Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Brexit

Brexit

(update 15/01/2020)

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg geen deel meer uitmaken van de Europese Unie.

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop. Een terugtrekkingsakkoord werd onderhandeld, maar nog niet bekrachtigd.

Op 28 oktober 2019 werd het volgende besluit van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, genomen:

  • de termijn voor terugtrekking uit de EU wordt verder verlengd tot en met 31 januari 2020;
  • het terugtrekkingsakkoord kan op een eerdere datum in werking treden indien de partijen hun respectieve ratificatieprocedures vóór 31 januari 2020 voltooien. In dat geval vindt de terugtrekking plaats op de eerste dag van de maand na die van de voltooiing van de ratificatieprocedures.

    De informatie die volgt is slechts voorlopige informatie, die naar aanleiding van de onderhandelingen nog kan wijzigen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment ook nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.
  • Impact indien het Verenigd Koninkrijk met terugtrekkingsakkoord vertrekt uit de EU: Deal

 

!!! UK's Settled Status scheme: geen visumvrijstelling om te reizen naar andere Lidstaten !!!

We werden op de hoogte gebracht dat niet-EU familieleden van burgers van de Unie die houder zijn van een verblijfsdocument afgeleverd op basis van de UK's Settled Status scheme problemen ondervinden wanneer zij reizen naar een andere Lidstaat.

We wensen jullie te informeren dat verblijfsdocumenten afgeleverd op basis van de UK's Settled Status scheme niet vrijgesteld zijn van de visumverplichting, en dit in tegenstelling tot de verblijfskaart afgeleverd op basis van de Immigration (European Economic Area) Regulations 2016 dewelke Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden uitvoeren (type of permit: family member – EU residence).

Bijgevolg dienen niet-EU familieleden van burgers van de Unie die onderworpen zijn aan de visumplicht en die enkel een verblijfsdocument afgeleverd op basis van de UK's Settled Status scheme bezitten, een inreisvisum aan te vragen wanneer zij reizen naar een andere Lidstaat.