Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_stagiairs_bij_de_Commissie_Parlement_EU

De stagiairs bij de Commissie en het Parlement van de EU


Deze pagina is gericht op de personen die onderdaan zijn van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte en die stage willen lopen bij de Commissie of het Parlement van de Europese Unie.

1. De stages
2. Waar moet u uw visumaanvraag indienen ?
3. Welke documenten moeten bij de indiening van de visumaanvraag overgelegd worden?
4. In welke vorm moeten de bewijsstukken overgelegd worden?
5. Da afgifte van het visum
6. De weigering om het visum af te geven
7. Zich informeren over de status van een visumaanvraag
8. De inschrijving bij het gemeentebestuur


1. De stages

De stages bij de Commissie en het Parlement van de Europese Unie hebben tot doel jonge personen met een universitair diploma een unieke en directe ervaring van de werking van de Europese Unie te bieden, in een multiculturele, meertalige en multi-etnische omgeving die hen de mogelijkheid zal bieden om de kennis die ze tijdens hun studies verworven hebben in de praktijk te brengen en hen voor een echt Europees burgerschap zal sensibiliseren.

De Commissie en het Parlement organiseren twee stagesessies per jaar, die normaal gezien 5 maanden duren. De algemene regel is dat deze stages vergoed worden.

Het Parlement biedt jongeren die houder zijn van een middelbare schooldiploma dat overeenkomt met het niveau dat vereist om universitaire studies te kunnen volgen of die op dat niveau gelijkwaardige hogere of technische studies gevolgd hebben de mogelijkheid om onvergoede praktijkstages te volgen. Deze stages zijn in de eerste plaats voorbehouden aan jongeren die in het kader van hun opleidingscursus stage moeten lopen, d.w.z. een stage die voorzien wordt in het kader:

a) van een cursus van een universiteit of van een school van gelijkwaardig niveau,
b) van een beroepsopleiding van hoog niveau die georganiseerd wordt door een organisme zonder winstoogmerk (met name openbare instellingen of organismen),
c) van een verplichting om een beroep uit te mogen oefenen.

De duur van deze onvergoede stages loopt uiteen van een maand tot vier maanden, met een mogelijkheid tot afwijking.

De stagiairs worden vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te bekomen.

Wilt u meer weten?
Raadpleeg  
http://ec.europa.eu (Commissie) & http://europarl.europa.eu (Parlement).

2. Waar moet u uw visumaanvraag indienen ?

A. U dient uw visumaanvraag persoonlijk in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor uw verblijfplaats of plaats van oponthoud in het buitenland.

https://extranet.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/De_onderzoekers.aspx

Het is mogelijk dat u op voorhand een afspraak moet maken. Het is ook mogelijk dat het consulaat samenwerkt met een externe dienstverlener aan wie verschillende taken (informatie, maken van afspraak, ontvangst van de dossiers, enz.) toevertrouwd worden. In dit geval zullen bijkomende dienstverleningskosten geïnd worden.

Indien België niet aanwezig is in het land waar u verblijft, neem dan contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor dit land. Over het algemeen bevindt deze post zich in een aangrenzend land.

AANBEVELING

Raadpleeg de website van het bevoegd consulaat voor alle inlichtingen inzake de praktische regels voor de indiening van uw visumaanvraag. Om meer te weten over de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is, klik hier: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/ 

B. Indien u zich reeds in België bevindt (bijvoorbeeld u bent houder van een geldig C-visum of u bent vrijgesteld van de visumverplichting voor een verblijf van niet meer dan 3 maanden, ofwel (a) omwille van uw nationaliteit (raadpleeg de lijst van derde landen  waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van de visumplicht), ofwel (b) omdat u houder bent van een verblijfstitel die de binnenkomst zonder visum mogelijk maakt (raadpleeg de lijst van de verblijfstitels  die door de Schengenstaten worden afgegeven), ofwel (c) omdat u houder bent van een geldig D-visum,) en van plan bent om er meer dan 3 maanden te verblijven kunt u eveneens een aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats. U overlegt de bewijsstukken die in punt 2.2 vermeld worden.

In dat geval legt u de documenten over die zijn vermeld in punt 3.

