Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_bewijsstukken

 
De bewijsstukken

 

Bijlage II bij de vicumcode – Niet-limitatieve lijst van bewijsstukken)

De bewijsstukken bedoeld in artikel 14 van de visumcode, die de aanvragers van een visum moeten verstrekken, zijn de volgende:

A. DOCUMENTEN WAARUIT HET DOEL VAN DE REIS BLIJKT

1. bij zakenreizen:

a) een uitnodiging van een onderneming of een autoriteit om deel te nemen aan besprekingen, conferenties of evenementen van commerciële of bedrijfsmatige aard of die verband houden met het werk;
b) andere documenten die aantonen dat er sprake is van handelsbetrekkingen of betrekkingen voor professionele doeleinden;
c) eventuele toegangsbewijzen voor beurzen en congressen;
d) documenten waaruit de zakelijke activiteiten van de onderneming blijken;
e) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager bij de onderneming in dienst is als (rang) (functie);

2. voor reizen in het kader van studie of een ander soort opleidingen:

a) bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling voor deelname aan praktische of theoretische opleidings- of bijscholingscursussen;
b) een collegekaart of certificaten voor de bij te wonen colleges/cursussen;

3. voor reizen in het kader van toerisme of met een privékarakter:

a) documenten met betrekking tot huisvesting:
— een uitnodiging van de eventuele gastheer/gastvrouw;
— een document van de instelling die logies verstrekt of elk ander geschikt document waaruit de beoogde accommodatie blijkt;
b) documenten met betrekking tot de reisroute:
— bevestiging van de boeking van een georganiseerde reis of elk ander geschikt document waaruit de voorgenomen reisplannen blijken;
— in geval van doorreis: visum of inreisvergunning voor het derde land van bestemming; tickets voor de verdere reis;

4. voor reizen met het oog op politieke, wetenschappelijke, culturele, sportieve of religieuze evenementen of om andere redenen:

— uitnodigingen, toegangsbewijzen, inschrijvingen of programma’s, (zo mogelijk) met vermelding van de naam van de uitnodigende instantie en de duur van het verblijf dan wel enig ander geschikt document waaruit het doel van het bezoek blijkt;

5. voor reizen van leden van officiële delegaties die op officiële uitnodiging, gericht aan de regering van het betrokken derde land deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van een lidstaat worden gehouden:

— een brief van een instantie van het betrokken derde land waarin wordt bevestigd dat de aanvrager lid is van de officiële delegatie die naar een lidstaat reist om deel te nemen aan de hierboven bedoelde evenementen, en een kopie van de officiële uitnodiging;

6. voor reizen om medische redenen:

— een officieel document van de medische instelling waaruit blijkt dat medische behandeling in deze instelling noodzakelijk is en bewijs van voldoende financiële middelen om de behandeling te betalen.

B. DOCUMENTEN AAN DE HAND WAARVAN HET VOORNEMEN VAN DE AANVRAGER OM HET GRONDGEBIED VAN DE LIDSTATEN TE VERLATEN KAN WORDEN GETOETST

a. reservering van een retour- of rondreisticket;
b. bewijs van financiële middelen in het land van verblijf;
c. bewijs van een dienstverband: bankafschriften;
d. eigendomsbewijzen van onroerend goed;
e. bewijs van integratie in het land van verblijf: familiebanden; beroepssituatie.

C. DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE GEZINSSITUATIE VAN DE AANVRAGER

a. toestemming van ouders of voogd (indien een minderjarige zonder ouders of voogd reist);
b. bewijs van familiebanden met de uitnodigende persoon.

Snelle links

• Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (visumcode)