Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Brexit-No-deal

Impact van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op het verblijfsrecht van Britse onderdanen en hun familieleden in het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder akkoord.

(update 04/09/2019)

Om voorbereid te zijn op een terugtrekking zonder akkoord van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie werd de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie genomen. Deze wetgeving zal enkel in werking treden indien er op de dag van de terugtrekking geen akkoord is bereikt. Het gaat om tijdelijke maatregelen met de bedoeling het hoofd te bieden aan de meest urgente en belangrijkste moeilijkheden.

Wat het verblijfsrecht betreft van de voor de terugtrekking reeds aanwezige Britse onderdanen in België, werd gekozen voor een maximale vrijwaring van het verblijfsrecht van de Britse onderdanen en van hun familieleden. België heeft steeds de rechten van de burgers voorop gesteld en kiest resoluut voor een genereuze benadering. De bestaande verblijfsrechten worden verlengd vanaf de terugtrekking en dit tot 31 december 2020. In se verandert er dus niets voor Britse onderdanen en hun familieleden die in België verblijven.

De Britse onderdanen zullen op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen en van eventueel te ondernemen stappen.

Verschillende mogelijke situaties:

 • U bent een Britse onderdaan of een familielid van een Britse onderdaan met een verblijfsrecht in België:

Indien u een Britse onderdaan bent of een familielid van een Britse onderdaan met een verblijfsrecht in België, hoeft u (voorlopig) niets te ondernemen. U behoudt dezelfde verblijfsrechten als voor de terugtrekking. U kan uw huidig verblijfsdocument, uw elektronische E, F , E+ of F+ kaart gewoon behouden.

In het geval de geldigheid van uw verblijfskaart E, F, E+ of F+ kaart vervalt tussen de terugtrekking en 31 december 2020, kan u zich met uw oude kaart aanmelden bij de gemeente van uw verblijfplaats om een nieuwe kaart aan te vragen die geldig zal zijn tot 31 december 2020.

Indien u een duurzaam verblijf heeft als Britse onderdaan (E+ kaart), als familielid van een Britse onderdaan (F+ kaart), of indien u minstens 5 jaar in België verblijft raden wij u aan om een verblijf als langdurig ingezetene aan te vragen (D kaart) dat heel nauw aansluit bij het duurzaam verblijf als unieburger. Een D kaart biedt u definitieve zekerheid, ook na 31 december 2020.

Meer informatie over het statuut van langdurig ingezetene kan gevonden worden op de volgende website: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/long-term-residents_en

 • U bent Britse onderdaan en dient na de terugtrekking een verblijfsaanvraag in:

Wanneer u na de terugtrekking een verblijfsaanvraag indient kan u zich niet langer beroepen op de voorwaarden die gelden voor Unieburgers. U zal onderworpen worden aan de algemene regels die gelden voor onderdanen van derde landen in België.

U kan de huidige regels in verband met het langdurig verblijfsrecht voor derdelanders in België consulteren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/fr/Pages/home.aspx

U kan de huidige regels met betrekking tot de toegang tot arbeid voor derdelanders vinden op de website van de verschillende bevoegde regio's:

Gezien u als Britse onderdaan vanaf de terugtrekking geen Unieburger meer bent, moet u aansluiten bij de aparte rijen voor grenscontroles voor derdelanders wanneer u België binnenkomt en verlaat. Er zal grondig nagekeken worden of u aan alle voorwaarden om België binnen te komen voldoet. Dit houdt concreet de volgende checks in:

Bij binnenkomst worden de volgende zaken nagegaan:

 • Bezit van een reisdocument met een geldigheidsduur van minstens 3 maanden na de voorgenomen datum van vertrek. Bovendien moet dit reisdocument verstrekt zijn in de voorbije 10 jaar;
 • Een check van de relevante databases;
 • De duur van uw verblijf;
 • De reden van uw reis en de omstandigheden (accommodatie, reisplannen binnen België, …);
 • Het beschikken over voldoende bestaansmiddelen.
   

Bij het verlaten van het land worden de volgende zaken nagegaan:

 • Of u in het bezit bent van een geldig reisdocument;
 • Of u de maximumduur van uw verblijf niet heeft overschreden;
 • Een check van de relevante databases.

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die Brits burger zijn, zullen worden vrijgesteld van de visumplicht voor reizen naar het grondgebied van de lidstaten op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk volledige visumwederkerigheid zal verlenen aan de onderdanen van alle lidstaten.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende webpagina:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_en.pdf

 • U bent een familielid van een Britse onderdaan met een verblijfsrecht in België en u wilt na de terugtrekking naar België wil komen:

U bent familielid van een Britse onderdaan die op het moment van de terugtrekking reeds een verblijfsrecht heeft in België en u wilt uw familielid na de terugtrekking komen vervoegen. U kan dit doen volgens dezelfde regels als voor de terugtrekking. U moet uw aanvraag wel indienen tussen de intrekking en 31 december 2020 indien u hiervan gebruik wil maken.

 • U bent een Britse onderdaan of een familielid van een Britse onderdaan en u heeft reeds een aanvraag ingediend voor de terugtrekking maar u heeft nog geen antwoord gekregen:

Heeft u uw aanvraag reeds ingediend voor de terugtrekking maar nog geen antwoord gekregen? Aanvragen van Britse onderdanen en familieleden van Britse onderdanen die werden ingediend voor de terugtrekking maar die op de datum van de terugtrekking van het Verenigd Konikrijk uit de Europese Unie nog niet werden verwerkt, worden behandeld volgens dezelfde regels als voor de terugtrekking.