Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

DeBiometrischegegevens

 
De Biometrische gegevens

 

Een aantal Belgische ambassades en consulaten zijn uitgerust met het nodige materieel om uw biometrische kenmerken te verzamelen. Bij dit verzamelen worden de waarborgen gerespecteerd die zijn vastgelegd in het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

Bij de indiening van een eerste aanvraag voor een doorreisvisum of een visum kort verblijf op het grondgebied van een Schengenstaat, dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen, zodat aan het loket de volgende kenmerken worden verzameld:

  • a) een gescande of op het ogenblik van de aanvraag genomen foto, en
  • b) tien vlak afgenomen en digitaal verzamelde vingerafdrukken.

De volgende personen zijn echter vrijgesteld van de verplichte afgifte van vingerafdrukken:

  • a) kinderen jonger dan twaalf jaar;
  • b) personen bij wie het nemen van vingerafdrukken onmogelijk is. Indien het mogelijk is vingerafdrukken te nemen, ook al zijn het er minder dan tien, dan moet het maximale aantal vingerafdrukken worden genomen. Gaat het evenwel om een tijdelijke onmogelijkheid, dan moeten van de aanvrager bij de volgende aanvraag vingerafdrukken worden genomen. De bevoegde autoriteiten mogen om nadere verduidelijking betreffende de redenen voor de tijdelijke onmogelijkheid verzoeken.
  • c) staatshoofden en regeringsleiders en leden van de nationale regering met begeleidende echtgenoten, alsmede de leden van hun officiële delegatie die door regeringen van de lidstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd  voor een officieel doel;
    d) vorsten en andere hooggeplaatste leden van een koninklijke familie, die door regeringen van de lidstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd voor een officieel  doel.

Meer informatie over de praktische regeling voor het afnemen van biometrische kenmerken kunt u vinden op de website van het consulaat dat voor de behandeling van uw visumaanvraag bevoegd is, en ook in de brochure die over dit onderwerp is uitgegeven door de FOD Buitenlandse Zaken.

Snelle links

• Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (visumcode)
• Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2007 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening)
• FOD Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.belgium.be)