Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_werknemer_visum

De werknemer - Visum

05/11/2018

Procedure die moet worden gevolgd als u in het buitenland bent en langer dan 3 maanden in België wenst te verblijven om er een beroepsactiviteit uit te oefenen.

Waar de visumaanvraag indienen?

Vanaf 01/12/2018 zullen de Belgische diplomatieke en consulaire posten de vingerafdrukken (10 vingers) afnemen, tenzij dit fysiek onmogelijk is, en een digitale foto nemen van de onderdanen van een derde land, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die een visum voor een lang verblijf in België aanvragen.

U dient uw aanvraag voor een machtiging tot verblijf (visum D) in eigen persoon in bij het Belgische consulaat dat bevoegd is voor uw plaats van verblijf of van oponthoud in het buitenland.

Het is mogelijk dat u voorafgaand een afspraak moet maken om uw visumaanvraag in te dienen. Het is ook mogelijk dat het consulaat samenwerkt met een externe dienstverlener aan wie een aantal taken zijn toevertrouwd (informatie, vastleggen van een afspraak, ontvangst van de dossiers, enzovoort). In dat geval worden bijkomende dienstverleningskosten aangerekend.

Als er geen Belgisch consulaat is in het land waar u verblijft, contacteer dan het Belgische consulaat dat voor dat land bevoegd is. Deze consulaire post is meestal gelegen in een aangrenzend land.

Om meer te weten over de territoriale bevoegdheid van de Belgische consulaten, klik op http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Ambassades_en_consulaten/

 

Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de visumaanvraag

> tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie
> een ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier (in tweevoud)
> een reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht dat langer dan 12 maanden geldig is (bijvoorbeeld een paspoort)
> een geldige arbeidskaart B of, eventueel, het bewijs dat u bent vrijgesteld van de verplichting een arbeidskaart te hebben, dat wil zeggen, in principe, een attest afgegeven door de bevoegde overheidsdienst of enig ander door de bevoegde overheden voldoende geacht bewijs om die vrijstelling aan te tonen (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst)
> indien dit document niet werd voorgelegd bij het aanvragen van de arbeidskaart: een medisch attest tot bewijs dat de aanvrager niet is aangetast door een van de ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen
> een getuigschrift dat de afwezigheid van veroordelingen voor misdaden of wanbedrijven van gemeen recht aantoont

U dient de originele documenten in, samen met een fotokopie van deze documenten. De originele documenten worden u teruggegeven.
Officiële buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd of van een aantekening voorzien, tenzij een verdrag een vrijstelling voorschrijft. Alle nuttige informatie over deze formaliteit staat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be).

Documenten die in het buitenland zijn opgesteld in een andere taal dan Duits, Frans of Nederlands, moeten door een beëdigd vertaler nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden vertaald. Deze vertaling moet worden gelegaliseerd als een afzonderlijk document volgens de procedure die in het land van herkomst van toepassing is, vervolgens door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgische consulaat.

 

Behandeling van de visumaanvraag

De algemene regel is dat de visumaanvraag door het consulaat naar de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt de eindbeslissing.

 

Afgifte van het visum

Het visum dat in uw reisdocument is aangebracht is een nationaal visum voor lang verblijf (visum D).

Visum D heeft dezelfde gevolgen als een verblijfkaart wat het vrij verkeer binnen het grondgebied van SCHENGEN betreft. U mag dus naar een andere lidstaat van SCHENGEN gaan voor een totale duur van maximum 3 maanden over een periode van 6 maanden die wordt berekend vanaf de datum van uw eerste binnenkomst op het grondgebied van SCHENGEN, op voorwaarde echter dat u de voorwaarden voor de binnenkomst vervult en niet bent gesignaleerd door de Schengenstaat waarnaar u zich begeeft. Indien u de binnenkomstvoorwaarden niet vervult, kunt u toch worden gemachtigd door te reizen naar de Schengenstaat die het visum D heeft afgegeven.

 

Weigering om het visum af te geven

Deze beslissing behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze wordt u door het consulaat betekend.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingesteld. De informatie over de mogelijkheden tot beroep staat op het formulier van de weigering.

De redenen voor de weigering om het visum af te geven worden noch door het consulaat, noch door de FOD Buitenlandse Zaken, noch door het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken meegedeeld aan derden, ook al zijn dat de gastheer of de garant, dit met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Die redenen kunnen daarentegen wel worden meegedeeld aan uw advocaat, indien de Dienst Vreemdelingenzaken daarvoor een schriftelijke aanvraag ontvangt.

 

Informatie over de stand van de behandeling van een visumaanvraag

Wend u in de eerste plaats tot het consulaat waar u uw visumaanvraag hebt ingediend en neem daarbij de praktische regeling in acht die op de website van het consulaat is vermeld.
Als uw aanvraag is doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken voor beslissing, begin dan met het raadplegen van de site www.dofi.fgov.be  (Hoe zit het met mijn visumaanvraag?). Door hier het kenmerknummer van uw aanvraag in te tikken en het bevoegde consulaat te situeren verkrijgt u de informatie over de stand van de behandeling van uw visumaanvraag.

Zo nodig belt u naar het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken (+ 32 2 793 80 00) of stuurt u een mail (helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be).

 

Inschrijving bij het gemeentebestuur

U meldt zich bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft binnen 8 dagen na uw aankomst in België om er uw inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfkaart (A-kaart) te vragen. Deze verblijfkaart is opgenomen in de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is (Bijlage 2 bij de visumhandleiding).

De algemene regel is dat u de vernieuwing van uw verblijfkaart aanvraagt tussen de 45e en de 30e dag voorafgaand aan de vervaldag. Deze vernieuwing wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken toegestaan, op voorlegging van een geldige arbeidskaart.