwoordt.

OPGELET: elke persoon die in uw reisdocument voorkomt, vult een afzonderlijk aanvraagformulier in. De minderjarige kinderen overleggen een aanvraagformulier dat ondertekend is door een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of door een wettelijke voogd.

b) een geldig reisdocument (bv. een paspoort), waarvan de geldigheidsduur langer is dan 3 maanden, op de datum waarop u van plan om het Schengengrondgebied te verlaten, of, in geval van meerdere reizen, op de datum waarop u van plan bent om dit grondgebied voor de laatste keer te verlaten. Dit document moet bovendien op zijn minst 2 blanco bladen bevatten en minder dan 10 jaar geleden afgegeven zijn geweest;

c) de documenten die het voorwerp van uw reis aantonen (bv. de uitnodiging van een onderneming of een overheid om deel te nemen aan gesprekken, conferenties of commerciële, industriële of professionele manifestaties, de documenten waaruit het bestaan van commerciële of professionele betrekkingen blijkt, de toegangsbewijzen voor beurzen of congressen, de documenten die de activiteit van de onderneming aantonen, de documenten die aantonen dat u tewerkgesteld bent in de onderneming, het bevel voor de missie, enz.);

d) de documenten die betrekking hebben op de huisvesting (bv. : indien u bij een privé-persoon verblijft, overlegt u een uitnodiging van de persoon die u ontvangt. In geval van verblijf in een hotel of van logies bij privé-personen overlegt u een bewijsstuk van de huisvestingsinstelling of elk ander bewijskrachtig document dat het beoogde huisvestingstype aantoont);

e) de documenten die aantonen dat u over toereikende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt, zowel voor de duur van uw verblijf op het Schengengrondgebied als voor de transit naar een derde land waar uw toelating gegarandeerd is, of een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis);

f) Informatie die het mogelijk maakt om de beoordeling van uw wil om het Schengengrondgebied vóór het verstrijken van het visum te verlaten toe te laten, of, met andere woorden, informatie die het mogelijk maakt om vast te stellen dat u het centrum van uw belangen in uw land van herkomst of het land waar u gewoonlijk verblijft behoudt (bv. elke bewijs van uw integratie in uw land van herkomst of het land waar u gewoonlijk verblijft: bewijs van tewerkstelling, professionele situatie, ontvangst van regelmatige inkomsten, bezit van onroerend goed, gezinssituatie, enz.);

g) een adequate en geldige reisziektekostenverzekering die de eventuele repatriëringskosten om medische redenen, de dringende medische zorgen en/of de dringende ziekenhuiszorgen of overlijdenskosten tijdens uw verblijf/verblijven op het Schengengrondgebied dekt. Deze verzekering moet geldig zijn voor het volledige Schengengrondgebied en voor de gehele duur van het verblijf. De minimale dekking bedraagt 30.000 EUR. Ze wordt in principe in uw land afgesloten. Informeer u bij het bevoegd consulaat over de verzekeringsmaatschappijen wier contracten aanvaard worden.

De algemene regel is dat u het origineel van alle documenten die ingediend worden om uw visumaanvraag te staven en een fotokopie overlegt. Raadpleeg echter de website van het bevoegd consulaat voor alle inlichtingen inzake de praktische regels die moeten worden gevolgd.

2. U betaalt de visumleges, behalve indien u deel uitmaakt van de categorieën van vrijgestelde personen.

3. In bepaalde landen zal het consulaat, behalve indien u deel uitmaakt van de categorieën van vrijgestelde personen, uw biometrische gegevens (foto en 10 vingerafdrukken) afnemen, met respect voor de garanties die voorzien worden door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van de Raad van Europa, door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

4. Overleg het vervoerbewijs dat u zult gebruiken om België te bereiken (heen- en terugticket, nominatief en onoverdraagbaar) wanneer u de bevesting van de afgifte van het visum ontvangt. Dit bewijs wordt niet geëist wanneer de visumaanvraag wordt ingediend, om onnodige kosten te vermijden. Het bewijs van de reservatie van een heen- en terugticket kan echter wel geëist worden.

OPGELET

Deze pagina biedt een overzicht van de bewijsdocumenten die het consulaat/de Dienst Vreemdelingenzaken in staat zullen stellen om te verifiëren of de voorwaarden voor het betreden van het grondgebied van de Schengenstaten gerespecteerd worden en om het eventuele risico op illegale immigratie en/of het eventuele veiligheidsrisico te beoordelen.

De algemene regel is dat het aantal en het type van de bewijsstukken aangepast worden aan het voorwerp en de duur van de beoogde reis, evenals aan de lokale omstandigheden. Het is dus niet uitgesloten dat aan u gevraagd wordt om aanvullende documenten over te leggen. Het is ook niet uitgesloten dat het consulaat van mening is dat niet al deze documenten (niet meer) moeten worden overgelegd.

Aangezien u over alle nuttige informatie beschikt om een dossier samen te stellen dat de noodzakelijke verificaties en beoordelingen mogelijk maakt zou het overleggen van een dossier dat niet zou beantwoorden aan de verwachtingen van het consulaat/van de Dienst Vreemdelingenzaken redelijkerwijs beschouwd kunnen worden als een gebrek aan belangstelling van uw kant en tot een weigering om het gevraagde visum af te geven kunnen leiden.