Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_onderzoekers

De onderzoekers

05/11/2018

1. Definitie
2. Waar moet u uw visumaanvraag indienen ?
3. Welke documenten moeten bij de indiening van de visumaanvraag worden overgelegd?
4. In welke vorm moeten de bewijsstukken overgelegd worden?
5. De afgifte van het visum
6. De weigering om het visum af te geven
7. Zich informeren over de status van een visumaanvraag
8. Verplichtingen die na hun binnenkomst op het grondgebied aan de werknemers worden opgelegd
9. De familieleden
10. De nuttige teksten


1. Definitie

(Wet van 15 december 1980, artikelen 61/10 en volgende)

Deze pagina is gericht op de onderzoeker die onderdaan is van een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte behoort en houder is van een diploma van hoger onderwijs dat toegang geeft tot doctoraalprogramma’s in het land waar dat diploma bekomen werd en die door een in België erkende onderzoeksinstelling geselecteerd is om een onderzoeksproject uit te voeren waarvoor de bovengenoemde kwalificaties vereist zijn, met uitzondering van:

- de onderzoeker die door een in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigde onderzoeksinstelling wordt gedetacheerd bij een onderzoeksinstelling die gevestigd is in België;
- de onderzoeker die onderzoek komt verrichten, in de hoedanigheid van student, met het oog op het behalen van een doctorstitel.

2. Waar moet u uw visumaanvraag indienen ?

A. U dient uw visumaanvraag persoonlijk in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor uw verblijfplaats of plaats van oponthoud in het buitenland

Het is mogelijk dat u op voorhand een afspraak moet maken. Het is ook mogelijk dat het consulaat samenwerkt met een externe dienstverlener aan wie verschillende taken (informatie, maken van afspraak, ontvangst van de dossiers, enz.) toevertrouwd worden. In dit geval zullen bijkomende dienstverleningskosten geïnd worden.

Indien België niet aanwezig is in het land waar u verblijft, neem dan contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor dit land. Over het algemeen bevindt deze post zich in een aangrenzend land.

AANBEVELING

Raadpleeg de website van het bevoegd consulaat voor alle inlichtingen inzake de praktische regels voor de indiening van uw visumaanvraag. Om meer te weten over de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is, klik hier:  http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/ 

B. Indien u zich reeds in België bevindt (bijvoorbeeld u bent houder van een geldig C-visum of u bent vrijgesteld van de visumverplichting voor een verblijf van niet meer dan 3 maanden, ofwel (a) omwille van uw nationaliteit (raadpleeg de lijst van derde landen  waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van de visumplicht), ofwel (b) omdat u houder bent van een verblijfstitel die de binnenkomst zonder visum mogelijk maakt (raadpleeg de lijst van de verblijfstitels  die door de Schengenstaten worden afgegeven), ofwel (c) omdat u houder bent van een geldig D-visum,) en van plan bent om er meer dan 3 maanden te verblijven kunt u eveneens een aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats. U overlegt de bewijsstukken die in punt 2.2 vermeld worden.

In dit geval moet u bewijzen dat u in het bezit bent van:

> Tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie
> een gastovereenkomst die ondertekend werd met een in België erkende onderzoeksinstelling ;
> een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen ;
> een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, indien u ouder bent dan 18 jaar.

3. Welke documenten moeten bij de indiening van de visumaanvraag worden overgelegd?

> Tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie
> Een ingevuld en ondertekend
visumaanvraagformulier (dubbel exemplaar);
> Een reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht en waarvan de geldigheidsduur langer is dan 12 maanden (bv. een paspoort);
> een
gastovereenkomst die ondertekend werd met een in België erkende onderzoeksinstelling ;
> Een
medisch getuigschrift dat aantoont dat de aanvrager niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen (dit document moet niet worden overgelegd indien u het bij de aanvraag van de arbeidskaart al heeft overgelegd);
> Indien u ouder bent dan 18 jaar, een
uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document.

4. In welke vorm moeten de bewijsstukken overgelegd worden?

A. U overlegt de originele documenten en een fotokopie van deze documenten. De originelen zullen aan u worden teruggegeven.

De officiële buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn of voorzien zijn van een apostille, tenzij een verdrag een vrijstelling voorziet.