3. Welke documenten moeten bij de indiening van de visumaanvraag overgelegd worden?

U overlegt de volgende bewijsstukken :

> tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie

> een geldig nationaal paspoort of een paspoortvervangend reisdocument,

> een stageattest dat afgegeven werd door het stagebureau van de Europese Commissie of van het Europees Parlement,

> indien het stageattest niet uitdrukkelijk vermeldt dat het om een onvergoede stage gaat, een bewijs van de vergoeding van de stage (bv. het bewijs van de toekenning van een beurs),

> een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen,

> indien u ouder bent dan 21 jaar, een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document.

Sommige gemeenten eisen een uittreksel van een geboorteakte, verwijzend naar de reglementering inzake de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. De stagiairs wordt aanbevolen om dit document bij zich te hebben wanneer ze hun inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfskaart aanvragen (zie punt 2.5).

4. De afgifte van het visum

A. U overlegt de originele documenten en een fotokopie van deze documenten. De originelen zullen aan u worden teruggegeven.

De officiële buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn of voorzien zijn van een apostille, tenzij een verdrag een vrijstelling voorziet.

U vindt alle nuttige informatie over deze formaliteit op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be)

B. De buitenlandse documenten die in een andere taal dan het Duits, het Frans of het Nederlands werden opgesteld maken het voorwerp uit van een vertaling door een beëdigde vertaler die conform is aan het origineel. Deze vertaling moet gelegaliseerd worden als een afzonderlijk document, volgens de procedure die voorzien wordt in het land van herkomst, vervolgens door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegd Belgisch consulaat.

5. De afgifte van het visum

De algemene regel is dat het visum, zonder voorafgaande raadpleging van de Dienst Vreemdelingenzaken, door de diplomatieke of consulaire post kan worden afgegeven.

Dit visum is een nationaal visum voor lang verblijf (D-visum). De geldigheidsduur van het visum mag niet langer zijn dan 1 jaar.

Wat het vrij verkeer op het Schengengrondgebied betreft, heeft dit visum dezelfde gevolgen als een verblijfskaart. Bijgevolg bent u gemachtigd om u naar een andere Schengenstaat te begeven, voor een totale duur van niet meer dan 3 maanden op een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van uw eerste binnenkomst op het Schengengrondgebied, evenwel op voorwaarde dat u voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden en dat u niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een seining door de Schengenstaat naar wiens grondgebied u zich begeeft. Indien u niet voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden zult u echter gemachtigd kunnen worden om door te reizen naar de Schengenstaat die het D-visum heeft afgegeven.

6. De weigering om het visum af te geven

Enkel de Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd om deze beslissing te nemen. Ze wordt door het consulaat aan de aanvrager betekend.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingediend.

U vindt de inlichtingen die betrekking hebben op de beroepsmiddelen op het weigeringsformulier.

Uit respect voor het privé-leven van de aanvrager geven noch het consulaat, noch de FOD Buitenlandse Zaken, noch het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen van de weigering van het visum door aan derden, zelfs indien het om de gastheer of de garant gaat. Deze redenen kunnen echter wel worden doorgegeven aan uw advocaat, indien een schriftelijke aanvraag wordt ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

7. Zich informeren over de status van een visumaanvraag

Wend u in de eerste plaats tot het bevoegde consulaat, en respecteer daarbij de praktische regels die op de website van dit consulaat vermeld worden (telefonisch contact of contact per e-mail, openingsuren, enz.).

Raadpleeg eerst de site www.dofi.fgov.be (Hoe zit het met mijn visumaanvraag?), indien uw aanvraag voor een beslissing werd doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Door het kenmerk van uw visumaanvraag en de lokalisatie van het bevoegd consulaat in te voeren zult u informatie bekomen over de status van uw aanvraag.

Neem, indien dat nodig is, vervolgens telefonisch (+ 32 2 793 80 00) of per mail (helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be) contact op met het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken.

8. De inschrijving bij het gemeentebestuur

Binnen de 8 dagen na uw aankomst in België biedt u zich bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats aan, om uw inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfskaart (A-kaart) aan te vragen.

Deze verblijfskaart wordt vermeld op de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels die een binnenkomst zonder visum mogelijk maken (https://sif-gid.ibz.be/nl/Homepage.aspx)