Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_werknemer_verblijf

De werknemer - Verblijf


(Wet van 15 december 1980, artikelen 9 en 13)

Waar mijn aanvraag indienen?
Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de aanvraag voor verblijf
Behandeling van de aanvraag voor verblijf
Afgifte van de verblijfkaart
Weigering om de verblijfkaart af te geven

Procedure die moet worden gevolgd als u al in Belgiê bent en er langer dan 3 maanden wenst te verblijven om er een beroepsactiviteit uit te oefenen

 

Waar mijn aanvraag indienen?

Als u al in België bent, kunt u uw aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen, met een brief waarin de redenen zijn vermeld, bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats, in de volgende gevallen.

a) U bent al toegelaten of gemachtigd om langer dan 3 maanden in België te verblijven om een andere reden (zoals: u oefent in België al een beroepsactiviteit uit, u volgt er een studie en bent houder van een beperkt geldige verblijfkaart) en vervult alle voorwaarden voor de toekenning van een machtiging tot verblijf in het kader van een beroepsactiviteit (zie Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de aanvraag voor verblijf).

b) U bent vrijgesteld van de visumplicht voor een verblijf dat niet langer duurt dan 3 maanden:

> wegens uw nationaliteit (zie de lijst van landen waarvan de onderdanen niet visumplichtig zijn – Bijlage 1 bij de visumhandleiding), of
> omdat u houder bent van een verblijfstitel waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is (zie lijst van de verblijfstitels afgegeven door de Schengenstaten – Bijlage 2 bij de visumhandleiding), of
> omdat u houder bent van een geldig visum D.

In alle andere gevallen moet u in eigen persoon een visum (visum D) aanvragen bij het Belgische consulaat dat bevoegd is voor uw plaats van verblijf of van oponthoud in het buitenland. Klik hier om meer te weten over de procedure die moet worden gevolgd.

 

Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de aanvraag voor verblijf

U legt voor:

a) de documenten die aantonen dat u zich in een van de situaties bevindt waarin u de aanvraag bij het gemeentebestuur kunt indienen (zie Waar mijn aanvraag indienen?).

Als u buitengewone omstandigheden aanvoert die u verhinderen naar uw land terug te keren om er de machtiging tot een verblijf in België van meer dan 3 maanden aan te vragen (visum D), dient u de gegevens die volgens u buitengewone omstandigheden zijn nauwkeurig toe te lichten.

b) de volgende documenten:

> tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie
> een geldige arbeidskaart B of het bewijs dat u bent vrijgesteld van de verplichting een arbeidskaart te hebben, dat wil zeggen, in principe, een attest afgegeven door de bevoegde overheidsdienst of enig ander door de bevoegde overheden voldoende geacht bewijs om die vrijstelling aan te tonen (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst);
> indien dit document niet is voorgelegd bij het aanvragen van de arbeidskaart, een medisch attest tot bewijs dat de aanvrager niet is aangetast door een van de ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen;
> een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen voor misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt.

U dient de originele documenten in, samen met een fotokopie van deze documenten. De originele documenten worden u teruggegeven.
Officiële buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd of van een aantekening voorzien, tenzij een verdrag een vrijstelling voorschrijft. Alle nuttige informatie over deze formaliteit staat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be).

Documenten die in het buitenland zijn opgesteld in een andere taal dan Duits, Frans of Nederlands moeten door een beëdigd vertaler nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden vertaald. Deze vertaling moet eerst als een afzonderlijk document volgens de procedure die in het land van herkomst van toepassing is, vervolgens door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgische consulaat, worden gelegaliseerd.

Behandeling van de aanvraag voor verblijf

De algemene regel is dat het gemeentebestuur uw aanvraag behandelt en de beslissing neemt. Het gemeentebestuur kan ook uw aanvraag doorgeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Afgifte van de verblijfkaart

U krijgt een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (kaart A) waarvan de geldigheidsduur van 1 jaar is overgenomen van de geldigheidsduur van uw arbeidskaart. Deze verblijfkaart is opgenomen in de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is (Bijlage 2 bij de visumhandleiding).

De algemene regel is dat u de vernieuwing van uw verblijfkaart aanvraagt tussen de 45e en de 30e dag voorafgaand aan de vervaldag. Deze vernieuwing wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken toegestaan, op voorlegging van een geldige arbeidskaart.

Weigering om de verblijfkaart af te geven

Deze beslissing behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze wordt u door het gemeentebestuur betekend.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingesteld. De informatie over de mogelijkheden tot beroep staan op het formulier van de weigering.

Met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer deelt het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen voor de weigering niet mee aan derden. Die redenen mogen echter wel worden meegedeeld aan uw advocaat, indien de Dienst Vreemdelingenzaken daarvoor een schriftelijke aanvraag ontvangt.