U vindt alle nuttige informatie over deze formaliteit op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be)

B. De buitenlandse documenten die in een andere taal dan het Duits, het Frans of het Nederlands werden opgesteld maken het voorwerp uit van een vertaling door een beëdigde vertaler die conform is aan het origineel. Deze vertaling moet gelegaliseerd worden als een afzonderlijk document, volgens de procedure die voorzien wordt in het land van herkomst, vervolgens door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegd Belgisch consulaat.

5. De afgifte van het visum

De algemene regel is dat de beslissing om het visum toe te kennen door het consulaat genomen wordt. In geval van twijfel, of indien het overgelegd dossier het niet mogelijk maakt om het visum af te geven, raadpleegt het consulaat de Dienst Vreemdelingenzaken, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Het gemeentebestuur waakt er in alle gevallen over dat zijn beslissing zo snel mogelijk wordt meegedeeld.

De machtiging tot verblijf is beperkt tot de duur van het onderzoeksproject, zoals die vastgelegd is in de gastovereenkomst die afgesloten werd tussen de onderzoeker en de erkende onderzoeksinstelling.

Het visum dat in uw reisdocument wordt aangebracht is een nationaal visum voor lang verblijf (D-visum), dat tot meerdere binnenkomsten machtigt (MULT).

Wat het vrij verkeer op het Schengengrondgebied betreft,heeft dit visum dezelfde gevolgen als een verblijfskaart. Bijgevolg bent u gemachtigd om u naar een andere Schengenstaat te begeven, voor een totale duur van niet meer dan 3 maanden op een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van uw eerste binnenkomst op het Schengengrondgebied, evenwel op voorwaarde dat u voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden en dat u niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een seining door de Schengenstaat naar wiens grondgebied u zich begeeft. Indien u niet voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden zult u echter gemachtigd kunnen worden om door te reizen naar de Schengenstaat die het D-visum heeft afgegeven.

6. De weigering om het visum af te geven

Enkel de Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd om deze beslissing te nemen. Ze wordt door het consulaat aan de aanvrager betekend.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingediend.

U vindt de inlichtingen die betrekking hebben op de beroepsmiddelen op het weigeringsformulier.

Uit respect voor het privé-leven van de aanvrager geven noch het consulaat, noch de FOD Buitenlandse Zaken, noch het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen van de weigering van het visum door aan derden, zelfs indien het om de gastheer of de garant gaat. Deze redenen kunnen echter wel worden doorgegeven aan uw advocaat, indien een schriftelijke aanvraag wordt ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

7. Zich informeren over de status van een visumaanvraag

Wend u in de eerste plaats tot het bevoegde consulaat, en respecteer daarbij de praktische regels die op de website van dit consulaat vermeld worden (telefonisch contact of contact per e-mail, openingsuren, enz.).

Raadpleeg eerst de site www.dofi.fgov.be (Hoe zit het met mijn visumaanvraag?), indien uw aanvraag voor een beslissing werd doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Door het kenmerk van uw visumaanvraag en de lokalisatie van het bevoegd consulaat in te voeren zult u informatie bekomen over de status van uw aanvraag.

Neem, indien dat nodig is, vervolgens telefonisch (+ 32 2 793 80 00) of per mail (helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be) contact op met het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uit respect voor het privé-leven van de aanvrager geven noch het consulaat, noch het call center van de FOD Buitenlandse Zaken, noch het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen van de weigering van het visum door aan derden, zelfs indien het om de gastheer of de garant gaat.

8. Verplichtingen die na hun binnenkomst op het grondgebied aan de werknemers worden opgelegd

Binnen de 8 dagen na uw aankomst in België biedt u zich bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats aan, om uw inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfskaart (A-kaart) aan te vragen.

Deze verblijfskaart wordt vermeld op de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels die een binnenkomst zonder visum mogelijk maken (https://sif-gid.ibz.be/nl/Homepage.aspx)

Vergeet de verplichting niet die aan sommige categorieën van vreemdelingen wordt opgelegd om de activiteiten die ze in België zullen uitoefenen aan te geven vooraleer ze beginnen te werken.
Raadpleeg de LIMOSA-site (
www.limosa.be) voor alle bijkomende informatie in verband met deze verplichting, of neem contact op met een LIMOSA-centrum (+ 32 2 788 51 57 – limosa@eranova.fgov.be).

9. De familieleden

Zie de pagina die gewijd is aan de gezinshereniging tussen onderdanen van een derde land (artikelen 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

10. Nuttige tekst

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.