Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_werknemers_in_loondienst

 
De werknemers in loondienst

 

Deze pagina is gericht op de onderdanen van landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren en die in België een activiteit willen uitoefenen in het kader van een arbeidsovereenkomst (artikelen 9 en 13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

1. Algemene opmerkingen
2. Waar moet u uw visumaanvraag indienen ?
3. Welke documenten moeten bij de indiening van de visumaanvraag worden overgelegd?
4. In welke vorm moeten de bewijsstukken overgelegd worden?
5. De afgifte van het visum
6. De weigering om het visum af te geven
7. Zich informeren over de status van een visumaanvraag
8. De inschrijving bij het gemeentebestuur
9. De familieleden
10. Nuttige teksten

1. Algemene opmerkingen

De algemene regel is dat de buitenlandse werknemer die in België een activiteit wil uitoefenen in het kader van een arbeidsovereenkomst pas aan het werk kan worden gezet nadat hij een arbeidskaart bekomen heeft, tenzij hij vrijgesteld is van deze verplichting.

Er zijn drie soorten arbeidskaarten:

1. de arbeidskaart A : is geldig voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Deze arbeidskaart wordt toegekend aan de buitenlandse werknemer die bewijst dat hij, over een maximale periode van 10 jaar wettig en ononderbroken verblijf onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, 4 jaar arbeid met een arbeidskaart B heeft verricht.

2. de arbeidskaart B : is beperkt tot de tewerkstelling bij één werkgever en geldt voor maximum 12 maanden.
Deze arbeidskaart zal enkel worden toegekend indien de werkgever op voorhand een arbeidsvergunning voor de buitenlandse werknemer bekomt.

3. de arbeidskaart C : is geldig voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en heeft een beperkte geldigheidsduur.
Deze arbeidskaart wordt toegekend aan bepaalde categorieën van buitenlandse onderdanen die voor een bepaalde duur tot een verblijf in België gemachtigd zijn of voor wie de machtiging tot verblijf onzeker is (bv. de studenten, de asielzoekers, enz.).

De werkgever die een buitenlandse werknemer die noch over een arbeidskaart A, noch over een arbeidskaart B beschikt, wil tewerkstellen moet daartoe op voorhand gemachtigd zijn geweest door de bevoegde regionale overheden. Hij moet dus de noodzakelijke stappen ondernemen om een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B te bekomen.

Wanneer de werkgever de arbeidsvergunning ontvangen heeft, overlegt de buitenlandse werknemer de arbeidskaart B aan de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of plaats van oponthoud in het buitenland en dient een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (D-visum) in.

Raadpleeg de website van de bevoegde gewestelijke overheden voor alle bijkomende informatie in verband met de regels voor de indiening van een aanvraag voor een arbeidsvergunning en voor een arbeidskaart B, de gevallen waarin een werknemer vrijgesteld wordt van de verplichting om een arbeidskaart te bekomen, de bijzondere categorieën van werknemers, de arbeidsmarkt in België, de sectoren die met een gebrek aan arbeidskrachten kampen, enz.

2. Waar moet u uw visumaanvraag indienen ?

A. U dient uw visumaanvraag persoonlijk in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor uw verblijfplaats of plaats van oponthoud in het buitenland

Het is mogelijk dat u op voorhand een afspraak moet maken. Het is ook mogelijk dat het consulaat samenwerkt met een externe dienstverlener aan wie verschillende taken (informatie, maken van afspraak, ontvangst van de dossiers, enz.) toevertrouwd worden. In dit geval zullen bijkomende dienstverleningskosten geïnd worden.

Indien België niet aanwezig is in het land waar u verblijft, neem dan contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor dit land. Over het algemeen bevindt deze post zich in een aangrenzend land.

AANBEVELING

Raadpleeg de website van het bevoegd consulaat voor alle inlichtingen inzake de praktische regels voor de indiening van uw visumaanvraag. Om meer te weten over de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is, klik hier: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland/.

B. Indien u zich reeds in België bevindt (bijvoorbeeld u bent houder van een geldig C-visum of u bent vrijgesteld van de visumverplichting voor een verblijf van niet meer dan 3 maanden, ofwel (a) omwille van uw nationaliteit (raadpleeg de lijst van derde landen  waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van de visumplicht), ofwel (b) omdat u houder bent van een verblijfstitel die de binnenkomst zonder visum mogelijk maakt (raadpleeg de lijst van de verblijfstitels  die door de Schengenstaten worden afgegeven), ofwel (c) omdat u houder bent van een geldig D-visum,) en van plan bent om er meer dan 3 maanden te verblijven kunt u eveneens een aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats. U overlegt de bewijsstukken die in punt 2.2 vermeld worden.

In dit geval moet u bewijzen dat u in het bezit bent van:

a) een arbeidskaart B of een attest dat door de bevoegde openbare dienst afgegeven wordt om u van deze verplichting vrij te stellen, of elk ander bewijs dat door de bevoegde overheden als toereikend wordt beschouwd om deze vrijstelling aan te tonen ;
b) een 
medisch getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen ;
c) een
uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, indien u ouder bent dan 18 jaar.

3. Welke documenten moeten bij de indiening van de visumaanvraag worden overgelegd?

a) Een ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier (dubbel exemplaar);
b) Een reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht en waarvan de geldigheidsduur langer is dan 12 maanden (bv. een paspoort);
c) Een geldige arbeidskaart B (of een attest dat door de bevoegde openbare dienst afgegeven wordt om u van deze verplichting vrij te stellen, of elk ander bewijs dat door de bevoegde overheden als toereikend wordt beschouwd om deze vrijstelling aan te tonen);
d) Een
medisch getuigschrift dat aantoont dat de aanvrager niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen (dit document moet niet worden overgelegd indien u het bij de aanvraag van de arbeidskaart al heeft overgelegd) ;
e) Indien u ouder bent dan 18 jaar, een
uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document.

Deze documenten zijn basisdocumenten die bij de indiening van elke aanvraag voor een machtiging tot verblijf die in dit kader wordt ingediend moeten worden overgelegd. Het is mogelijk dat het consulaat van mening is dat de overlegging van aanvullende documenten en/of een onderhoud noodzakelijk zijn voor een goed onderzoek van uw aanvraag.

4. In welke vorm moeten de bewijsstukken overgelegd worden?

A. U overlegt de originele documenten en een fotokopie van deze documenten. De originelen zullen aan u worden teruggegeven.

De officiële buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn of voorzien zijn van een apostille, tenzij een verdrag een vrijstelling voorziet.

U vindt alle nuttige informatie over deze formaliteit op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be)

B. De buitenlandse documenten die in een andere taal dan het Duits, het Frans of het Nederlands werden opgesteld maken het voorwerp uit van een vertaling door een beëdigde vertaler die conform is aan het origineel. Deze vertaling moet gelegaliseerd worden als een afzonderlijk document, volgens de procedure die voorzien wordt in het land van herkomst, vervolgens door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegd Belgisch consulaat.

5. De afgifte van het visum

De algemene regel is dat de beslissing om het visum toe te kennen door het consulaat genomen wordt. In geval van twijfel, of indien het overgelegd dossier het niet mogelijk maakt om het visum af te geven, raadpleegt het consulaat de Dienst Vreemdelingenzaken, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Het gemeentebestuur waakt er in alle gevallen over dat zijn beslissing zo snel mogelijk wordt meegedeeld.

Het visum dat in uw reisdocument wordt aangebracht is een nationaal visum voor lang verblijf (D-visum), dat tot meerdere binnenkomsten machtigt (MULT). De geldigheidsduur van het visum mag niet langer zijn dan 1 jaar.

Wat het vrij verkeer op het Schengengrondgebied betreft,heeft dit visum dezelfde gevolgen als een verblijfskaart. Bijgevolg bent u gemachtigd om u naar een andere Schengenstaat te begeven, voor een totale duur van niet meer dan 3 maanden op een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van uw eerste binnenkomst op het Schengengrondgebied, evenwel op voorwaarde dat u voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden en dat u niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een seining door de Schengenstaat naar wiens grondgebied u zich begeeft. Indien u niet voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden zult u echter gemachtigd kunnen worden om door te reizen naar de Schengenstaat die het D-visum heeft afgegeven.

6. De weigering om het visum af te geven

Enkel de Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd om deze beslissing te nemen. Ze wordt door het consulaat aan de aanvrager betekend.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingediend.

U vindt de inlichtingen die betrekking hebben op de beroepsmiddelen op het weigeringsformulier.

Uit respect voor het privé-leven van de aanvrager geven noch het consulaat, noch de FOD Buitenlandse Zaken, noch het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen van de weigering van het visum door aan derden, zelfs indien het om de gastheer of de garant gaat. Deze redenen kunnen echter wel worden doorgegeven aan uw advocaat, indien een schriftelijke aanvraag wordt ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

7. Zich informeren over de status van een visumaanvraag

Wend u in de eerste plaats tot het bevoegde consulaat, en respecteer daarbij de praktische regels die op de website van dit consulaat vermeld worden (telefonisch contact of contact per e-mail, openingsuren, enz.).

Raadpleeg eerst de site www.dofi.fgov.be (Hoe zit het met mijn visumaanvraag?), indien uw aanvraag voor een beslissing werd doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Door het kenmerk van uw visumaanvraag en de lokalisatie van het bevoegd consulaat in te voeren zult u informatie bekomen over de status van uw aanvraag.

Neem, indien dat nodig is, vervolgens telefonisch (+ 32 2 793 80 00) of per mail (infodesk@ibz.fgov.be) contact op met het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uit respect voor het privé-leven van de aanvrager geven noch het consulaat, noch het call center van de FOD Buitenlandse Zaken, noch het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen van de weigering van het visum door aan derden, zelfs indien het om de gastheer of de garant gaat. 

8. De inschrijving bij het gemeentebestuur

Binnen de 8 dagen na uw aankomst in België biedt u zich bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats aan, om uw inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfskaart (A-kaart) aan te vragen.

Deze verblijfskaart wordt vermeld op de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels die een binnenkomst zonder visum mogelijk maken (https://sif-gid.ibz.be/nl/Homepage.aspx)

Vergeet de verplichting niet die aan sommige categorieën van vreemdelingen wordt opgelegd om de activiteiten die ze in België zullen uitoefenen aan te geven vooraleer ze beginnen te werken.

Raadpleeg de LIMOSA-site (www.limosa.be) voor alle bijkomende informatie in verband met deze verplichting, of neem contact op met een LIMOSA-centrum (+ 32 2 788 51 57 – limosa@eranova.fgov.be). 

9. De familieleden

Zie de pagina die gewijd is aan de gezinshereniging tussen onderdanen van een derde land (artikelen 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

10. Nuttige teksten
((Kunnen worden geraadpleegd op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie: http://www.just.fgov.be)

- Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
- Koninklijk besluit van 9 juni 999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
- Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen